Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érdi Városfejlesztési és SzolgáltatóKft. felügyelő bizottsági tagjának Percz Antalnak a megbízatása 2014. október 5-én lejár.

Javasolom, hogy a fentiekre tekintettel a Közgyűlés 2014. október 5-től 2019. október 5-ig Percz Antalt ismét válassza meg a társaság felügyelő bizottságának tagjává.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslattal megegyező döntésével módosítsa az alapító okiratot!

Érd, 2014. szeptember 1.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

 

Kötelezettségvállalás:

 

A döntés végrehajtásáért felelős:

 

A döntés továbbításáért felelős:

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója - új felügyelő bizottsági tag választása következtében - a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozza el a következők szerint:

 

1. Alapító Percz Antal felügyelő bizottsági tag megbízatásának közeli lejárta miatt 2014. október 5-től kezdődően 2019. október 5. napjáig terjedő határozott időtartamra ismét Percz Antalt választja meg a társaság felügyelő bizottságának tagjává, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – felügyelő bizottságra vonatkozó – 15.1. pontjának módosítását az alábbiakra:

„15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

  A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Borsitzky Kálmán

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2012. október 31.

A megbízatás lejárta: 2017. október 31.

 

A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Bada Zoltán

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2014. augusztus 21.

A megbízatás lejárta: 2019. július 1.

 

Név: Percz Antal

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2010. november 25.

A megbízatás lejárta: 2019. szeptember 19.

A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

 

Határidő: a határozat továbbítására azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

  

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges