Tisztelt Közgyűlés! 

Az Érdi Tankerületi Központ igazgatója levélben tájékoztatott a Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő egyes érdi köznevelési intézmények átszervezésére tett javaslatáról. 

Ennek alapján a Tankerületi Központ a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, és az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola szakmai alapdokumentumának alábbi módosítását javasolja: 

·         A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola esetében:

- maximális tanuló létszám emelése 115-ről 130 főre,

- a Fácán köz 1. telephelyen új tanszakok (billentyűs és kamarazene) bevezetése,

- az intézmény kiegészül a 2030 Érd, Alsó u. 21. telephellyel, és új tanszak  (zeneismeret, szolfézs) felvételével bővül,

- az intézmény szakmai alapdokumentuma kiegészül a telephelyeken működő évfolyamok számának meghatározásával.

·         Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola esetében:

-          Az intézmény maximális tanulói létszáma 380 főről 410 főre növekszik.

·         Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola esetében:

- Az intézmény típusa módosul többcélú intézményre: egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézményre,

- az intézmény alapfeladata kiegészül az utazó gyógypedagógiai hálózattal,

- az intézmény hivatalos neve Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményre változik. 

Az intézményenkénti módosításokat a melléklet részletesen tartalmazza

A Közgyűlés véleményezési jogkörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) bekezdése alapozza meg, mely szerint a fenntartónak

a)      a köznevelési intézmény megszüntetésével,

b)      átszervezésével,

c)      feladatának megváltoztatásával,

d)     nevének megállapításával, 

összefüggő döntése  vagy véleményének kialakítása előtt többek között be kell szereznie a  vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét is. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy ingatlan tulajdonosként véleményezési jogával élve az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési intézmények átszervezésére tett javaslatot támogassa! 

 

Érd, 2018. március 9.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva az Érdi Tankerületi Központ által TK/123/4ű-2/2018. számon tett, a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola átszervezésére vonatkozó javaslatával egyetért. 

Határidő: határozat továbbítására - azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

Bizottsági véleményezés

Köznevelési és Művelődési Bizottság

2018.03.14.

9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletet és a határozati javaslatot