Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel a jelen előterjesztés szerinti egyes önkormányzati rendeletek módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

A közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló rendeleteink általános célja, hogy a magasabb szintű jogszabályok által nem szabályozott juttatások tekintetében ágazatonként rögzítse a fenntartó által biztosított pénzügyi fedezet kereteit, és hogy a juttatások tekintetében egységesen alkalmazandó, normatív szabályokat állapítson meg az intézményvezetők számára. Jelen felülvizsgálat keretében a közművelődési és közgyűjteményi, a köznevelési, az egészségügyi, a pénzügyi-gazdasági, valamint a szolgáltató feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásait szabályozó rendeleteket tekintettük át. 

- Valamennyi rendelet tekintetében indokolt az idegen-nyelvtudási pótlék mértékéről szóló mellékletek hatályon kívül helyezése, mivel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 74.§ (2) bekezdése alapján az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító idegen nyelveket és munkaköröket a kollektív szerződés, ennek hiányában pedig a munkáltató határozza meg. Az egyes nyelvek előnyben részesítésére, és ennek alapján a pótlék mértékének differenciálására az önkormányzatnak nincs rendeletalkotási felhatalmazása, ezért az erre vonatkozó szerkezeti egységeket hatályon kívül kell helyezni; 

- A Kjt. 79.§ (1) bekezdése alapján végrehajtási rendelet előírhatja a munka jellegére tekintettel biztosítandó formaruha juttatást. Tekintettel arra, hogy a közművelődési, közgyűjteményi, köznevelési, egészségügyi és a szolgáltató feladatokat ellátó területen foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében a végrehajtási rendeletek nem tartalmaznak ilyen rendelkezést, az erre vonatkozó rendelkezések törlése vált szükségessé az érintett rendeletekből; 

- A rendeletek függelékébe kerülnek átemelésre azok a pótlékokra vonatkozó rendelkezések, melyek mértékét magasabb szintű jogszabály határozza meg, és azzal megegyező mértékű fedezetet biztosít a fenntartó is, noha kollektív szerződés ennél magasabb mértéket is megállapíthatna. A rendeletek függelékei az ágazatban irányadó, valamennyi pótlékot tartalmazni fogják, ezzel segítve a jogalkalmazást.

Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet vonatkozásában: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése alapján eredményességi pótlék adható annak a közalkalmazottnak, aki tevékenységével az őt foglalkoztató kulturális intézmény vagy közösségi színtér működésének minőségét, eredményességét jelentős mértékben közvetlenül befolyásolja. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 25%-50%-a lehet. Mivel az eredményességi pótléknak csak az alsó és felső határa került rögzítésre, az egységes juttatási rendszer fenntartása érdekében a helyben biztosított pótlékok mértékét az önkormányzati rendeletben indokolt meghatározni. Javaslom a pótlék felső határon történő megállapítását. 

Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet vonatkozásában: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rendelkezései a pedagógus életpálya-modellre, továbbá a pedagógusok munkaidejének beosztására vonatkozó szabályokat határozzák meg, melynek egyik következménye, hogy a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak az előmenetel és illetmény megállapítás tekintetében kikerülnek a Kjt. hatálya alól. 

Az Nkt. 8. számú melléklete a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékokat és azok mértékét határozza meg az illetményalap százalékában. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályait a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16.§-a tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a tagintézmény-vezetők és helyetteseik kivételével a jogszabályokban a pótlékoknak csak az alsó és felső határa került rögzítésre, az egységes juttatási rendszer fenntartása érdekében a helyben biztosított pótlékok mértéke az önkormányzati rendeletben került meghatározásra, melynek kiegészítése és módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé: 

- A hatályos jogszabályok alapján gyógypedagógiai pótlék illeti meg azt a pedagógust, aki sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozik, vagy ha az általa felkészített gyermekek közül a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év első napján eléri a harminchárom százalékot. Javaslom a gyógypedagógiai pótlék alsó határon (5%) történő megállapítását. 

- Az elmúlt években megnőtt az óvodapedagógusok körében a fluktuáció, így javaslom, hogy a megtartásuk és a minősítéssel való ösztönzésük érdekében a Pedagógus II. és Mesterpedagógus fokozattal rendelkező óvodapedagógusok részére a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16.§ (9) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve, az itt meghatározottakon túl további pótlékot, ún. minősítési pótlékot biztosítson az önkormányzat. A pótlék mértékét Pedagógus II. fokozat esetén havi 10.000,- Ft, míg Mesterpedagógus esetén havi 30.000,- Ft összegben javaslom megállapítani 2018. január 1. napjától, melynek költségvetés igénye a 2018. évre összesen 3.286.2ű,- Ft., mely forrás biztosításáról külön határozati javaslatot szükséges elfogadni.

- Tekintettel arra, hogy Kincses Óvoda székhelyén és Tündérkert tagóvodájában német foglalkozást, illetve szakkört tartó pedagógusok a Kjt. 74.§ (1) bekezdése alapján idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, az idegen nyelv-használatra tekintettel eddig részükre biztosított egyéb pótlék fedezetének megszüntetése indokolt. 

Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő egészségügyi intézményben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet vonatkozásában: 

A rendelet vezetői pótlékra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetőjének és gazdasági igazgatójának munkaviszonyban kell állnia, így esetükben nem értelmezhető a közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó vezetői pótlék. 

Átszervezés folytán módosult az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) elnevezése, jogutódja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) mely a rendeletben átvezetésre kerül. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak jutatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet vonatkozásában: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a brigádvezető nem minősül vezetőnek az Érdi Közterület-fenntartó intézménynél, így az erre vonatkozó vezetői pótlék törlése indokolt.

A Kjt. 70.§ (2) b) pontja alapján a vezető megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a vezetői pótlék a pótlékalap 100-250%-a. A Kjt. 75.§ (3) bekezdése alapján, ha a jogszabály az illetménypótlék mértékének alsó és felső határát is meghatározza, a felső határnál magasabb mértéket kollektív szerződés sem állapíthat meg. A 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet szerint magasabb vezető a költségvetési szerv vezetője és helyettese, vezető az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önálló szervezeti egység vezetésével megbízott, illetőleg ezzel azonos jogállású közalkalmazottja. Az ÉKFI-nél a gazdasági vezető nem intézményvezető-helyettes, hanem az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gazdasági szervezet vezetője, így vezetői pótlékának maximális mértéke 250% lehet, melytől nincs lehetőség eltérésre. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 19/2009. (III.06.) önkormányzati rendelet vonatkozásában: 

A Kjt. 70.§ (2) bekezdése alapján a magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a vezetői pótlék a pótlékalap 100-500%-a, vezető megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a vezetői pótlék a pótlékalap 100-250%-a lehet. A 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet szerint magasabb vezető a költségvetési szerv vezetője és helyettese, vezető az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önálló szervezeti egység vezetésével megbízott, illetőleg ezzel azonos jogállású közalkalmazottja. A hivatkozott jogszabályoknak való megfelelést szolgálja az Intézményi Gondnokságnál alkalmazható vezetői pótlékok módosítása.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap tartalmazza. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban áll. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen! 

Érd, 2018. március 9.

 

 

T. Mészáros András

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2018. (__.__.)

önkormányzati rendelete

a közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: közművelődési és közgyűjteményi rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) A fenntartó a magasabb vezető, illetve a vezető megbízással rendelkező közalkalmazott részére vezetői pótlékot biztosít. A pótlék mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(2) A fenntartó eredményességi pótlékot biztosít a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján, azon közalkalmazott részére, aki az őt foglalkoztató kulturális intézmény működésének minőségét, eredményességét jelentős mértékben közvetlenül befolyásolja. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.”

 

(2) A közművelődési és közgyűjteményi rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„5. § (1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a közalkalmazottnak munkaruhát adhat.”

 

(3) A közművelődési és közgyűjteményi rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időt, valamint a juttatás egyéb feltételeit kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató ez irányú szabályzata állapítja meg.”

 

(4) A közművelődési és közgyűjteményi rendelet jelen rendelet 1. függeléke szerinti 1. függelékkel egészül ki.

 

(5) Hatályát veszti közművelődési és közgyűjteményi rendelet 1. melléklete. 

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: köznevelési rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. §  A fenntartó intézményenként a következő juttatásokat biztosítja:

 

a) Intézményvezetők részére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) 8. mellékletében meghatározott intézményvezetői pótlék felső határa alapján megállapított pótlék fedezetét;

 

b) Az intézményvezető-helyettesek részére a Köznevelési törvény 8. mellékletében meghatározott az intézményvezető-helyettesi pótlék alsó határa alapján megállapított pótlék fedezetét;

 

c) Az intézmény – a fenntartó által jóváhagyott -, szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szakmai munkaközösségek vezetői részére a Köznevelési törvény 8. mellékletében meghatározott munkaközösség vezetői pótlék alsó határa alapján megállapított pótlék fedezetét;

 

d) A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végző közalkalmazottak részére, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozik, vagy ha az általa felkészített gyermekek közül a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya a nevelési év, első napján eléri a harminchárom százalékot a Köznevelési törvény 8. mellékletében meghatározott gyógypedagógiai pótlék alsó határa alapján megállapított pótlék fedezetét;

 

e) A Pedagógus II. fokozattal rendelkező óvodapedagógus részére 10.000,- Ft/hó,  Mesterpedagógus részére 30.000,- Ft/hó egyéb minősítési pótlék jogcímen annak fedezetét.”

 

(2) A köznevelési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

,,(1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a közalkalmazottnak munkaruhát adhat.”

 

(3) A köznevelési rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időt, valamint a juttatás egyéb feltételeit kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató ez irányú szabályzata állapítja meg.”

 

(4) A köznevelési rendelet jelen rendelet 2. függeléke szerinti 1. függelékkel egészül ki.

 

(5) A köznevelési rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

 

„49. § E rendeletnek a közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló _/2018. (___.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított 3. § e) pontját 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.”

 

(6) Hatályát veszti a köznevelési rendelet 1. melléklete.

 

3. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő egészségügyi intézményben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: egészségügyi rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § Az önkormányzati fenntartású önállóan gazdálkodó intézmény vezetője csak e rendelet  és az NEAK finanszírozás által biztosított keretek között jogosult kollektív szerződésben vagy vezetői intézkedésben az intézmény közalkalmazottai felé pénzügyi kötelezettséget vállalni. Az Önkormányzat az NEAK finanszírozáson felül költségvetési támogatást a közalkalmazotti juttatásokhoz nem biztosít.”

 

(2)Az egészségügyi rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. §Az önkormányzat által fenntartott intézmény magasabb vezetőnek minősülő kazalkalmazottjának vezetői pótléka a pótlékalap maximum 500%-a, vezetőnek minősülő közalkalmazottjának vezetői pótléka a pótlékalap maximum 250%-a. „

 

(3) Az egészségügyi rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 „4. § A fenntartó a pótlékalap 50 %-át biztosítja valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkező (szak)asszisztensi munkakörben dolgozó közalkalmazott részére asszisztensi pótlékként.”

 

(4) Az egészségügyi rendelet 5. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 „5. § A kollektív szerződés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, továbbá az annak végrehajtásáról rendelkező 356/2008. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakon túl csak akkor állapíthat meg újfajta pótlékot, ha ahhoz a NEAK finanszírozás fedezetet biztosít.”

 

(5) Az egészségügyi rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„7. § (1) A közalkalmazottat béren kívüli juttatás illeti meg a NEAK finanszírozás és az intézmény saját bevételének keretei között, figyelemmel a mindenkori költségvetési törvény, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseire.”

 

(6) A egészségügyi rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

,,8. § (1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a közalkalmazottnak munkaruhát adhat.

 

(2) A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a kihordási időt, valamint a juttatás egyéb feltételeit kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató ez irányú szabályzata állapítja meg.

 

(3) A munkaruha juttatást olyan összegben kell meghatározni, amelyre az NEAK finanszírozás keretei lehetőséget adnak. „

 

(2) Hatályát veszti az egészségügyi rendelet 6. § -a, valamint 1. és 2. melléklete.

 

(3) Az egészségügyi rendelet jelen rendelet 3. függeléke szerinti 1. függelékkel egészül ki.

 

4. § Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

,,7. § (1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a közalkalmazottnak munkaruhát adhat.

 

(2) A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a kihordási időt, valamint a juttatás egyéb feltételeit kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató ez irányú szabályzata állapítja meg.”

 

5. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak jutatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÉKFI-rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

,,3. § A fenntartó intézményében biztosítja vezetői pótlék címén

 

a) intézményvezető részére a mindenkori pótlékalap 500 %-át,

b) intézményvezető-helyettes részére a mindenkori pótlékalap 250 %-át,

c) gazdasági vezető részére a mindenkori pótlékalap 250 %-át,

d) részlegvezetők és telepvezetők részére a mindenkori pótlékalap 125 %.”

 

(2) Az ÉKFI-rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

,,9. § (1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a közalkalmazottnak munkaruhát adhat.

 

(2) A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a kihordási időt, valamint a juttatás egyéb feltételeit kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató ez irányú szabályzata állapítja meg.

 

(3) A munkaruha juttatás fedezetét a fenntartó az adott évre vonatkozó költségvetésben biztosítja”

 

(3) Hatályát veszti az ÉKFI- rendelet 4. §, 5. §, 6. § és 7.§ -a, valamint 1. melléklete.

 

6. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 19/2009. (III.06.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: IG-rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„ 3. § A fenntartó intézményenként biztosítja vezetői pótlék címén

 

a) magasabb vezető részére a pótlékalap 500 %-át,

b) vezető részére a mindenkori pótlékalap 250 %-át.”

 

(2) Hatályát veszti az IG-rendelet 4. §-a és az 1. melléklete.

 

7.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1. függelék a _/2018. (___) önkormányzati rendelethez

 

A fenntartó 

a)      a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 72. §-ában meghatározott illetménypótlékot, 

b)      a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet:

 

ba)  20. § (4) bekezdése alapján eredményességi pótlékot,

bb)  20. § (7) bekezdésében meghatározott kutatói pótlékot, valamint

bc) 21. §-a alapján a Korm. rendelet mellékletében meghatározott összegű kulturális  illetménypótlékot,

 

c)      a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott esetben idegennyelv-tudási pótlékot,

 

d)     Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján:

 

da) ű0% intézmény vezetői pótlékot,

db) 250% intézményvezető-helyettesi pótlékot,

dc) 100% műszakvezetői pótlékot

 

biztosít.

 

 

2. függelék a _/2018. (___) önkormányzati rendelethez


A fenntartó

 

a)      a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján biztosított pótlékok mértéke:

 

aa) intézményvezetői pótlék mértéke az illetmény alap 80%-a,

 

ab) intézményvezető-helyettesi pótlék az illetmény alap 20%-a,

 

ac) tagintézmény-vezetőipótlék mértéke az október 1-jei gyermeklétszám

figyelembevételével:

 

Gyermeklétszám

Pótlék mértéke az illetmény alap

%-ában

gyermeklétszám>7ű

40

2ű<gyermeklétszám<7ű

30

gyermeklétszám <= 2ű

20

 

 

ad) tagintézményvezető-helyettesi pótlék mértéke az illetményalap 20 %-a,

 

ae) munkaközösség-vezetői pótlék az illetmény alap 5%-a,

 

af) gyógypedagógiai pótlék az illetmény alap 5 %-a,

 

ag) egyéb pótlék: minősítési pótlék: - Pedagógus II. részére 10.000,- Ft/hó

Mesterpedagógus részére 30.000,- Ft/hó

 

b)         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott esetben idegennyelv-tudási pótlékot biztosít.

  

3. függelék a _/2018. (___) önkormányzati rendelethez

 

A fenntartó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 356/2008.( XII.31. Korm. rendelet alapján

 

a)a pótlékalap 150%-át kapja munkahelyi pótlék címén

aa) a műtőben foglalkoztatott műtős szakasszisztens,

ab) az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó orvos, szakasszisztens, ápoló (intenzív terápiás pótlék)a.

 

b)a pótlékalap 120%-át kapja munkahelyi pótlék címén

ba) röntgenben dolgozó orvos, asszisztens,

bb) diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végző orvos, egyéb egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező munkatárs, továbbá asszisztens (diagnosztikai pótlék),

bc) fertőző beteget ellátó, bőr- és nemibeteg gondozó orvosa és munkatársai, valamint pulmonológiai gondozóban foglalkoztatott orvos és egészségügyi szakdolgozó (infektológiai pótlék),

bd) pszichiátriai gondozóban és a szakrendelésen dolgozó orvosok és asszisztensek pszichológusok és ápolók (pszichiátriai pótlék).

 

c) a pótlékalap 50%-át kapja munkahelyi pótlék címén valamennyi egyéb asszisztensi és szakasszisztensi  munkakörben dolgozó munkatárs.

 

Egymás mellett nem folyósíthatók az a)-c) pontban felsorolt pótlékok.

 

d) a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

da) 140. §-ban meghatározott esetben 50% mértékű vasárnapi pótlékot

db) 141. §-ban meghatározott esetben a 30 % mértékű műszakpótlékot,

dc)143. § (4) bekezdésében meghatározott esetben 100 % mértékű „túlmunka” pótlékot

dd) 144. § (1) bekezdésében meghatározott 20% mértékű készenléti pótlékot biztosít.

 

e)         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott esetben idegennyelv-tudási pótlékot biztosít a fenntartó.

f) az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő egészségügyi intézményben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete alapján vezetői pótlékot biztosít, melynek mértéke:

 

Megnevezés

pótlékalap %-ban

magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott/ orvosigazgató, ápolási igazgatói feladatok ellátására adott megbízás

ű0

vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott / önálló szervezeti egység vezetője, valamint a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője

 

Egyéb juttatások:

 

Az intézmény kollektív szerződése alapján a munkáltató biztosítja az intézményes folyó évi költségvetésében meghatározott mértékig.

 

4. függelék a _/2018. (___) önkormányzati rendelethez

 

A fenntartó

 

a)         munkahelyi pótlék címén biztosítja a Korm. rendelet

 

aa) 15. § (2) bekezdésében meghatározott munkakörök után intézményenként a pótlékalap 120%-át,

ab) 15. § (6) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző kisgyermeknevelő részére a pótlékalap 25 %-át,

ac) 15/A. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet mellékletében meghatározott összegű szociális ágazati összevont pótlékot,

ad) 15/B. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet mellékletében meghatározott összegű bölcsődei pótlékot,

ae) 15/C. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet mellékletében meghatározott összegű egészségügyi kiegészítő pótlékot.

 

b)         a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

ba) 141. §-ban meghatározott esetben a 30 % mértékű műszakpótlékot,

bb)143. § (4) bekezdésében meghatározott esetben 100 % mértékű „túlmunka” pótlékot

bc) 144. § (1) bekezdésében meghatározott 20% mértékű készenléti pótlékot biztosít.

 

c)         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott esetben idegennyelv-tudási pótlékot biztosít.

d)        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (10) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/L. § (6) bekezdésében meghatározott esetben 15 % bérpótlékot biztosít.

 

e)  az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelete alapján

 

ea)      ű0 % intézményvezetői és gazdasági vezetői pótlékot,

eb) 250% intézményvezető-helyettesi, tag-intézményvezetői és tag-intézményvezető-helyettesi pótlékot biztosít.

 

 

 5. függelék a _/2018. (___) önkormányzati rendelethez

A fenntartó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény és 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak jutatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi pótlékokat biztosítja:

 

a)      intézményvezetői pótlék a pótlékalap 500%-a,

 

b) intézményvezető-helyettesi pótléka pótlékalap 250%-a,

 

c)      gazdasági vezetői pótlék a pótlékalap 250%-a

 

d)részlegvezetői és telepvezetői pótlék a pótlékalap 125%-a,

 

e)  munkahelyi pótlék címén biztosítja az egészségügyi pótlékot, amely mértéke a pótlékalap 100%-a

 

f)  a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

fa) 140. § (1) bekezdésében meghatározott esetben 50% mértékű vasárnapi pótlékot

fb) 140. § (2) bekezdésében meghatározott esetben 100% mértékű pótlékot

fc) 141. §-ban meghatározott esetben a 30 % mértékű műszakpótlékot,

fd) 142. §-ban meghatározott esetben a 15 % mértékű műszakpótlékot,

fe) 143. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott esetben 100 % mértékű „túlmunka” pótlékot

ff) 144. § (1) bekezdésében meghatározott 20% mértékű készenléti, valamint 40% mértékű ügyeleti pótlékot biztosít.

 

g)  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott esetben idegennyelv-tudási pótlékot biztosít.

 

6. függelék a _/2018. (___) önkormányzati rendelethez

 

A fenntartó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény és 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 19/2009. (III.06.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi pótlékokat biztosítja:

 

a)intézményvezetői pótlék a pótlékalap 500%-a,

 

b)intézményvezető-helyettesi pótléka pótlékalap 500%-a,

 

c)   a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott esetben idegennyelv-tudási pótlékot biztosít.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendeletben 2018. január 1. napjától megállapított minősítési pótlék fedezetének biztosítása érdekében az Érdi Kincses Óvoda személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát 2.103.200,- Ft-tal, míg az Érdi Szivárvány Óvoda személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát 1.183.0ű,- Ft-tal növelje meg, és a város 2018. évi költségvetésében annak átvezetéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Bizottsági véleményezés

Köznevelési és Művelődési Bizottság

2018.03.14.

9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletet és a határozati javaslatot

Szociális és Egészségügyi Bizottság

2018.03.14.

8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletet

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

2018.03.20.

10 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletet és a határozati javaslatot