Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés melléklete tartalmazza. A költségvetési előirányzatok polgármesteri hatáskörben 5, jegyzői hatáskörben 3 alkalommal módosultak. 

1. Pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat módosítások

Az 1. számú módosítás alkalmával épül be a 2018. évi költségvetésbe a 2017. évi maradvány összege az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében egyaránt.

A 2017. évi teljes maradvány összege a zárszámadási rendelet szerint 17.292.243.581 Ft, amely tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények alaptevékenységből származó maradványát, továbbá az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenységből származó maradványát.

A 2018. évi eredeti költségvetésbe betervezett maradvány összege az önkormányzat tekintetében 16.157.481.134 Ft volt, amely a Modern Városok Programmal kapcsolatosan az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott, 2017. december 31-ig fel nem használt támogatási összegeket tartalmazta. A jelenlegi módosítás keretében az önkormányzat költségvetésébe beépültek a zárszámadási rendeletben foglaltak szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradvány 109.560.294 Ft-os összege, a Modern Városok Programon kívüli alszámlák 2017. december 31-ei egyenlegei, amelyek kötött felhasználásúak 835.369.349 Ft összegben, továbbá a szabadon felhasználható maradvány összege 116.354.850 Ft összegben, amelyet a közgyűlés rendelkezésének megfelelően általános tartalékba helyeztünk. A felhasználási kötöttséggel rendelkező alszámlák maradvány összegével a felhasználás szerinti kiadási előirányzatokat állítottuk szembe (Vízügyi alap, Bérlakás alszámla, Környezetvédelmi alap).

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében szintén beépültek a költségvetésbe az előző évi maradvány és a kapcsolódó előirányzat módosítási lépések. A Hivatal és az intézmények költségvetésébe összesen 161.536.909 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány épült be, az elvonható maradvány összege 26.896.467 Ft, amely tartalmazza az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozói maradványát és az azt terhelő befizetési kötelezettséget is.

Az Önkormányzat szabad maradványaként és az intézmények elvonható maradványaként összesen 137.856.189 Ft-tal növekedett az általános tartalék. Néhány intézmény és a Hivatal tekintetében a 2017. évi áthúzódó kötelezettségvállalások összege magasabb volt, mint a maradvány összege, a különbözetet 2018. évi finanszírozásként kapja meg az érintett költségvetési szerv, ennek összege 5.395.128 Ft.

2. Egyéb módosító tételek 

Az említett módosításokon kívül a költségvetési rendelet elfogadása óta elfogadott közgyűlési döntések költségvetést érintő hatásait is szerepeltetjük a jelenlegi módosításban.

A Család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatokhoz a 112/2018. (V.24.) számú közgyűlési döntés alapján biztosított 18.836.108 Ft összegű személyi juttatás fedezetet szintén a céltartalékok között biztosítottuk.

Az Érd Megyei Jogú Város központjában járdaszakaszok felújítása és akadálymentesítése tárgyú pályázat benyújtásához szükséges 13.333.333 Ft önrész szintén a céltartalékok között került biztosításra.

A költségvetési főösszeg az eredeti költségvetési rendeletben foglaltakhoz képest jelentősen emelkedett. A főösszeg emelkedése elsősorban technikai jellegű előirányzat módosító lépésekre vezethető vissza. Az említett technikai jellegű előirányzat módosító lépések oka, hogy a Modern Városok Program keretében az Önkormányzathoz beérkezett támogatások átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötése céljából államkincstárjegyek beszerzésére került sor, összesen 14.200.000.000 Ft összegben. A kincstárjegyek visszaváltására a Modern Városok Program végrehajtásának finanszírozási igényeit figyelembe véve 2018. december 31-ig sor fog kerülni. Tekintettel arra, hogy az értékpapírok vásárlásából, beváltásából származó bevételek és kiadások finanszírozási bevételnek és finanszírozási kiadásnak minősülnek, amelyek esetében a nettó elszámolásra sem az Áht., sem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény nem ad lehetőséget, így a forgatási célú értékpapír vásárlása a K912. Belföldi értékpapírok kiadásai rovaton, míg annak beváltása, értékesítése a B812. Belföldi értékpapírok bevételei rovaton jelenik meg. Az említett szabályozás miatt a kincstárjegyek vásárlása és visszaváltása a költségvetés bevételi és kiadási oldalán egyaránt megjelenik, jelentős emelkedést okozva a költségvetési főösszegben. 

A Polgármesteri Hivatal előirányzatai tekintetében módosultak az országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok, amelyeket a pénzforgalmi teljesítésekhez igazítottunk. 

3. Intézményi előirányzat módosítások 

Az intézmények tekintetében megtörtént a 119/2018. (V.31.) közgyűlési határozatban foglaltak szerinti szabad pénzmaradvány elvonása 26.896.467 Ft összegben, mely összeg megjelenik az önkormányzat bevételi során (B12), ebből 13.373.552 Ft volt az Érdi Közterület- fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenységének az eredménye. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéhez, mely 44.693.741 Ft, az önkormányzat  biztosította a szükséges költségvetési fedezetet. 

Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2017. évi decemberi és a 2018. évi január-május hónapig terjedő bérkompenzáció összege. 

A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt szociális ágazati pótlék 2-6 havi összege 30.913.241 Ft. A hajléktalanok ellátása pályázati önrész, valamint a KAB-KEF pályázat benyújtásához szükséges önrész összege biztosításra került az intézmény költségvetésébe. 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2017. évi vállalkozási tevékenységének eredménye 13.373.552 Ft volt, melyet az Áht. 46.§ (3) bek. alapján 10%-os mértékű, tehát 1.203.620 Ft összegű befizetési kötelezettség terhel a fenntartó részére.

A fenntartó a vállalkozási tevékenység eredményét elvonta az intézménytől, és a  120/2018.(V.31) Közgyűlési döntésben elfogadottak alapján általános tartalékba helyezte. 

Az Intézményi Gondnokság költségvetésébe beépítésre került a napközis tábor megrendezéséhez szükséges költségvetési fedezet a Közgyűlés 88/2018.(IV.26.) határozatának megfelelően, melynek fedezete költségvetési rendelet céltartalék során rendelkezésre állt 7.000.000 Ft összegben. A tábor megrendezésével kapcsolatos térítési díj bevételek 7.040.000 Ft-ban saját bevételként kerültek az intézmény költségvetésébe betervezésre. 

 A Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodája részére a 2018. szeptember 1. kezdéshez az önkormányzat a 33/2018 (II.22.) számú Közgyűlési határozata alapján 18.171.122 Ft személyi juttatást biztosít.

Az 57/2018 (III.22) és a 30/2018 (II.22.) számú Közgyűlési határozatok alapján a Kincses és Szivárvány Óvoda részére biztosítottuk a minőségi pótlék kifizetéséhez és a gyógypedagógiai asszisztens finanszírozásához szükséges  költségvetési fedezetet 10.069.214 Ft összegben. 

A Magyar Földrajzi Múzeum, a Csuka Zoltán Könyvtár és a Szepes Gyula Művelődési Központ intézmények költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt 2-6 havi kulturális pótlék összege, összesen 2.081.440 Ft.  A Csuka Zoltán Könyvtár részére átvezetésre került a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze 2.500.000 Ft összegben a céltartalék sorról. 

Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra. 

Összességében az intézmények 1. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 98.839.641 Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében (Magyar Földrajzi Múzeum) 635.787 Ft finanszírozást biztosított. 

A módosítások eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszeg 74.555.154.857 Ft-ra, az általános tartalék összege 142.106.963 Ft-ra növekszik. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2018. évi költségvetésének módosítását fogadja el!

Érd, 2018. június 22.

 

 

T. Mészáros András

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2018. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 27.978.031.135 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 28.755.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 527.237.452 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 2.379.523 Ft-ban, a bevételi főösszegét 74.555.154.857 Ft-ban állapítja meg. 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 59.873.073.814 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 527.237.452 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 110.580.425 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a kiadási főösszegét 74.555.154.857  Ft-ban állapítja meg.” 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.471.691.202 Ft, ebből 

általános tartalék

142.106.963 Ft

céltartalék

1.329.584.239 Ft.”

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Mellékletek