Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésnek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

Az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben történő hasznosítása napjaink egyik legfontosabb feladata.

Mind az Európai Unió, mind a Magyarország kormánya is kiemelten kezeli a kérdést, hiszen ezzel összefüggésben különböző támogatások, központi pályázati lehetőségek kerültek kidolgozásra. Úgy vélem, önként vállalt feladatként a települési önkormányzatoknak is részt kell vállalniuk az országos energetikai kezdeményezések, támogatási programok helyi megvalósításában, melynek legfőbb területe az úgynevezett iparosított technológiával épült lakóépületek (panelházak) felújítása, energetikai jellemzőinek javítása lehet.

Erre tekintettel javaslatot teszek egy olyan pályázati szisztémán alapuló támogatási rendszer létrehozására, amely a lakóépületek energia megtakarítását eredményező beruházásokhoz felvett állami kamattámogatott hitelek törlesztő részleteihez biztosítana önkormányzati támogatást a tulajdonosok lakóközössége részére.

A támogatás az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő, iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati lakóépületek tulajdonosaira vonatkozna, és az alábbi, a felújítási koncepcióban indokolt kimutatható energia-megtakarítást eredményező munkálatokra lenne igényelhető:

·        Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje;

·        Homlokzatok és födémek hőszigetelése;

·        Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energia-megtakarítást eredményező) felújítása;

·        A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra.

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehetne.

I.)             A programban való részvétel feltételei:

  •          A pályázattal érintett munkálatok megfelelnek a felhívásban, valamint a pályázati adatlapban, illetve a rendeletben  foglaltaknak;

  •          A közös képviselő vagy intézőbizottság nyilatkozata a pályázaton való részvételről;

  •          A lakóközösség a benyújtott pályázatot utólag nem módosíthatja;

  •          az önkormányzat műszaki ellenőrrel felügyeli a beruházást;

  •          Kizárólag ÉMI minősített vállalkozást fogad el az önkormányzat kivitelezőnek;

  •          A társasház vagy lakóközösség nem rendelkezik közüzemi díj hátralékkal, illetve a helyi önkormányzat által kiadott, valamint köztartozás-mentes adóigazolást tud a pályázathoz; csatolni

  •          Kizárólag forint alapú állami kamattámogatott hitel visszafizetése támogatható.

II.)         A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke: 

A beruházás finanszírozásához felvett kamattámogatott hitel havi törlesztő részlet legfeljebb 50%-a, de lakásonként maximum 3000,- Ft/hó támogatás nyújtható.

A támogatás összegét az önkormányzat a társasházzal vagy lakásszövetkezettel a támogatási szerződés megkötését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő hónap 1-jétől, havonta fizeti a pályázó részére 60 hónapon keresztül. Nem pályázható, illetőleg a támogatásból nem fedezhető a lakáson kívüli, ugyanazon épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok felújítása, korszerűsítése, de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatatott programmal egy időben elvégezhetők.

III.)      A pályázatok elbírálásának szempontjai: 

A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra:

·        az épület életkora,

·        a pályázattal érintett lakások száma,

·         a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke,

·        a beruházás gazdaságossága,

·         korábbi pályázaton való nyertesség.

Az elbírálás során további előnyt élvez az a pályázó, amely:

·      egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület energiatakarékos felújítását célozza meg,

·      a felújítás során korszerű technológiai, technikai megoldásokat alkalmaz,

·      amelyik az épületet teljes egészében felújítja.

IV.)      A pályázatok elbírálása és a támogatás folyósítása: 

A közös képviselő vagy intézőbizottság által benyújtott pályázatok közül a támogatandó pályázatot a Városfejlesztési Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság választja ki.

A lakóközösség által benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntést követő 10 munkanapon belül írásban tájékoztatást kap a tulajdonosok képviselője (közös képviselő). A pályázat benyújtási határidejét a pályázati felhívás tartalmazza.

A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározottak szerint történik. A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az önkormányzattal, illetve az általa jóváhagyott műszaki ellenőrrel együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani az önkormányzat által jóváhagyott műszaki ellenőrének.

V.)         A támogatást elnyert lakóközösség köteles biztosítani az önkormányzat részére:

·               A kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségét,

·               az önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi nyilvántartás, számla, pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését,

·               minden olyan okiratba történő betekintést, mely a megállapodás teljesítését érintheti.

A támogatási eljárás teljes folyamata tehát a következőképpen alakulna:

1.      A támogatást biztosító rendelet elfogadása (Közgyűlés);

2.      A pénzügyi fedezet biztosítása, éven túli kötelezettségvállalás (Közgyűlés);

3.      A pályázat kiírása (külső szakértő);

4.      Energetikai felmérés, beruházási költségterv társasházaknál (külső szakértő);

5.      A pályázatok elbírálása (külső szakértő segítségével) pályázat eredményének elfogadása, eredményhirdetés (Városfejlesztési Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság);

6.      Társasházi döntéshozatal a beruházásról, hitelfelvételről, kivitelezői pályáztatásról (lakógyűlés);

7.      Támogatási szerződések megkötése (Jogi Csoport /társasház);

8.      Hitelfelvétel (közös képviselő / külső szakértő);

9.      A jogerős hatósági engedélyek beszerzése, beruházás megvalósítása (közös képviselő / külső szakértő);

10.  Az önkormányzati támogatás folyósítása (közgazdasági iroda);

A támogatási rendszer létrehozása és működtetése az önkormányzat részéről az alábbi forrásokat igényli:

- A Közgyűlésnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatás finanszírozásához a Bérlakás Alapban lévő pénzeszközből 60 hónapon keresztül 15 000 000,-Ft forrást biztosít;  

- Az összeg költségvetési előirányzatát az általános tartalék terhére biztosítani kell a 2014. évben;

- A Közgyűlésnek kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy 2015-2019. években a megvalósult beruházások támogatásához szükséges forrást az adott évi költségvetési rendeletben a Bérlakás Alap terhére biztosítja.

A szabályozás elemeinek várható hatásai közt azzal számolunk, hogy a támogatási rendszer létrehozása az önkormányzat, illetve a lakosság részére az alábbi előnyökkel fog járni:

1.      Az önkormányzat önerős beruházást ösztönöz;

2.      Az önkormányzati támogatás csak utólag, a beruházás az általa kijelölt- műszaki ellenőr által igazolt befejezését követően kerülhet kifizetésre;

3.      A társasházaknak kötelező az önkormányzat által előírt módon és méretben megjeleníteni, hogy a felújítást Érd Megyei Jogú Város támogatta

4.      Kötelező az ingatlantulajdonosok külön értesítése a támogatásról, kötelező a lakásonkénti támogatás közvetlen megjelenítése a családok havi költségei csökkentésében (közös költségben), melyet éves elszámolásban minden évben meg kell jeleníteni a lakók felé;

5.      Lehetőség van arra, hogy 2014-ben az energia megtakarítással járó beruházásokhoz a lakóközösségek további 14% EIB (Európai fejlesztési Bank) támogatást kapjanak a Raiffeisen Bank Zrt-től;

6.      A lakó tulajdonában álló ingatlan épületének értéke növekedik;

7.      A beruházás körétől függően kimutatható energia megtakarítást eredményez.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet megalkotása a fenti gazdasági, társadalmi hatással járhat. A hatásvizsgálat eredményeit egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságát célzó felújítások, korszerűsítések támogatásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a rendelet végrehajtásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló határozatot.

Érd, 2014. június 20.                                                          

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Közgazdasági Iroda 

Kötelezettségvállalás:

2014-2019. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda 

A döntés továbbításáért felelős:

Önkormányzati, Szervezési és Törvényesség, Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének és felújításának támogatásáról szóló __/2014. (_._) önkormányzati rendelet alapján nyújtandó önkormányzati támogatáshoz szükséges költségvetési fedezetet biztosítja.

A kötelezettségvállaláshoz szükséges költségvetési előirányzat 15 000 000,-Ft a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére kerül átvezetésre. A támogatás finanszírozásához szükséges pénzeszköz a bérlakás bevételi alszámlán rendelkezésre áll.

Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2015-2019. években a megvalósult és megvalósuló beruházások támogatásához szükséges forrást az adott évi költségvetési rendeletben a Bérlakás Alap terhére a rendelkezésre álló forrás erejéig biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az általános tartalék terhére hajtsa végre.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Határidő: a támogatási szerződések megkötése pályázati felhívásban előírt határidőben

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2014. (__.__.)

önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.      A rendelet hatálya és a támogatás pénzügyi forrása

1. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város éves költségvetésében a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembe vételével keretösszeget különít el társasházak felújításának pénzügyi támogatására olyan módon, hogy a (4)-(6) bekezdésben meghatározott ingatlanok felújítására támogatást nyújt a társasházak lakóközössége részére.

(2) A támogatás e rendeletben foglalt pályázat útján igényelhető, a keretösszeg felosztására a benyújtott pályázatok elbírálása után kerül sor.

(3) A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati lakóépületekre terjed ki.

(4) A rendelet szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek kell tekinteni a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbetonvázas és egyéb előregyártott technológia felhasználásával épült lakóépületet.

(5) Önkormányzati támogatásban részesülhetnek az iparosított technológiával épült társasházak és lakásszövetkezetek a saját tulajdonú épületeik energia-megtakarítást eredményező felújítására.

(6) Támogatás az alábbi felújítási, korszerűsítési munkák közül a pályázati felhívásban részletezett munkákhoz igényelhető:

a) nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje;

b) homlokzatok és födémek hőszigetelése;

c) épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása;

d) a megújuló energiafelhasználás növelése,

e) a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálására.

(7) A pályázat tárgya csak teljes épület vagy dilatációval határolt épületrész lehet.

(8) Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz.

(9) Nem nyújtható támogatás olyan lakásszövetkezetnek és társasházi közösségnek, amelynek a közüzemeltetőkkel szemben lejárt tartozása, egyéb köztartozása van.

(10) Nem pályázható, illetőleg a támogatásból nem fedezhető a lakáson kívüli, ugyanazon épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok felújítása, korszerűsítése, de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatott programmal egyidejűleg elvégezhetőek.

2.      A támogatás formája, mértéke

2. § (1) A támogatás forint alapú, állami kamattámogatású kölcsönhöz nyújtott vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke a havi törlesztő részlet 50%-a, de legfeljebb lakásonként 3000 Ft/hó lehet.

(2) A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározottak szerint történik.

(3) A támogatás összegét az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő hónap 1-jétől, havonta fizeti a pályázó részére 60 hónapon keresztül.

(4) Az Önkormányzat jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, amennyiben a pályázó a pénzintézettel szemben fennálló törlesztési kötelezettségének vagy a támogatási szerződésben foglalt egyéb kötelezettségének nem tesz eleget.

(5) Az Önkormányzat a pályázó által felvett bankhitellel összefüggésben a támogatáson felüli egyéb pénzügyi teljesítésre nem kötelezhető.

3.      Pályázati feltételek

3. § (1) A pályázatot a lakásszövetkezetek és a társasházak nyújthatják be.

(2) A felújítási programban való pályázati részvétel feltételei:

a) A pályázattal érintett munkálatok megfelelnek az e rendeletben foglaltaknak,

b) közös képviselő vagy Intéző bizottság nyilatkozata a pályázaton való részvételről, c) banki indikatív hiteligény és/vagy önerő banki igazolása,

d) közös képviselő vagy intézőbizottság nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt beruházást maradéktalanul megvalósítják,

e) a társasház vagy lakóközösség nem rendelkezik közüzemi díj hátralékkal, illetve a helyi önkormányzat által kiadott, valamint köztartozás-mentes adóigazolást tud a pályázathoz csatolni,

f) Önkormányzat által jóváhagyott  műszaki ellenőr kötelező alkalmazása,

g) a kivitelező csak ÉMI minősített vállalkozás lehet.

(3) A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati felhívás tartalmazza.

(4) A pályázati felhívás, a pályázati útmutató és annak mellékletei (a továbbiakban együtt: pályázati dokumentáció) tartalmazzák a pályázat benyújtásához előírt valamennyi feltételt. A pályázati felhívás tartalmazza különösen:

a) a támogatás célját,

b) a pályázók körét,

c) az 1. § (7) bekezdésben meghatározott munkák közül azokat, amelyekre az adott évben pályázni lehet,

d) a 3. § (1) bekezdésben meghatározott támogatási forma további részleteit,

e) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, a kapcsolattartó szervezeti egység megnevezését, elérhetőségét.

(5) A pályázati útmutató tartalmazza különösen:

a) a pályázat célját,

b) a pályázati felhívásban meghatározott azon munkák részletes műszaki paramétereit, amelyekre az adott évben pályázni lehet,

c) a fontosabb pályázati feltételeket,

d) a pályázattal elnyerhető támogatás további részleteit,

e) a pályázat benyújtásának módjával, helyével, határidejével összefüggő további feltételeket,

f) a pályázat felépítését,

g) a pályázathoz csatolandó formanyomtatványokat,

h) az elbírálás szempontrendszerét, egyéb további szükséges rendelkezéseket,

i) a szerződéskötés feltételeit,

j) a pályázati útmutató mellékleteit.

(6) A pályázati dokumentáció részletes tartalmának e rendelet alapján történő megállapítása és annak közzététele a Polgármester hatáskörébe tartozik.

4.      Pályázatok elbírálása 

4. § (1) A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra:

            a) az épület kora,

            b) a pályázattal érintett lakások száma,

            c) a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke,

            d) a beruházás gazdaságossága.

(2) Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázat, amely:

a) egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület energiatakarékos felújítását célozza meg,

b) a felújítás során korszerű technológiai, technikai megoldásokat alkalmaz,

c) az épületet teljes egészében felújítja.

(3) Hiányosan benyújtott pályázatok esetében 8 napon belül hiánypótlási kötelezettséget kell előírni. Hiánypótlásra a felszólító levél kézhezvételét követően 15 napon belül van lehetőség.

(4) A pályázatok értékelését a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság végzi.

(5) A nyertes pályázatról és a támogatás mértékéről történő döntés a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság hatáskörébe tartozik.  A pályázat elbírálásáról a pályázó írásos tájékoztatást kap.

5.      A felújítások kivitelezése, ellenőrzése

5. § (1) A támogatást elnyert lakóközösség köteles biztosítani az Önkormányzat részére:        

a) a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségét,

b) az önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi bizonylat, dokumentum ellenőrzését, a bizonylatokba történő betekintést.

(2) A felújítási munkák szakszerű elvégzése érdekében a pályázó köteles gondoskodni a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő az önkormányzat által jóváhagyott műszaki ellenőrzésről.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

Hatásvizsgálati lap - letöltés