Tisztelt Közgyűlés!

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. § (3) bekezdésének megfelelően az Érd Megyei Jogú Város önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményei megküldték a 2013. évi belső ellenőrzési jelentéseket.

Az éves ellenőrzési jelentések alapján az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom:

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

 

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

 

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményekben, a belső ellenőrzési tevékenységet külső szakértő szervezetekkel kötött vállalkozási/megbízási szerződések alapján látták el.

Az államigazgatási és az önkormányzati feladatok átszervezését követően a függetlenített belső ellenőrzés 2013. éves működtetéséről a következő négy intézmény számolt be:

            - Érdi Közterület-fenntartó Intézmény,

            - Intézményi Gondnokság,

            - Dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézet,

            - Szociális Gondozóközpont.

           

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény: 2013. évre 9 tárgyban (37 ellenőri napra) terveztek ellenőrzést. A tervezett 9 ellenőrzés megvalósult. A végrehajtott konkrét ellenőrzések változtak a tervezett feladatokhoz képest. A 2013. évi belső ellenőrzési jelentés szerint vizsgálták:

- a 2012. évi beszámolót,

- a 2013. évi költségvetés tervezetét,

- a bizonylati rend, számviteli és pénzügyi fegyelem helyzetét,

- a tárgyi eszközök nyilvántartását,

- a raktározást, készletgazdálkodást,

- a munkagépek, gépjárművek üzemanyag fogyasztását,

- a kiküldetések, gépkocsi használat elszámolását

- a pénzkezelés gyakorlatát,

- a munkaügyi dossziék teljességét, nyugdíjazások, besorolások előkészítettségét.

A 2013. évi belső ellenőrzési jelentésben rögzítették az ellenőrzések fontosabb megállapításait. Terven felüli ellenőrzés nem volt.

Az intézmény függetlenített belső ellenőrzését a Jövőszervíz Kft. látta el.

Az éves beszámoló alapján az intézmény feladatellátásához és költségvetéséhez mérten a függetlenített belső ellenőrzéssel lefedett terület megfelelő volt. 

 

Intézményi Gondnokság:

A 2013. évi belső ellenőrzési tervben egy ellenőrzést terveztek, amelyre 10 ellenőri napot határoztak meg. Az éves beszámolóban a tervezett 2012. évi beszámoló ellenőrzéséről számoltak be.

Az Intézményi Gondnokság függetlenített belső ellenőrzési tevékenységét a Saldó Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. végezte. Az Intézményi Gondnokság függetlenített belső ellenőrzését az elmúlt években a Saldó Zrt. látta el. Évente egy-két ellenőrzés került megrendelésre.

Az Intézményi Gondnokság által ellátott feladatokhoz és a költségvetéséhez mérten nem elegendő (folyamatosan, évről-évre) egy tárgyat, illetve területet (10. nap) a függetlenített belső ellenőrzéssel vizsgáltatni. 

 

Dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézet:

 A 2013. évi belső ellenőrzési tervben öt tárgyban (24 ellenőri nap) tervezetek ellenőrzést. Az ellenőrzéseket 29 nap alatt hajtották végre, amelyhez igénybe vették a 2 tervezett tartalék napot is.

Az ellenőrzés az alábbiakra terjedt ki:

             - A 2012. évi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített

    intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.

            - A 2012. éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata.

            - A készpénzkezelés, készpénz helyettesítő fizetési eszközök kezelése.

            - A készletgazdálkodás ellenőrzése.

            - A 2013. I. félévben végzett közbeszerzési eljárás szabályszerűségének ellenőrzése.

 

A 2013. évi belső ellenőrzési jelentésben rögzítették az ellenőrzések fontosabb megállapításait és a belső ellenőri javaslatokat.

 A Dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézetben a függetlenített belső ellenőrzési tevékenységet Belényesi Csaba (belső ellenőr, könyvvizsgáló) egyéni vállalkozó látta el.

Az éves beszámoló alapján az intézmény feladatellátásához és költségvetéséhez mérten a függetlenített belső ellenőrzéssel lefedett terület optimálisnak tekinthető. 

 

Szociális Gondozó Központ:

2013. évben az alábbi négy tárgyban (a 40 ellenőri napra) tervezett ellenőrzést végrehajtották.

- Házipénztár működésének ellenőrzése.

- A számviteli törvény által előírt – a gazdálkodásra vonatkozó – szabályzatok

   ellenőrzése.

- Belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének utóellenőrzése.

- Követelések nyilvántartásának és behajtásának ellenőrzése egy kiválasztott

   tagintézményben.

           

A munkatervi feladatokra 40 napot terveztek, a felhasznált ellenőri kapacitás 28 nap volt. A belső ellenőrzési terv 5 napot tartalmazott előre nem tervezett soron kívüli ellenőrzésre, amelyből 3 napot a 2012. évről áthúzódott – külsős szerződések ellenőrzése – ellenőrzés befejezésére fordítottak.

A Szociális Gondozó Központ belső ellenőrzési feladatait a Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. korábbi munkatársai megbízási szerződés keretében látták el.

Az éves beszámoló alapján az intézmény feladatellátásához és költségvetéséhez mérten a függetlenített belső ellenőrzéssel lefedett terület optimálisnak tekinthető. 

 

A Szepes Gyula Művelődési Központ gazdálkodási besorolása 2013. december 31-től megváltozott, ezért a 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló megküldése - amelynek a jogszabályban előírt határideje 2014. február 15. volt – már nem vonatkozott az intézményre.

 

A költségvetési szervekben az éves belső ellenőrzési beszámolók szerint:

- Büntető-, szabálysértési eljárás megindítására okot adó tényállást a belső ellenőrzések nem tártak fel.

- Kártérítési eljárás megindítására okot adó tényállást mulasztást, hiányosságot nem tártak fel, fegyelmi eljárás megindítás kezdeményezésére nem került sor.

 

I.2. A Bizonyosságot adó, tevékenységet adó,  tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

 

Az intézmények 2013. évben közalkalmazotti jogviszonyban belső ellenőrt nem foglalkoztattak. Az intézményekben külső szolgáltató bevonásával valósult meg a belső ellenőrzési tevékenység ellátása.

A külső szolgáltatók az ellenőrzések végrehatása során az intézmények hatályos Belső ellenőrzési kézikönyveinek megfelelően jártak el.

A külső szolgáltatók - a kezelt eszközök nagyságát figyelembe véve - az intézmény által igényelt ellenőrzésekre biztosították az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételeit. 

 

Az éves ellenőrzési jelentések alapján a bizonyosságot adó tevékenységet akadályozó tényezők nem voltak.

 

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

 

Az Érdi Közterület-Fenntartó Intézmény éves belső ellenőrzési beszámolója szerint: „A szorosan vett ellenőrzési feladatokon túl több tanácsadás, állásfoglalás született, mely segítette az intézmény munkáját.”

Az Intézményi Gondnokságnál tanácsadást az ellenőrzés során (a 2012. évi beszámoló ellenőrzése) végzett a belső ellenőrzés.

A dr. Romics László Egészségügyi Intézményben tanácsadás szintén az ellenőrzésekhez kapcsolódott. 

A Szociális Gondozó Központ Idősek Otthonában tanácsadás keretében valósult meg a pelenka beszerzés, bevételezés, raktározás, kiadás rendszerének felmérése.

 

 

 

 

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

 

Az Érdi Közterület-Fenntartó Intézmény éves belső ellenőrzési beszámolója szerint: „A belső ellenőrzési munkaterv az eddigiek alapján megfelelően lefedte az intézmény tevékenységét.” Továbbá: „A FEUVE rendszer működésének teljes körűvé tétele jelenti a feladatot.”

Az Intézményi Gondnokság éves belső ellenőrzési beszámolójában - a 2012. évi beszámoló ellenőrzése kapcsán - a belső kontrollok működését és a kialakult gyakorlatot megfelelőnek minősítette.

A dr. Romics László Egészségügyi Intézmény éves belső ellenőrzési beszámolójában a belső kontrollrendszer szabályainak átdolgozásáról számolt be. A belső kontrollrendszer működését érdemben nem minősítette.

A Szociális Gondozó Központ az éves belső ellenőrzési beszámolójában, a házipénztár működésére és a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok ellenőrzésével kapcsolatban fogalmazott meg javaslatokat. A belső kontroll rendszer öt elemét értékelték.

 

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

 

Az ellenőrzési tevékenység ellátását a belső ellenőrzési tevékenységet ellátók önértékelés alapján megfelelőnek minősítették.

Az éves belső ellenőrzési jelentések továbbfejlesztési javaslatokat nem tartalmaztak.

 

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

 

A belső kontroll rendszer öt eleme:

  • Kontrollkörnyezet;
  • Kockázatkezelési rendszer;
  • Kontrolltevékenységek;
  • Információs és kommunikációs rendszer;
  • Nyomon követési rendszer.

 

A kontrollrendszer öt elemének értékelésére az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2013. évi ellenőrzési jelentése nem tért ki.

 

A kontrollrendszer öt elemének értékelésére az Intézményi Gondnokság 2013. évi ellenőrzési jelentése nem tért ki.

 

A kontrollrendszer öt elemének értékelésére a Dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézet 2013. évi ellenőrzési jelentése nem tért ki.

 

A kontrollrendszer öt elemének értékelését a Szociális Gondozó Központ 2013. évi ellenőrzési jelentése tartalmazta. A kontrollkörnyezettel kapcsolatban beszámoltak a szervezeti struktúra kialakításáról, belső szabályozottságról, a munkaköri leírások meglétéről. A kockázatkezelési rendszer működéséről megállapították, hogy nem a belső szabályozás szerint működött. A kontrolltevékenységek a pénzgazdálkodási folyamatok és a pénzkezelés során működtek. A szakmai folyamatokban rendszeresek és dokumentáltak voltak az intézményvezetői ellenőrzések. A nyomon követést a pénzügyi-számviteli rendszer biztosította. Az információk eljutását - többek között - a kéthetente tartott tagintézmény vezetői értekezletek biztosították. A munkatársakat havonta értekezletek formájában tájékoztatták a vezetői értekezleteken hozott döntésekről és a hatáskörükbe tartozó információkról.

 

III. Az intézkedési tervek megvalósulása

 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője a függetlenített belső ellenőrzések és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzés megállapításai, következtetései alapján megfogalmazott javaslatokra intézkedési tervet készített. A tervezett intézkedéseket végrehajtották.

 

Az Intézményi Gondnokság vezetője a függetlenített belső ellenőrzések és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzés megállapításai, következtetései alapján megfogalmazott javaslatokra intézkedési tervet készített. A tervezett intézkedéseket végrehajtották.

 

A Dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézet főigazgatója a függetlenített belső ellenőrzések megállapításai, következtetései alapján megfogalmazott javaslatokra intézkedési tervet készített. Az intézkedési tervek végrehajtásáról nyilvántartást vezettek, amelyet az éves belső ellenőri jelentéshez mellékeltek.

 

A Szociális Gondozó Központ vezetője a függetlenített belső ellenőrzések és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzések megállapításai, következtetései alapján megfogalmazott javaslatokra intézkedési tervet készített. „A 2013. évi határidővel meghatározott intézkedések 2013. évben megvalósultak.”

 

A beszámolók megfeleltek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 48. §-ban meghatározott éves belső ellenőrzési jelentés feltételeinek és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutatónak.

 

Az előterjesztés a 19-4514/2014. számú ügyiratban elhelyezett 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló beszámolók alapján készült.

 

Kérem az éves összefoglaló ellenőrzési jelentéselfogadását.

 

 

Érd, 2014. április 2.

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

jegyző

 

Előkészítette:

Belső Ellenőrzési Csoport

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés továbbításáért felelős:

Belső Ellenőrzési Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.