Tisztelt Közgyűlés! 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

1.      A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 2018. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosítása értelmében a család- és gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében a továbbiakban óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet is köteles biztosítani. (Gyvt. 40/A. §) A fentiek alapján indokolt a rendeletben kiegészíteni az önkormányzat által biztosított alapellátási formákat az új tevékenységgel. [Rendelet 3.§ (3) bekezdés 9. pont és 7.§ (5) bekezdés]

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 54/2016. (III.24.) határozatával és a 265/2017. (X.26.) határozatával döntött az egyes szociális szolgáltatások (szenvedélybetegek nappali ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása) megszüntetéséről, így ezeknek a változásoknak az átvezetése is szükségessé vált a Rendeletben.[Rendelet 3.§ (3) bekezdés 8. és 12. pont, 12. § (2) bekezdés] 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (3) bekezdése szabályozza a bölcsődei felvétel során előnyben részesülő gyermekek körét. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. § -ának rendelkezése alapján a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű, így indokolt a bölcsődei elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának szempontjait a Rendeletben hatályon kívül helyezni.[Rendelet 7.§ (1) bekezdés] 

A intézményi gyermekétkeztetés tekintetében a jelenlegi számlázó program működéséből eredő kockázatok, valamint a hátralék csökkentését célzó, előre számlázás bevezetése nem érte el a tervezett hatást, ellenben az adminisztráció jelentős emelkedését vonta maga után az Intézményi Gondnokságnál. Lényeges szempont, hogy a számlázás és a hátralékok kezelése minél egyszerűbbé és hatékonyabbá váljon, így indokolt a befizetési kötelezettség időpontjának egységesítése.[Rendelet 22.§ (6) bekezdés] 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az ápolási díj jogosultsági feltételei tekintetében szabályozza az ápolási díj folyósítása mellett az ápolt által igénybe vehető nappali ellátás időkeretét (napi 5 óra). A családtámogatások folyósításának időtartama alatt a gondviselő visszatérhet a munkaerőpiacra, így a gondozottak nappali ellátását szükséges biztosítani, amennyiben az intézmény rendelkezik üres férőhellyel. A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet indokolatlanul korlátozza a törvényes képviselők, valamint az ellátottak jogát a nappali intézmény igénybevétele tekintetében, így a Rendelet 16. §-ának (2) és (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 

2.      Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közétkeztetést vállalkozási szerződés keretén belül a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. által biztosítja.  A vállalkozási szerződés 4.6. pontja értelmében a vállalkozói díj nyersanyagnorma része minden év június 30-áig hatályos. A vállalkozói díj alapjául szolgáló étel adagárak maximum a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző éves szakági inflációs ráta mértékének, továbbá a Megrendelő rendeletében az adott évre meghatározott nyersanyagnormák alapulvételével módosítható. A Vállalkozó számításokkal alátámasztott nyersanyagnormára vonatkozó módosító javaslatát minden év május 31-éig köteles benyújtani. A Vállalkozó a fenti kötelezettségének határidőn belül eleget tett, benyújtotta a módosító javaslatát, mely a nyersanyagnorma 18,2 %-os emelésére irányul. 

Megkerestük a Magyar Közétkeztetők Szövetségét, hogy nyújtson tájékoztatást a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembevételével a javasolt nyersanyagnorma mértékéről. 

A szerződésben foglaltak, valamint a KSH által közzétett szakági inflációs ráta, a Közétkeztetők Szövetségének tájékoztatása, valamint más önkormányzatok nyersanyagnormáinak figyelembevételével, 2018. szeptember 1. napjától a nyersanyagnorma átlagos, 8 %-os emelésére teszek javaslatot. Ennek megfelelően a Rendelet 2. mellékletének módosítása szükséges. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt gazdasági, társadalmi hatása, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a rendelet-módosítás elfogadására! 

Érd, 2018. június 15.

 

Simó Károly

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2018. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbi 9.4 alponttal egészül ki: 

[Az alapellátás formái:] 

„9.4 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység,” 

2. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

7. § A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás), vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell biztosítani. A gyermekjóléti alapszolgáltatásokon túl a Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásokat, így utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet és készenléti szolgálatot, valamint óvodai és iskolai szociális tevékenységet is biztosít.” 

3.§ A Rendelet 16. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. §  A Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ a fogyatékos gyermekek és felnőttek nappali ellátását biztosítja.” 

4.§ A Rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A fizetendő személyi térítési díj összegét a térítési díj megfizetésére köteles személy a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni.” 

5. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

6. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba. 

7. § Hatályát veszti a Rendelet: 

a) 3. § (3) bekezdés 8. és 12. pontja,

b) 12. § (2) bekezdése.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1. melléklet a __/2018. (___) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyag költsége

(Áfa nélkül Ft-ban)

Intézmény

Nyersanyag norma

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Bölcsőde

428

112

49

176

91

0

Bölcsődei diétás étkezés

643

178

57

222

186

0

Óvoda

455

0

98

262

96

0

Óvodai diétás étkezés

489

0

114

272

103

0

Általános Iskola alsó tagozat

526

0

113

301

112

0

Általános Iskola alsó tagozat diétás étkezés

583

0

128

328

127

0

Általános Iskola felső tagozat

601

0

125

355

120

0

Általános Iskola felső tagozat diétás étkezés

664

0

142

382

140

0

Középiskola

700

0

145

425

130

0

Középiskolai diétás étkezés

1017

0

268

454

295

0

Időseket ellátó otthon

1131

216

145

425

130

216

Időseket ellátó otthon diétás étkezés

1254

218

218

454

182

182

Habilitációs központ

699

0

145

425

130

0

Habilitációs központ diétás étkezés

854

0

218

454

182

0

Alkalmazottak

699

0

145

425

130

0

Alkalmazottak diétás étkezés

854

0

218

454

182

0

Szociális étkezők

425

0

0

425

0

0

Szociális étkezők diétás étkezés

454

0

0

454

0

0

Idősek Klubja

699

0

145

425

130

0

Idősek Klubja diétás étkezés

854

0

218

454

182

0