Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 305/2012. (X.18.) határozatával döntött arról, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Diósd Nagyközség Önkormányzatának és Tárnok Nagyközség Önkormányzatának részvételével létrehozza az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére.  A társaságban Érd városa 80%-os tulajdonrésszel rendelkezik.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása.

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és annak mellékleteit. Csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén rendelkezésre áll.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évben a társaság tevékenységére 28.800 e Ft önkormányzati forrást biztosított, amely tagi kölcsön formájában került kifizetésre.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a csatolt mellékletek ismeretében fogadja el a határozati javaslatot!

Érd, 2014. május 9.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. tagja a társaság 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a taggyűlésen a fenti döntést képviselje.

Határidő: határozat továbbítására – 2014. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Beszámoló - letöltés

Kiegészítő melléklet - letöltés

Könyvvizsgálói jelentés - letöltés