Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése alapján elkészült Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve.

A közbeszerzési tervet a Közgyűlés az 50/2013. (II.28.) határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 2.1. pontja alapján a 76/2014. (III.20.) határozatával fogadta el.

A Kbt. 33. § (3) bekezdése alapján közbeszerzési igény vagy egyéb változás felmerülése esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell.

Az SH/3/32 azonosító jelű, Svájci Alapból finanszírozott, vízellátási rendszer rekonstrukciójára vonatkozó nyertes pályázat forrásmaradványának felhasználását kezdeményeztük a támogatást nyújtónál és a Közreműködő Szervezetnél, melynek eredményeként jóváhagyást kaptunk új projektelemek megvalósítására. Az egyik új projektelem a Duna parti NA 600 vezeték cseréje 80 fm hosszban a nyertes pályázatban eredetileg nem szereplő szakaszon, a másik új projektelem a Tárnoki úton történő ivóvíz vezeték felújítás 580 fm hosszban a Fürdő utca és Gyöngyvirág utca közötti szakaszon, melyek a T. Közgyűlés által korábban elfogadott Közbeszerzési Tervben K.É.1. sorszámon szerepelnek.

Tekintettel arra, hogy az új építési munkákhoz kapcsolódóan tervezési és műszaki ellenőri feladatok is felmerültek, ezért kezdeményeztük, hogy ezen feladatok elvégzésének költségeit is a nyertes pályázat forrásmaradványának terhére finanszírozhassuk. Ennek jóváhagyása a támogatást nyújtó és a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént, ezért a Közbeszerzési Tervet - figyelemmel a 2014. április 15-én aláírt 4. sz. Végrehajtási Megállapodás módosításra - összhangba kívánjuk hozni a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásokkal.

A fent említett kivitelezési munkákhoz kapcsolódó tervezési feladat a Közbeszerzési Tervben N.Sz. 8. sorszámon, míg a műszaki ellenőrzés N.Sz. 9. sorszámon feltüntetésre került.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt, 2014. évi közbeszerzési terv módosítását határozatával jóváhagyni szíveskedjen!

Érd, 2014. április 14.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda

Kötelezettségvállalás:

2014. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.

A 2014. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítása a határozat melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Közbeszerzési Terv módosítás - melléklet