Tisztelt Közgyűlés!

A Hajléktalanokért Közalapítvány honlapján a 2014. évi pályázati felhívásokkal kapcsolatos megjelent előzetes tájékoztatás alapján a megelőző évekhez hasonlóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Hajléktalanokért Közalapítvány - mint lebonyolító szervezet - 2014-15 -KMR kódszámmal nyílt pályázatot hirdet a hajléktalan személyek ellátását célzó, „Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban” címmel.

Az előzetes tájékoztatás célja, hogy a hivatalos közzétételt megelőzően a hajléktalanellátó szervezetek, illetve intézmények és fenntartói előzetesen tájékozódhassanak a tervezett programokról, valamint a pályázatokon való részvétel feltételeiről. A felhívások hivatalos közzétételére a Közalapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között megkötendő együttműködési megállapodás aláírása után kerül sor. A pályázatokat kizárólag a hivatalos megjelentetést követő végleges felhívásban megjelölt dátumig lehet benyújtani.

A támogatás célja a normatív állami támogatás által nem fedezett, hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok ellátása. Ennek keretében kilenc program kerül meghirdetésre olyan módon, hogy egy pályázati programra egy szervezet egyetlen pályázatot nyújthat be.

A támogatás folyósítása: 5 millió forintot nem meghaladó támogatás esetén a folyósításra egyösszegű előfinanszírozás formájában kerül sor. 5 millió forintot meghaladó támogatás esetén a folyósításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 78. § (3) bekezdése szerint részletekben kerül sor.

A Szociális Gondozó Központ vezetője öt programra történő pályázat benyújtására tett javaslatot, melyek a következők:

  • Étkezés támogatása éjjeli menedékhelyen és lábadozóban, a téli időszakban – a tervezett pályázati összeg 398.200,- Ft;

  • Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása – a tervezett pályázati összeg 351.000,- Ft;

  • Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő támogatása a téli időszakban – a tervezett pályázati összeg 300.000,- Ft;

  • Intézményi beruházásra - felújítás, korszerűsítés - a tervezett összeg 3.000.000,- Ft,

  • Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása: 450.000,- Ft.

Az intézményi beruházás és a tárgyi eszközök beszerzésére irányuló pályázatok önerőt igényelnek, melynek mértéke mind a két esetben 10-10%.

Tekintettel arra, hogy a programok megvalósítása a Szociális Gondozó Központ által biztosított szolgáltatások szakmai munkáját nagymértékben elősegíti, illetve ezzel az átmeneti szálló épületének részleges felújítása is megvalósítható lenne, mindenképp indokolt a pályázatok benyújtása.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával a pályázatok benyújtását támogassa, és a szükséges önerőt az intézmény költségvetésében biztosítsa!

Érd, 2014. április 17.

 

Segesdi János

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

2014. évi költségvetésben rendelkezésre áll

A döntés végrehajtásáért felelős:

Szociális Gondozó Központ, Humán Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014-15-KMR kódszámú „Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban” című pályázati kiírás tekintetében támogatja a Szociális Gondozó Központ részéről az alábbi programok magvalósítására irányuló pályázatok benyújtását:

  • Étkezés támogatása éjjeli menedékhelyen és lábadozóban, a téli időszakban;
  • Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása;
  • Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő támogatása a téli időszakban;
  • Intézményi beruházás;
  • Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása

A pályázatokhoz szükséges 345.000,- Ft saját forrás a 2014. évi költségvetési rendelet céltartalék során rendelkezésre áll. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az önerőnek a Szociális Gondozó Központ költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.