Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Parkvárosi Közösségi Házban jelenleg a Csuka Zoltán Városi Könyvtár fiókkönyvtára üzemel. A Közösségi házban lévő másik két helyiség viszont jelenleg kihasználatlanul áll, mindössze időnként a parkvárosi nyugdíjas klubok tartanak ott klubfoglalkozásokat.

 

Az ingatlan kihasználásának optimalizálása, valamint az évek óta jelentkező lakossági igények figyelembevétele érdekében a Parkváros Közösségi Házban szociális szolgáltatások biztosítását javaslom az alábbiak szerint.

 

A Szociális Gondozó Központ Családsegítő Szolgálata és a Gyermekjóléti Központja számos ügyfelet lát el, akik Parkváros területén élnek. A kliensek, családok halmozottan hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok, akik sok esetben azért nem tudják igénybe venni a szolgáltatásokat, mert az utazás költségei sem biztosítottak számukra. Folyamatos ellátásuk érdekében ezért indokolt lenne részükre egy helységet kialakítani a fent említett ingatlanban. A két szolgáltatás napi szinten biztosítana ügyeletet, nem csak a családgondozók részéről, hanem a pszichológiai és jogi tanácsadás is heti rendszerességgel megjelenne. Ez a megoldás a családsegítés keretén belül a rendszeres szociális segélyezetteknek, adósságterhekkel küzdőknek is segítséget jelentene, hiszen számukra havi szinten előírás a kapcsolattartás, sőt az utcai szociális munka is lehetőséget kapna az ott megjelenők ügyeinek intézésére.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás szintén nem csak családgondozást és ügyeletet tartana, hanem a pszichológiai tanácsadás és a gyermekeknek tartandó fejlesztő foglalkozás is kihelyezésre kerülne.   

 

A gyermekek és fiatalok jelenleg az Ifjúsági Információs Iroda lakótelepi helységét veszik igénybe, ami csak egy központi helyre fókuszál. A Közösségi Házban az ifjúsági, gyermek és közösségi programok is megjelennének. A nyári időszakban a „Parkoló” elnevezésű egész vakációs időre kiterjesztett foglalkozásainkat, programjainkat is biztosítanánk az ott élő gyerekeknek, nagycsaládosoknak. Lehetőség lenne arra, hogy régi programot a „ping-pong” klubot újra beindítsuk pénteki napokon, melynek nagy sikere volt a családi programokon belül.

 

A Szociális Gondozó Központ más szolgáltatásait, - mint házi segítségnyújtás,  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés - szintén szeretnénk megjelentetni, akár csak tájékoztatásnyújtás céljából is az ott lakók részére.  

 

A szolgáltatások megjelenése a Parkvárosi Közösségi Házban létszámváltozást, státuszbővítést nem igényel, azonban a Szociális Gondozó Központ költségvetésében a fenti szolgáltatások ellátása a 2014. évi költségvetés soron következő módosítása során az ingatlan fenntartási költségeinek biztosítását igényli.

 

A Szociális Gondozó Központ vezetőjével történt egyeztetés alapján a Nyugdíjas Klubok a továbbiakban is használhatnák a helyiségeket a klubfoglalkozásaikra. Ennek érdekében a Szociális Gondozó Központ és a Szepes Gyula Művelődési Központ külön megállapodást kötne.

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd 2014. április 30.

 

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

 

Kötelezettségvállalás:

 

A döntés végrehajtásáért felelős:

 

A döntés továbbításáért felelős:

 

 

1. melléklet a Közgyűlés  …/2014. (V.22.) határozatához

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Szociális Gondozó Központ 2014. április 23. napján kiadott 103/2014. (IV.24.) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő szöveg lép:

 „8. A költségvetési szerv tagintézményei: 

MEGNEVEZÉS

CÍM

HELYRAJZI

SZÁM 

Családsegítő Szolgálat

Érd, Emma u. 8.

22499

- Családsegítés

Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208.

7351

- Speciális alapellátási feladatok:

Érd, Emma u. 8.

22499

  Támogató szolgálat

 

 

  Utcai szociális munka

 

 

  Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű

  ellátása

  Szenvedélybetegek nappali ellátása 

Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.

15563

  Ifjúsági, Információs és Tanácsadó

  Szolgálat

Érd, Enikő u. 2/a.

Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208.  

22552/16/A/89

7351

  Kábítószer-megelőzés programjai,      tevékenységei                        

 

 

- Férfi-Női Átmeneti Szálló   

Érd, Fehérvári u. 89.

17840

- Éjjeli Menedékhely

Érd, Fehérvári u. 89.

17840

- Nappali Melegedő

Érd, Fehérvári u. 91.

17839

- Étkeztetés

Érd, Fehérvári u. 91.

17839

 

Gyermekjóléti Központ

 

Érd, Emma u. 7.

Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208.

 

22552/28

7351

- Családok Átmeneti Otthona

Érd, Nyírfa u. 11.

7345

 

 

 

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ 

Érd, Hivatalnok u. 42/a.-42/b

 

19221

- Fogyatékosok nappali ellátása

 

 

- Szociális foglalkoztatás

 

 

- Étkeztetés

 

 

 

 

 

Időseket Ellátó Központ 

 

 

- Idősek Otthona

Érd, Topoly u. 2.

20878

- Házi segítségnyújtás

Érd, Topoly u. 2.

20878

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Érd, Topoly u. 2

20878

- Étkeztetés

Érd, Topoly u. 2.

20878

- Idősek nappali ellátása

- Idősek nappali demens ellátása

Érd, Hivatalnok u. 42/b.

19221

- Idősek nappali ellátása

- Idősek nappali demens ellátása

Érd, Jázmin u. 8

12241

 

- Étkeztetés

Érd, Hivatalnok u. 42/b.

19221

 

 

 

Bölcsődei Ellátás 

 

 

- Pöttöm Sziget Bölcsőde

Érd, Aradi u. 7.

7150/1

- Apró Falva Bölcsőde

Érd, Edit u. 1.

22552/18

- Házi gyermekfelügyelet

Érd, Edit u. 1.

22552/18”

2. Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„13.

A feladatok ellátásához a Szociális Gondozó Központ rendelkezésére állnak a tagintézmények által használt ingatlanok a 7351 hrsz-ú Parkvárosi Közösségi Ház könyvtárrészlege kivételével.

A költségvetési szerv tevékenységének ellátásához rendelkezésre állnak a tagintézmények leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.                         

A Szociális Gondozó Központ a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat a szociális feladatok ellátásához szabadon használhatja.”

3. Az alapító okirat Záradéka az alábbiak szerint módosul: 

„ZÁRADÉK:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szociális Gondozó Központ 2014. április 24. napján kelt, 103/2014. (IV.22.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  …/2014. (V.22.) határozatával hagyta jóvá.” 

ZÁRADÉK:

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a   .../2014. (V.22.) határozatával hagyta jóvá. 

Érd, 2014. május 22.

 

T. Mészáros András

 

polgármester

2. melléklet a __/2014. (V.22.) határozathoz

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATA

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1.

A költségvetési szerv megnevezése:

Szociális Gondozó Központ

 

                                          székhelye:

Érd, Budai u. 14.

 

 

 

2.

Költségvetési szerv jogelődje:

Egyesített Szociális Intézmény

2030 Érd, Topoly u. 2.

Szakorvosi Rendelőintézethez tartozó Családsegítő Központ, Fejlesztő Napközi Otthon és Bölcsődék

2030 Érd, Felső u. 39.

 

 

 

3.

Költségvetési szerv alapítója:

Érd Város Önkormányzata

 

alapításának éve:

1998

 

Létrehozásáról rendelkező határozat száma:      

273/1997. (XI.27.) ÖK. határozat

 

 

 

4.

Költségvetési szerv irányító szerve:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

 

Költségvetési szerv irányítójának székhelye: 

 

2030 Érd, Alsó u. 1.

5. 

A költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város területe, az Érdi Kistérség településeinek területe, valamint más települési vagy megyei önkormányzattal, vagy többcélú kistérségi társulással kötött feladat-ellátási szerződésben meghatározott terület.    

 

6.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

szociális, gyermekjóléti szolgáltatások

7. A költségvetési szerv főtevékenység szerinti államháztartási szakágazati besorolása:

873000

 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

 

7.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással:

Kormányzati funkció száma

 

Kormányzati funkció megnevezése

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás

041233

074052

101142

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

Szenvedélybetegek nappali ellátása

101145

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

102021

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

104042

Gyermekjóléti szolgáltatás

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

107016

Utcai szociális munka

107030

Szociális foglalkoztatás

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107054

Családsegítés

109010

Szociális szolgáltatás igazgatása

0133ű

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7.2  A költségvetési szerv alaptevékenységének szöveges meghatározása:

A Szociális Gondozó Központ a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve gyermekjóléti ellátásokat biztosít.

8. A költségvetési szerv tagintézményei: 

MEGNEVEZÉS

CÍM

HELYRAJZI

SZÁM

 

Családsegítő Szolgálat

Érd, Emma u. 8.

22499

 

- Családsegítés

Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208.

7351

 

- Speciális alapellátási feladatok:

Érd, Emma u. 8.

22499

 

  Támogató szolgálat

 

 

 

  Utcai szociális munka

 

 

 

  Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű

  ellátása

  Szenvedélybetegek nappali ellátása 

Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.

15563

 

  Ifjúsági, Információs és Tanácsadó

  Szolgálat

Érd, Enikő u. 2/a.

Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208.   

22552/16/A/89

7351

 

  Kábítószer-megelőzés programjai,      tevékenységei                         

 

 

 

- Férfi-Női Átmeneti Szálló     

Érd, Fehérvári u. 89.

17840

 

- Éjjeli Menedékhely

Érd, Fehérvári u. 89.

17840

 

- Nappali Melegedő

Érd, Fehérvári u. 91.

17839

 

- Étkeztetés

Érd, Fehérvári u. 91.

17839

 

 

Gyermekjóléti Központ

 

Érd, Emma u. 7.

Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208.

 

22552/28

7351

 

- Családok Átmeneti Otthona

Érd, Nyírfa u. 11.

7345

 

 

 

 

 

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

Érd, Hivatalnok u. 42/a.-42/b

 

19221

 

- Fogyatékosok nappali ellátása

 

 

 

- Szociális foglalkoztatás

 

 

 

- Étkeztetés

 

 

 

 

 

 

 

Időseket Ellátó Központ

 

 

 

- Idősek Otthona

Érd, Topoly u. 2.

20878

 

- Házi segítségnyújtás

Érd, Topoly u. 2.

20878

 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Érd, Topoly u. 2

20878

 

- Étkeztetés

Érd, Topoly u. 2.

20878

 

- Idősek nappali ellátása

- Idősek nappali demens ellátása

Érd, Hivatalnok u. 42/b.

19221

 

- Idősek nappali ellátása

- Idősek nappali demens ellátása

Érd, Jázmin u. 8

12241

 

 

- Étkeztetés

Érd, Hivatalnok u. 42/b.

19221

 

 

 

 

 

Bölcsődei Ellátás

 

 

 

- Pöttöm Sziget Bölcsőde

Érd, Aradi u. 7.

7150/1

 

- Apró Falva Bölcsőde

Érd, Edit u. 1.

22552/18

 

- Házi gyermekfelügyelet

Érd, Edit u. 1.

22552/18”

 

 

 

 

 

9.

A költségvetési szerv költségvetését az irányító szerv hagyja jóvá.

 

10.

A költségvetési szerv az alapító (irányító szerv) által biztosított pénzeszköz, állami hozzájárulás (normatíva), valamint egyéb bevétel alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.

 

11.

Fenntartási és működési költséget az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni.

 

12. 

A költségvetési szerv és tagintézményeinek épületei az önkormányzati törzsvagyon részei, korlátozottan forgalomképesek, így a költségvetési szerv nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékul felhasználni.

 

13.

A feladatok ellátásához a Szociális Gondozó Központ rendelkezésére állnak a tagintézmények által használt ingatlanok a 7351 hrsz-ú Parkvárosi Közösségi Ház könyvtárrészlege kivételével.

A költségvetési szerv tevékenységének ellátásához rendelkezésre állnak a tagintézmények leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.                          

A Szociális Gondozó Központ a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat a szociális feladatok ellátásához szabadon használhatja.

 

14.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre.

 

15.

A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: a szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott közalkalmazottak.

 

16. 

 A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján:

a) közalkalmazotti jogviszony,

b) a részfoglalkoztatású szociális foglalkoztatásban résztvevők tekintetében a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkajogviszony.

 

17. 

A költségvetési szerv valamint a tagintézmények feladatainak részletes, belső rendjét, módját, nyitvatartási idejét az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

 

18.

A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve abból történő törlését az irányító szerv kéri a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságtól.

 

19.

A költségvetési szerv megszűnése a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – következik be.

ZÁRADÉK:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szociális Gondozó Központ 2014. április 24. napján kelt, 103/2014. (IV.24.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  …/2014. (V.22.) határozatával hagyta jóvá.

         

Érd, 2014. május 22.

 

T. Mészáros András

 

polgármester