Tisztelt Közgyűlés!

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

I. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása: 

Amint arról a sajnálatos tényről T. Képviselőtársaim is tájékoztatást kaptak, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő tagja Görgényi György tragikus körülmények között ez év márciusában életét vesztette. 

A fentiek miatt megüresedett bizottság helyre javaslom, hogy a Közgyűlés a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön a bizottság nem képviselő tagjának személyéről. A módosítás az SZMSZ-nek a bizottságok összetételét megállapító 5. mellékletét is érinti. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap tartalmazza. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban áll.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok, valamint a rendelet-módosítás elfogadására! 

II. Polgármesteri Hivatal létszámbővítése:

Az elfogadott terveknek és a szerződésszerű teljesítésnek megfelelően az új városi térfigyelő kamerarendszer várhatóan 2018. július 1. napján kezdi meg működését. A kamerarendszer térfelügyeleti központjának folyamatos felügyelete és a központba továbbított képek megfigyelése érdekében a Polgármesteri Hivatal létszámát a Városrendészeti Csoport tekintetében a jelenlegi 8 főről 11 főre szükséges bővíteni, amelyből a Biztonsági és Porta Szolgálat 4 fővel a Térfelügyelő Központ 24 órás felügyeletét biztosítja.

Az átszervezett Biztonsági és Porta Szolgálat a hivatali és önkormányzati épületek, parkolók vagyonvédelme és zavartalan működésének biztosítása mellett az alábbi feladatokat látná el:

- Jelenlegi szolgálati helyek és feladatok:

a) Polgármesteri Hivatal Főbejárat 24 órás biztonsági és porta szolgálata (Alsó u. 1.): 3 fő

b) Polgárok Háza előtér biztonsági és porta szolgálata (Alsó utca 3.): 1 fő

c) Humán Iroda előtér biztonsági és porta szolgálata (Budai út 8.): 1 fő;

d) Városrendészet és Szakképzési Centrum biztonsági és porta szolgálata (Budai út 8.): 1 fő;

e) Járőr és helyettesítő szolgálat (hivatali parkolók felügyelete): 1 fő;

- Új feladatként: Városi Térfigyelő Központ Felügyeleti Szolgálata: 4 fő

a) Helye: Polgárok Háza 19. számú helyisége: Térfigyelő Központ;

b) Szolgálati idő: 24 óra/fő, napi 07,00 órai kezdéssel;

c) Fizetés: a mindenkori garantált bérminimum;

d) Munkaidő: 42 óra/hét/fő.

A Térfigyelő Központ javasolt létszámbővítése az önkormányzat eddigi éves költségvetésében többlet kiadást nem jelent majd a következők miatt:

-       A Térfelügyeleti Központ működését úgy tudjuk biztosítani, hogy a Biztonsági Szolgálatnál eddig is foglalkoztatott 2 fős éjszakai járőrt áthelyezzük a Térfelügyeleti Központba, és ezért csak 2 új személy felvételével kell számolnunk, akiknek a bruttó foglalkoztatási költsége 5,25 MFT kiadást jelent;

-       A fentiekkel együtt megszűnik a régi kamerarendszer térfigyelő központjában eddig szolgálatot teljesítő szabadidős rendőrök foglalkoztatására fizetett évi 8,8 MFt kiadás.

Így a javaslat elfogadásával mindösszesen mintegy 3,5 MFt megtakarítás érhető el, mely fedezetet nyújt a biztonsági és portaszolgálatot ellátó foglalkoztatott munkabérére is. 

Fentiekre tekintettel tehát a polgármesteri hivatal létszámát – köztisztviselők és munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglalkoztatottak - a jelenlegi 183,5-ről 186,5 főre szükséges megemelni. 

Kérem a Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot! 

Érd, 2018. június 22.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak szerint: 

Elnök:

Fülöp Sándorné

 

 

Tagok:

Antunovits Antal

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Pulai Edina

 

Dr. Veres Judit

Nem képviselő tagok:

Bada Zoltán

 

…………………….

 

dr. Kováts Ferenc

 

Martin Norbert”

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 1. napjától az önkormányzat költségvetéséből közvetlenül finanszírozott foglalkoztatottak számát 7 főben határozza meg az alábbiak szerint: 

- választott önkormányzati tisztségviselők:   3

- közalkalmazotti törvény hatálya tartozók (önkormányzati mezőőrök):    4

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 1. napjától a Polgármesteri Hivatal létszámát 186,5 főben határozza meg. 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 7 fő önkormányzati finanszírozású, illetve 186,5 fő polgármesteri hivatalban foglalkoztatott létszám személyi juttatásának biztosításáról a város költségvetése módosításának előkészítésekor gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2018. (__.__.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1. melléklet a _/2018. (__.__.) önkormányzati rendelethez

I. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A bizottságok személyi összetétele és feladatai] 

3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak szerint: 

Elnök:

Fülöp Sándorné

 

 

Tagok:

Antunovits Antal

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Pulai Edina

 

Dr. Veres Judit

Nem képviselő tagok:

Bada Zoltán

 

……………………..

 

dr. Kováts Ferenc

 

Martin Norbert