Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. Az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Városi Televízió az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező társaság, így a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek, mint alapítónak kell elfogadnia.

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és annak mellékleteit. Csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén rendelkezésre áll.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évben a társaság tevékenységére 46.948 e Ft önkormányzati forrást biztosított.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a csatolt mellékletek ismeretében fogadja el a határozati javaslatot!

Érd, 2014. május 9.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

Határidő: határozat továbbítására – 2014. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Beszámoló - letöltés

Kiegészítő melléklet - letöltés

Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve - letöltés

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 100%-os tulajdonosa – a Felügyelő Bizottság döntésével összhangban – a társaság 2013. évi mérleg szerinti eredményét, 958 e Ft-ot eredménytartalékba helyezi és a későbbiekben azt a törzstőke emelésére fordítja.

Határidő: határozat továbbítására – 2014. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.