Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 137/2008. (V.29.) határozatával döntött arról, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítése során a SZIPPANT-HAT Konzorcium által az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal el nem látott településrészeiről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Rév utcai, illetve Hunyadi János utcai telepeire 2008. június 1-jét követően beszállított lakossági folyékony hulladék leürítési díját átvállalja.

A felhatalmazás alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fővárosi Csatornázási Művek, valamint a Szippant-Hat Konzorcium 2008. május 30-án együttműködési megállapodást kötött.  A Közgyűlés a 81/2011. (III.24.) határozatában a megállapodást megerősítette és az abban foglaltakat a megállapodás felmondásáig, illetve megszűnéséig magára nézve kötelezőnek tekintette.

A megállapodás 3. pontja szerint a szerződő felek minden évben legkésőbb március 31-ig a szolgáltatási árat felülvizsgálták és a közös megegyezéssel kialakított árral a szerződés 6. számú mellékletét módosították.

Tekintettel arra, hogy az Érdi Szennyvíztisztító Telep már képes fogadni a szippantott szennyvizet, a budapesti beszállítás helyett gazdaságosabb megoldást jelentene a helyben történő leürítés. Mindezen okok miatt javasolom a T. Közgyűlésnek, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel megkötött fenti szerződést a szerződés 12. pontja szerinti rendes felmondással, 30 napos felmondási idő mellett 2014. április 30. napjára mondja fel, és május 1-jei időponttól kössön új együttműködési megállapodást az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel. Természetesen a leürítési díjból az eddig fizetett 333,6,-Ft/m3 + 27% ÁFA összeget az Önkormányzat továbbra is átvállalná.

Kérem a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2014. március 13.

 

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Vezető Jogtanácsos, Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

2014. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelős:

Vezető Jogtanácsos, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Vezető Jogtanácsos

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel a lakossági folyékony hulladék leürítése tárgyában 2008. május 30-án megkötött együttműködési megállapodást 2014. április 30. napjára felmondja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a felmondáshoz szükséges jognyilatkozat megtételére.

Határidő: a megállapodás felmondására azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.   

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás teljesítése során a Közszolgáltató által az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal el nem látott településrészeiről beszállított lakossági folyékony hulladék Érdi Szennyvíztisztító Telepen történő leürítése céljából együttműködési megállapodást köt a Szippant-Hat Konzorciummal és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel. Az együttműködés értelmében az Önkormányzat a beszállított lakossági folyékony hulladék leürítési díjából 333,6,- Ft/m3+27% ÁFA összeg megfizetését magára vállalja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az együttműködési szerződés aláírására.

A Közgyűlés a döntés végrehajtásához szükséges költségvetési fedezetet az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosítja.        

Határidő:        a megállapodás aláírására – 30 nap

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.