Tisztelt Közgyűlés! 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdésben foglaltak szerint, a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. 

Az éves ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon:

- a belső ellenőrzési rendszer működéséről,

- a független belső ellenőrzés 2017. évi feladatellátásáról, és

- a belső ellenőrzés során tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról, nyomonkövetéséről. 

A belső ellenőrök feladatköri és szervezeti függetlensége biztosított volt.A Belső Ellenőrzési Csoportban 2015. február 15-étől három fő belső ellenőr dolgozott. A három főből egy fő ellátta a Bkr. 15. § (7) bekezdés a) pontja, valamint a Közgyűlés 315/2014. (XII.18.) határozata alapján az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ belső ellenőrzését. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzését két fő belső ellenőr látta el.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény belső ellenőrét az intézmény polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatta.

A belső ellenőröknek az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációi érvényesek voltak.

A belső ellenőrzések szakszerű végrehajtása, és a jogszabályi változások követése érdekében a belső ellenőrök részt vettek a kötelező szakmai képzéseken és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete szervezésében meghirdetett gyakorlati szemináriumokon. A kötelező Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés, és a közszolgálati képzéseket e-learning képzés keretében teljesítették. 

- A Polgármesteri Hivatalnál tizennyolc tervezett belső ellenőrzés és egy soron kívüli ellenőrzés került végrehajtásra. A bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység ellátása mellett három tárgykörben kértek tanácsot. 

- Az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél a négy tervezett belső ellenőrzés végrehajtására került sor. Rendkívüli (soron kívüli) ellenőrzés nem volt. A bizonyosságot adó belső ellenőrzés mellett két esetben kértek tanácsot. 

- Az Intézményi Gondnokságnál a négy tervezett és egy rendkívüli (soron kívüli) belső ellenőrzés végrehajtásra került sor. Tanácsadási tevékenység végzése nem volt szükséges. 

- A Szociális Gondozó Központban a három tervezett és egy rendkívüli (soron kívüli) belső ellenőrzés végrehajtásra került sor. Tanácsadási tevékenység végzése nem volt szükséges. 

A Belső Ellenőrzési Csoport összesen huszonkilenc tervezett és három soron kívüli ellenőrzést folytatott le, öt esetben tanácsadási tevékenységet végzett. A feladatok végrehajtásához külső szakértő bevonására nem került sor. 

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben három tervezett és egy soron kívüli belső ellenőrzést hajtottak végre. 

Az ellenőrzések során összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán belső ellenőrzési javaslat nem volt. A munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért a munkáltató nem élt az írásbeli figyelmeztetés eszközével. 

Összegzésként megállapítható, hogy a belső ellenőrök a Bkr. alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezték munkájukat. Az éves ellenőrzési jelentések a Bkr. 48. §-ában foglaltaknak megfelelően, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alkalmazásával készültek. A „2017. Terv-Tény” megnevezés alatt csatolt további mellékletek az éves ellenőrzési jelentéshez javasolt NGM útmutató alapján kerültek összeállításra, melyek az intézmények belső ellenőri erőforrásáról, a belső ellenőrzések csoportosításáról és a belső ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységekről adnak számszerűsített információt. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 2017. évi belső ellenőrzési jelentéseket fogadja el! 

Érd, 2018. május 25.

 

T. Mészáros András

 1-4. melléklet - intézkedések megvalósítása

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési jelentését – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja. 

A határozat mellékletei: 

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2017. évi belső ellenőrzési jelentése;
  2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2017. évi belső ellenőrzési jelentése;
  3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2017. évi belső ellenőrzési jelentése;
  4. Intézményi Gondnokság 2017. évi belső ellenőrzési jelentése;
  5. Szociális Gondozó Központ 2017. évi belső ellenőrzési jelentése.

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges