Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 

104/2018. (V.24.)

 

az Érdi Sport Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Határidő: határozat továbbítására – 2018. május 31.

A határozat továbbítása megtörtént.

105/2018. (V.24.)

 

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Határidő: határozat továbbítására – 2018. május 31.

A határozat továbbítása megtörtént.

106/2018. (V.24.)

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített

éves beszámolójának elfogadásáról

Határidő: határozat továbbítására – 2018. május 31.

A határozat továbbítása megtörtént.

108/2018. (V.24.)

 

az Érdi Sport Kft. és a Delta Röplabda Sportegyesület között röplabdacsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Határidő: 15 nap

A határozat továbbítása megtörtént.

109/2018. (V.24.)

 

bírósági döntés alapján megítélt vállalkozói díj megfizetésének teljesítése érdekében pályázat benyújtásáról

Határidő: 15 nap

A pályázat benyújtásra került.

110/2018. (V.24.)

a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatásáról

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Szerződés aláírása folyamatban.

111/2018. (V.24.)

 

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2018/2019. nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

A határozat az intézményvezetők részére átadásra került.

112/2018. (V.24.)

 

a Család- és Gyermekjóléti Központ létszámnöveléséről

Határidő: 2018. június 30.

A határozat továbbításra került a Szociális Gondozó Központ vezetője részére.

113/2018. (V.24.)

 

a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

Határidő: a határozat továbbítására – 2018. május 31.

A határozat továbbításra került a PMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához a hivatali kapun keresztül.

114/2018. (V.24.)

alapítványi források átadásáról

Határidő: 2018. június 30.

A támogatási szerződések megkötésre kerültek.

115/2018. (V.24.)

 

az Érd Közneveléséért Díj 2018. évi adományozásáról

Határidő: a díj átadására – Városi Pedagógusnap

Az Érd Közneveléséért Díj átadásra került.

116/2018. (V.24.)

 

az Érd Közneveléséért Díj 2018. évi adományozásáról

Határidő: a díj átadására – Városi Pedagógusnap

Az Érd Közneveléséért Díj átadásra került.

119/2018. (V.31.)

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

A szükséges előirányzat módosítások a költségvetési rendelet soron következő módosítása során fognak megtörténni.

120/2018. (V.31.)

 

a 2017. évi beszámoló szerinti maradvány általános tartalékba helyezéséről

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

A szükséges előirányzat módosítások a költségvetési rendelet soron következő módosítása során fognak megtörténni.

127/2018. (V.31.)

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Határidő: azonnal

Az egységes szerkezetbe foglalt szabályzat aláírásra került.

128/2018. (V.31.)

 

döntés-előkészítő bizottságba történő póttag delegálásáról

Határidő: azonnal

A határozat továbbítása megtörtént.

129/2018. (V.31.)

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

A határozat továbbításra került az érintettek részére.

130/2018. (V.31.)

 

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról

A határozat továbbításra került az érintettek részére.

131/2018. (V.31.)

 

az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: határozat közlésére – azonnal

A határozat továbbítása megtörtént.

132/2018. (V.31.)

 

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: határozat közlésére - azonnal

A határozat továbbítása megtörtént.

133/2018. (V.31.)

 

az ebrendészeti telep és állatmenhely 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. június 8.

A határozat továbbítása megtörtént.

134/2018. (V.31.)

településképi kötelezés elleni fellebbezés elbírálásáról

A határozat továbbítása az érintetteknek megtörtént.

135/2018. (V.31.)

 

az Érd Egészségügyéért Díj 2018. évi adományozásáról

Határidő: a díj átadására – Közgyűlés júniusi ülése

A határozat továbbítása az érintetteknek megtörtént.

63/2018. (III.27.)

 

az érdi 18987 helyrajzi számú és a 18988 helyrajzi számú ingatlanok részére vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapításáról

Határidő: megállapodások megkötésére 90 nap

A határozat továbbítása megtörtént.

 

65/2018. (III.27.)

 

pályázat benyújtásáról a KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívásra

Határidő: pályázat benyújtására - a kiírásban meghatározott határidő szerint

A pályázat benyújtásra került, befogadása megtörtént.

215/2016. (IX.29.)

 

az érdi 02/21 és 07/14 hrsz.-ú, kivett saját használatú utak kivásárlásáról szóló 85/2016. (IV.28.) számú határozat módosításáról

A 07/14 hrsz-ú út kivásárlása megtörtént.

264/2017. (X.26.)

 

az „Érdi Technológiai és Innovációs Park” létrehozása céljából az érdi 0187/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosításáról

Határidő: 2. pont tekintetében: azonnal

3. pont tekintetében: 2018. január 31.

4. pont tekintetében: 2017. november 15.

5. pont tekintetében: 2018. március 31.

6. pont tekintetében: 2018. március 31.

A más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló földhivatali határozat megérkezett.

278/2017. (X.26.)

 

a hatályos településrendezési eszközök módosításának megindításáról

Határidő: módosítási eljárás megindítására - 30 nap

A partnerségi egyeztetés lezárása a 2018. június 28-i ülésre került előterjesztésre.

291/2017. (XI.14.)

 

az ipari parki fejlesztés megvalósítása érdekében az érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

Határidő: módosítási eljárás megindítására - 30 nap

A partnerségi egyeztetés lezárása a 2018. június 28-ai ülésre kerül előterjesztésre.

311/2017. (XII. 21.)

a Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

Határidő: záró szakmai véleményre küldésre 10 nap

A HÉSZ módosítását a Közgyűlés a 2018. február 15-ei ülésén elfogadta.

 

Érd, 2018. június 22.

 

T. Mészáros András