Tisztelt Közgyűlés!

 

A Közgyűlés 2017. október 26-ai ülésén döntött az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Tompa Mihály u. 1. szám alatti 15265 hrsz-ú ingatlan Székesfehérvári Egyházmegye részére történő vagyonkezelésbe adásáról, azzal, hogy a vagyonkezelő az ingatlant családi bölcsőde, illetve egyéb, kisgyermekek felügyeletével, gondozásával kapcsolatos intézmény működtetésére használhatja. Annak érdekében, hogy a vagyonkezelésbe adás célja megvalósulhasson, és a leendő intézmény a szükséges szakhatósági engedélyeket megkapja, az ingatlan vonatkozásában bizonyos átalakítási munkákra van szükség. 

A megkötött vagyonkezelési szerződés 19. pontja ezzel összefüggésben az alábbiakat rögzíti: 

„A Vagyonkezelő a saját költségén az önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult

a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni.” 

A vagyonkezelő a fentiek alapján azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az épület átalakításához a szükséges tulajdonosi hozzájárulást adja meg.

 Az ingatlanon tervezett munkák az alábbiak: 

-          kerítés zárttá tétele,

-          kocsibehajtó lehatárolása kerítéssel a ház sarkainál,

-          előtető készítése a bejárathoz,

-          épület festése,

-          falak kibontása az esetlegesen szükséges megerősítéssel,

-          WC elbontása, falazat kijjebb tolása,

-          burkolat bontása, cseréje laminált burkolatra lábazattal,

-          családi háznak megfelelő konyha kialakítása,

-          padlástér + 10 cm hőszigetelés,

-          tisztasági festés.

A tervezett munkák bekerülési költsége 12.600.940,- Ft, azaz tizenkettőmillió-hatszázezer-kilencszáznegyven forint.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 15.  § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

„15. § (1) Az önkormányzat előzetes, írásbeli engedélyét köteles kérni a vagyonkezelő - ha a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik - a vagyonkezelt eszközön elszámolt értékcsökkenést meghaladó, annak értékét növelő beruházáshoz, felújításhoz. A beruházás, felújítás értékét a vagyonkezelőnek bizonylatokkal - így különösen előzetes tételes költségvetéssel - kell igazolnia, és a beruházásról a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon és gyakorisággal, számlákkal alátámasztva az Önkormányzatnak be kell számolnia. Az Önkormányzat jogosult a beruházás helyszínén az elvégzett munkákat bármikor tételesen ellenőrizni.” 

A vagyonkezelő a fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelően benyújtotta a beruházásra vonatkozó költségvetés-tervezetet, melyet mellékelten csatoltunk. 

Kérem a Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról!

Érd, 2018. március 14.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 15. §-a  alapján hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 hrsz.-ú ingatlanon a Székesfehérvári Egyházmegye, mint az ingatlan vagyonkezelője, az alábbi munkálatokat elvégezze: 

- A kerítés zárttá tétele,

- a kocsibehajtó lehatárolása kerítéssel a ház sarkainál,

- előtető készítése a bejárathoz,

- épület festése,

- falak kibontása az esetlegesen szükséges megerősítéssel,

- WC elbontása, falazat kijjebb tolása,

- burkolat bontása, cseréje laminált burkolatra lábazattal,

- családi háznak megfelelő konyha kialakítása,

- padlástér + 10 cm hőszigetelés,

- tisztasági festés. 

A tervezett munkák bekerülési költsége 12.600.940,- Ft, azaz tizenkettőmillió-hatszázezer-kilencszáznegyven forint. 

Határidő: a határozat megküldésre azonnal 

Felelős: T. Mészáros András - polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

melléklet 

Bizottsági véleményezés

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2018.03.20.

7 igen szavazattal elfogadásra javasolja