Tisztelt Közgyűlés!

A Vidékfejlesztési Minisztérium a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására, valamint a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott célra pályázatot tett közzé a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok számára.

A pályázat forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XII. Fejezet (Vidékfejlesztési Minisztérium) 20-2-22 jogcímcsoport szerinti Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok előirányzat keretösszegből 428 592 000 Ft. A pályázat nyílt.

A pályázatból a Magyarországon hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok, vagy települési önkormányzatok társulása által biztosított azon hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok támogathatók, amelyek a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott célokhoz illeszkednek, annak megvalósítását segítik elő.

A fentieknek megfelelően az alábbi megfogalmazott célterületek megvalósítására lehet pályázatot beadni:

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja,

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás,

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltató magántulajdonban lévő tulajdonosi részének felvásárlása és

- a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges beruházás, technológiai fejlesztés támogatása.

A támogatás intenzitása 100%. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek folyósítása a támogatási összegtől függően elő, vagy utófinanszírozással történhet.

Támogatható az a tevékenység is, amelyet a kedvezményezett a pályázati felhívás megjelenését követő napon – a támogatási szerződés létrejöttéig saját kockázatára – megkezdett, feltéve, hogy az érintett feladattal való megbízást és ellentételezésének szándékát a fennálló közszolgáltatási szerződés már tartalmazza.

Amennyiben a támogatást a pályázó önkormányzat közszolgáltatásért nyújtott kompenzáció formájában továbbadja a közszolgáltatónak, a kompenzációnak meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) előírásainak.

A közszolgáltatónak nyújtott kompenzáció mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, azaz a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett összes bevétel - többek között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a alapján nyújtott önkormányzati finanszírozás - különbségét. A kompenzáció mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. Ha a közszolgáltató a kompenzációval együtt a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó finanszírozásban részesül, a túlkompenzációt az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott határidőn belül visszafizeti. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A szolgáltatónak a támogatásról olyan elkülönített elszámolást kell vezetnie, amelyből a fent meghatározott követelmények ellenőrizhetők.

Valamennyi pályázó, aki a kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig támogatásban részesül. A támogatási igény nem lehet kisebb 1.000.000 Ft-nál, továbbá 1.000.000 Ft-nál alacsonyabb támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet. A Támogató jogosult a támogatási igényhez képest kisebb összeg megítélésére.

A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2014. január 20. 24.00 óra.

A Közgyűlés korábban a közszolgáltató ÉTH Kft. biztonságos működése érdekében tulajdonosi források biztosításáról döntött. Amennyiben pályázati úton forrást tudunk szerezni, akkor ezen tulajdonosi kölcsön mértéke csökkenhet.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a fent meghirdetett pályázatra nyújtsunk be támogatási igényt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja céljából!

Kérem a Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2014. január 15.

 

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Polgármesteri Kabinet

Kötelezettségvállalás:

2014. évi költségvetés

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium által „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati program 2013” címmel közzétett pályázati felhívás keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja céljából.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közszolgáltató Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatszolgáltatása alapján a pályázatot előkészítse, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2014. január 27.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges