Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2006. február 17-én együttműködési megállapodást, 2006. február 27-én pedig bérleti szerződést kötött, mely alapján minden évben meghatározásra kerül a víziközművek, műtárgyak bérleti díjának összege.

Mivel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény nem ad lehetőséget a vízszolgáltatás díjának 2013. évi módosításra, ezért az ÉTV. Kft. azzal a javaslattal élt, hogy a hatályos Együttműködési Megállapodás 5.2.2. b) pontjára figyelemmel a 2014. évi bérleti díj összege a 2013. évivel megegyezően, azaz 76 304 400 forint + ÁFA összegben kerüljön megállapításra.  

Az Együttműködési Megállapodás 4.2. g) és 5.3 pontjai, valamint a Bérleti Szerződés alapján az ÉTV Kft-nek a településen befolyt víz alapdíjból 13-20 mm vízmérő-átmérő esetén az alapdíj 75%-ának, ennél nagyobb átmérő esetén pedig az alapdíj 50%-ának megfelelő, a társasági és különadóval csökkentett összeget kell az Önkormányzat elkülönített Vízügyi Alap számlájára befizetnie, mely összeg víziközmű-rekonstrukciókra és felújításokra fordítható.

A társaság taggyűlése a 12/2013. (VII.31.) számú határozatával arról döntött, hogy az alapdíj is bérleti díjként kerüljön kiszámlázásra, és ezt fizeti meg az ÉTV Kft. az önkormányzat részére.

A 2014. évre tervezett alapdíj bérleti díjként megfizetendő összege 86 929 042 forint + ÁFA.

A bérleti díj összege a Bérleti szerződés 4. pontja és 1. számú melléklete alapján kerül megállapításra. A díjképletben alkalmazott inflációs index 0, tekintettel arra, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény értelmében csak a 2013. január 31-én érvényes díj alkalmazható 2014-ben is.

Ezen szabályozásra tekintettel az ÉTV Kft. azt javasolja, hogy a vízdíjakból fedezetet találó vízi-eszközökért fizetendő bérleti díj emelkedése se haladja meg a törvényben rögzített mértéket, melynek összege ennek alapján levezetve a következő:

Javasolt bérleti díj BDt-1Xmár1+ BDúj

Díjtényezők

 

Bérleti díj (Ft)

BDt-1  (2013. évi)

Ft/év

68 000 400+ 8 304 000

m ár

%

0%

BDt-1 x már

Ft/év

76 304 400

BDúj

Ft/év

0

Javasolt bérleti díj 2014. évre

Ft/év

76 304 400

Nettó növekedés mértéke (2013/2014)

%

0,00

A Vízügyi Alapba befolyó bevételt az önkormányzat csak a víziközmű-vagyon felújítására és rekonstrukciójára fordíthatja, ezért a fent leírt bevétellel 76 304 400 forint + ÁFA és 86 929 042,- forint + ÁFA azonos összegű kiadás kerül megtervezésre a 2014. évi költségvetésben a víziközmű-vagyon felújítási munkáira.   

Az előterjesztés melléklete a szolgáltató által benyújtott víziközmű-eszközök után fizetendő bérleti díj összegére tett javaslat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat fogadja el!

Érd, 2014. március 10.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

2014. év

A döntés végrehajtásáért felelős:

Vezető Jogtanácsos, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés 1. számú mellékletét a bérleti díj összegének vonatkozásában olyan tartalommal módosítja, hogy a 2014. évre fizetendő bérleti díj összegét 76 304 400 forint + ÁFA összegben állapítja meg.

A 2014. évben beszedendő vízszolgáltatási alapdíj bérleti díjként megfizetendő tervezett összege 86 929 042 forint + ÁFA.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2014. március 30.

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az ÉTV Kft. által elkészített, víziközművekre vonatkozó 2014. évi beruházási és felújítási tervet.

A Vízügyi Alapba befolyó bevételt az önkormányzat csak a víziközmű-vagyon felújítására és rekonstrukciójára fordíthatja, ezért a 2014. évre tervezett bevétellel - 76 304 400 forint + ÁFA és 86 929 042 forint + ÁFA - azonos összegű kiadás kerül megtervezésre a 2014. évi költségvetésben a víziközmű-vagyon felújítási munkáira.   


Határidő: a döntés továbbítására – 2014. március 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges