Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban településfejlesztési döntéseket hozott, melyek a hatályos településrendezési eszközök – 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete – módosítását teszik szükségessé az alábbiak szerint:

1.) A VEKOP-1.2.4-17-2017-00001 kódszámú „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című nyertes pályázatból inkubátorház és raktárcsarnok megvalósíthatósága érdekében, és magán gazdaságfejlesztési beruházás segítésére a Közgyűlés 290/2017. (XI.14.) sz. határozatában döntött a településrendezési eszközök módosításáról a Budafoki út – Sulák u. – M6 autópálya – 6-os, 7-es elkerülő út által határolt területen, és az érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

2.) A Közgyűlés a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan, valamint a kötelező oktatási-nevelési feladatatok ellátásának biztosítása érdekében döntött a településrendezési eszközök módosításáról és az érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról a

2.1.) a 291/2017. (XI.14.) sz. határozatban ipari parki fejlesztés megvalósításának elősegítése céljából a Zámori patak – 7. sz. főút – Benta patak – 0157/3 hrsz-ú ingatlan déli határa által határolt területre vonatkozóan,

2.2.) a 71/2018. (III.27.) sz. határozatban Ófalu városrészben a Minaret és környéke közösségi célú közterületi fejlesztése érdekében a Vető u. – Arató u. – 24608 hrsz-ú út – Mecset u. (24607 és 052 hrsz-ú ingatlanok) – 054/1 hrsz-ú gát ingatlan – 24356/2 hrsz-ú ingatlan déli határa által határolt területre vonatkozóan,

2.3.) a 72/2018. (III.27.) sz. határozatban tervezett intézményfejlesztés – óvoda helybiztosítása – céljából a Rozsnyói út – Csobánci u. – Bajcsy-Zsilinszky út – Cserhalmi út által határolt területre vonatkozóan.

A tervezési helyszínek közül az Ófalu-minaret és környéke, valamint a Rozsnyói utcai tömb ingatlanjait érintően a Közgyűlés a 14/2018. (VI.4) rendeletével változtatási tilalom elrendeléséről is döntött, mely a módosított településrendezési eszközök hatályba lépésének időszakáig tartható fenn.

A felsorolt, kiemelt fejlesztési területek esetében a településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 42.§ szerinti tárgyalásos eljárásban történhet. A tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét az állami főépítésznél történő végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a helyi lakossággal, szervezetekkel, azaz a partnerekkel. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendeletnek megfelelően az alábbiak szerint tájékoztattuk a lakosságot a településrendezési eszközök módosításának tervezetéről a 2018. június 1-20-ig terjedő véleményezési időszakban:

-          a polgármesteri hivatal bejáratánál közterületről látható módon

-          a Polgárok háza ügyfélszolgálati helyiségében

-          az Érdi Újság megjelent lapszámában

- a honlapon a  http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod helyen

-          a 2018. június 11-én megtartott lakossági fórumon.

A partnerségi tájékoztatáshoz csatoltuk a településrendezési eszközök módosításának tervezetét – melyet az előterjesztéshez is mellékelünk – és azt a lakossági fórumon is bemutattuk. A véleményezési időszakban a tervezetekkel kapcsolatban írásos észrevételt, véleményt a lakosságtól nem kaptunk, a lakossági fórumon a mellékelt emlékeztető szerinti vélemények, és az azokra adott válaszok hangzottak el.

A tervezett módosításokkal, beruházásokkal kapcsolatban az Ófalu-Minaret helyszín vonatkozásában tettek a résztvevők a buszközlekedést érintő észrevételt. Indokolt a  műemlék minaret érintése nélküli nyomvonal kialakításának vizsgálata pl. a buszmegálló Hamzsabég térre való áthelyezésével. A nyomvonal, buszmegálló áthelyezés vizsgálata, mivel az magánterületet nem, csak közterületi beavatkozást jelent, a szabályozási tervet csak minimális mértékben módosíthatja.

A partnerségi egyeztetés lezárása, és a Kormányrendelet szerinti állami főépítészi végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását követően a város számára fontos beruházások megvalósulását segítő településrendezési eszközök elfogadásáról várhatóan augusztus végén, vagy szeptemberen tárgyalhat a Közgyűlés.

Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a csatolt határozattal mindkét tervezési folyamatban döntsön a partnerségi egyeztetés lezárásáról, és adjon felhatalmazást a polgármesternek a végső szakmai véleményezési szakasz kérelmének benyújtására. 

Érd, 2018. június 21.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 290/2017. (XI.14.) sz. határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Budafoki út (6-os főút) – Sulák u. – M6 autópálya – 6-os, 7-es elkerülő út által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

- A tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42.§ szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik. A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdés szerinti partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközök tervezetének közzétételével 2018. június 1-20. időtartamban megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel, a lakossági fórumon szóbeli módosítási javaslat nem érkezett.

- Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a tervmódosítás partnerségi egyeztetési szakasza lezárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakaszt az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó kérelemmel. 

Határidő: a határozat, kérelem benyújtása – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése korábbi döntései nyomán a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42.§ szerinti tárgyalásos eljárásban folyamatban van a hatályos településrendezési eszközök módosítása az alábbi, kiemelt területekre vonatkozóan:

- a 291/2017. (XI.14.) sz. határozat szerint ipari parki fejlesztés megvalósításának elősegítése céljából a Zámori patak – 7. sz. főút – Benta patak – 0157/3 hrsz-ú ingatlan déli határa által határolt területre vonatkozóan,

- a 71/2018. (III.27.) sz. határozatban Ófalu városrészben a Minaret és környéke közösségi célú közterületi fejlesztése érdekében a Vető u. – Arató u. – 24608 hrsz-ú út – Mecset u. (24607 és 052 hrsz-ú ingatlanok) – 054/1 hrsz-ú gát ingatlan – 24356/2 hrsz-ú ingatlan déli határa által határolt területre vonatkozóan,

- a 72/2018. (III.27.) sz. határozatban tervezett intézményfejlesztés – óvoda helybiztosítása – céljából a Rozsnyói út – Csobánci u. – Bajcsy-Zsilinszky út – Cserhalmi út által határolt területre vonatkozóan.

A Közgyűlés a fenti területekre vonatkozó módosítási eljárással kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

-          A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdés szerinti partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközök tervezetének közzétételével 2018. június 1-20. időtartamban megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel nem érkezett. A lakossági fórumon elhangzott, az Ófalu - Minaret közösségi közlekedést érintően az észrevétel vizsgálatra kerül.

-          Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a tervmódosítás partnerségi egyeztetési szakasza lezárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakaszt az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó kérelemmel. 

Határidő: a határozat, kérelem benyújtása – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

Lakossági fórum emlékeztető

Inkubátorház

Inkubátorház SZT

Részterületek (Ipari park, Minaret, Rozsnyói u.)

Részterületek SZT terv