Tisztelt Közgyűlés! 

Az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság elnöke Mészáros Mihály a felügyelő bizottsági tagságáról 2018. február 12-ei hatállyal lemondott. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) 3:122. § (4) bekezdése értelmében „(4) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.” Az ügyvezetés a fenti jogszabályi rendelkezésnek eleget téve kezdeményezi az alapítói döntést.

A Ptk. 3:121. § (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól. A Ptk. 3:122. § (1) bekezdése értelmében a felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt.

Javasolom az Alapítónak, hogy a mai naptól kezdődően 2023. február 15. napjáig terjedő határozott időtartamra dr. Boldog Annát a felügyelőbizottság tagjának válassza meg, és ennek megfelelően módosítsa az alapító okiratot. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét az indokolja, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondását követően – amelyről 2017. február 12-én szereztünk tudomást - a Ptk 3:122. § (4) bekezdése értelmében soron kívül gondoskodnunk kell a felügyelőbizottság működőképességének a megőrzéséről. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot! 

Érd, 2018. február 12.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – Mészáros Mihály felügyelőbizottsági tag 2018. február 12-ei hatállyal történő lemondása miatt, a három fős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. február 15. napjáig terjedő határozott időtartamra dr. Boldog Annát a felügyelőbizottság tagjának választja meg, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat 15. pontjának jelen határozat 1. számú melléklete szerinti módosítását.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: határozat továbbítására – azonnal. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.) 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom: 

3/2018.(II.15.) alapítói határozat 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint azÉrdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja: 

1.    Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiakra módosul: 

„15. Felügyelőbizottság 

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 

15.2. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. február 15.

A megbízatás lejárta: 2023. február 15.

 

Név: Gurubi Flórián

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 20.

A megbízatás lejárta: 2019. november 20. 

  

Név: Márton Lajos

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 20.

A megbízatás lejárta: 2019. november 20.”  

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. 

Érd, 2018. február 15. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. február 15. napján ellenjegyzem: