Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására a 37/2018. (II.22.) határozatával pályázatot írt ki. A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán került közzétételre 2018. március 5-én.

A pályázati kiírásban megjelölt határidőig egy pályázat érkezett, Dr. Kubassek János jelenlegi igazgató pályázata. A pályázat a törvényi előírásoknak és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumokat tartalmazza. 

A 37/2018. (II.22.) határozat 2. pontja szerinti, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján létrehozott öttagú véleményező bizottság 2018. június 19-én megtartott ülésén kialakított közös álláspontja alapján Dr. Kubassek János megbízását javasolja a fenntartónak. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 44.§ (3) bekezdése alapján az országos szakmúzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához – amennyiben nem a miniszter a fenntartó – a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. A véleményezési jog gyakorlása érdekében az Emberi Erőforrások Miniszterének a pályázatot megküldtük, akinek nevében eljárva Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár Dr. Kubassek János jelenlegi igazgatót alkalmasnak tartja a magasabb vezetői feladatok ellátására. 

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására történő megbízás legfeljebb öt évig terjedő, határozott időre szólhat. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy bírálja el a pályázatot és hozza meg döntését! 

Érd, 2018. június 20.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátásával 

2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig 

Dr. Kubassek Jánost

bízza meg. 

A Közgyűlés Dr. Kubassek János illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés j) pontjára, valamint 62. § és 65. §-ra figyelemmel a J fizetési osztály 13 fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 6. számú melléklete alapján illetmény összesen: 278.486,- Ft. 

Kjt. 66.§ (3) bekezdése alapján szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés 33.418,- Ft. 

Kjt. 66. § (7)-(8) bekezdése alapján a garantált összegen felüli- munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész: 56.296,- Ft. 

Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 100.000,- Ft. 

Kjt. 74. § (5) bekezdés a) pontja alapján középfokú idegennyelv-tudási pótlék, a pótlékalap 50%-a, összesen 20.000,- Ft. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § (4) bekezdése alapján eredményességi pótlék, a pótlékalap 50%-a, azaz 10.000,- Ft. 

A Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése alapján kutatói pótlék, a pótlékalap 50 %-a, azaz 10.000,- Ft. 

A Korm. rendelet 21.§-a és 5. melléklete alapján kulturális illetménypótlék, a pótlékalap  209 %-a, azaz 41.800,- Ft. 

Illetmény mindösszesen: 550.000,- Ft/hó

Határidő: a határozat közlésére - azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges