Tisztelt Közgyűlés!

Az Érdi Cigány Tanács Egyesülete azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező Érd, Fogoly u. 38. szám alatti, 18226 helyrajzi számon nyilvántartott, 656 m2 nagyságú telken lévő „kivett lakóház udvar, gazdasági épület” megjelölésű ingatlant adja bérbe a szervezet részére. Kérelmét azzal indokolta, hogy állandó székhelyre van szüksége a nemzetiség ügyeinek intézéséhez, a cigány kisebbség társadalmi helyzetének javításához, valamint szociális tevékenység folytatásához, ezért itt irodát szeretne fenntartani.  Jelenleg a fenti összetett feladatot - műszaki háttér hiányában - az egyesület elnöke a saját otthonában végzi.

A kért ingatlan ugyan nem az önkormányzat tulajdonában van, de lehetőség van arra, hogy arra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (l) bekezdés 16. pontjában megjelölt nemzetiségi ügyek ellátása céljából, mint helyben ellátott közfeladatra, tulajdonba adási igényt nyújtsunk be a Magyar Államhoz.

Az igénylés módja, hogy a Közgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13-14. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a fenti cél megjelölésével.

Az igényelt ingatlan forgalmi értéke adó- és értékbizonyítvány alapján: 7.500.000.-Ft.

Az önkormányzatnak az igényléssel összefüggésben vállalnia kell a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatása költségeinek - megtérítését. Ezen kívül az átruházott vagyon hasznosításáról évente köteles beszámolni az MNV Zrt. felé, illetve az ingatlant 15 évig elidegenítési tilalom is terheli.     

Kérem a Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését!

Érd, 2014. április 8.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

A döntés továbbításáért felelős:

Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Érd, Fogoly u. 38. sz. alatti, 18226 helyrajzi számon felvett, kivett lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű, 656 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott nemzetiségi ügyek ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni az Érdi Cigány Tanács Egyesület elhelyezése céljára.

Az ingatlan forgalmi értéke a határozat mellékletét képező adó- és értékbizonyítvány alapján 7.500.000.-Ft.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatása költségének – megtérítését.

Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi, Natura 2000) védettség alatt.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érd, Fogoly u. 38. sz. alatti 18226 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érd, Fogoly u. 38. sz. alatti, 18226 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

Melléklet - letöltés