Tisztelt Közgyűlés!

A város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

A városban működő új térfigyelő kamerarendszer a tervek szerint 2018. július 1-jén kezdi meg működését.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) és (4) bekezdése a következők szerint rendelkezik:

„(3) A felügyelet közterületen, közbiztonsági illetve bűnmegelőzési célból bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.

(4) A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi.”

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Elnökének e tárgyban kiadott állásfoglalása szerint a közterület-felügyelet által működtetett térfigyelő rendszer létrehozásának alapjait önkormányzati rendeletben kell szabályozni, mely rendelethez kapcsolódóan rögzíteni kell, hogy - többek között - a rendszer milyen célból jön létre, hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére, és milyen esetekben kerül sor, valamint azt, hogy a rögzített adatokat meddig lehet tárolni. Az alapvető rendelkezések mellett tehát a fentieket tartalmazó üzemeltetési és adatkezelési szabályzat a rendelet függelékét fogja képezni.

A fenti állásfoglalás továbbá rögzíti azt is, hogy a kamerarendszer üzemeltetése és a felvételek kezelése során azon személyek is eljárhatnak, akik a közterület-felügyeletet ellátó szervezet alkalmazásában állnak, de nem közterület-felügyelői munkakört látnak el.

Ennek a feladat volumene miatt van jelentősége, ugyanis a rendszer megbízható és folyamatos működtetése érdekében indokolt a Városrendészeti Csoporton belül létrehozni a Térfigyelő Központ Diszpécser Szolgálatot, melynek kötelezettségeit és napi feladatait a részükre kiadásra kerülő „Szolgálat Utasítás” tartalmazza.

A kamerarendszer elhelyezéséről, a rendszer által közvetített képek adatkezelésének főbb szabályairól a lakosságot az önkormányzat honlapján tájékoztatjuk. A város közigazgatási területére belépő személyeket pedig a városba vezető utaknál és a tömegközlekedési pályaudvaroknál kihelyezésre kerülő figyelemfelhívó táblákkal tájékoztatjuk.

A képfelvevők közterületi elhelyezését, típusát és darabszámát a rendelet melléklete fogja tartalmazni, mely helyszínek megegyeznek azokkal, melyet a Közgyűlés a 9/2017. (I.26.) határozatával már korábban kijelölt.

Utalni kell arra is, hogy a rendőrséggel történő együttműködés e tekintetben nem szűnik meg teljesen, azt a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötésre kerülő együttműködési megállapodás tartalmazza.

Tájékoztatom továbbá a T. Közgyűlést, hogy a térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelésében bűnmegelőzési célból, a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-a alapján, együttműködési megállapodásban rögzített módon, szakmai felkészítést követően a polgárőrség is közreműködhet. Ezért ebbe a munkába terveink szerint az Érdi Polgárőr Egyesületet is szeretnénk bevonni. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt gazdasági, társadalmi hatása, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet elfogadására! 

Érd, 2018. június 21.

 

T. Mészáros András

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2018. (__.__.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város területén működő
közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság növelése, a lakosság biztonságérzetének erősítése, a jogellenes magatartások megelőzése és felderítése, valamint a közterületi rend biztosítása érdekében a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszert (a továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet.

2. § (1) A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

3. § A képfelvevő kamerák közterületi elhelyezkedését, típusát és darabszámát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § A térfigyelő rendszer üzemeltetési és adatvédelmi szabályzata jelen rendelet 1. függelékét képezi. A szabályzatot az üzemeltető a város honlapján közzéteszi.

5. § A térfigyelő rendszer kezelését és üzemeltetését a közterület-felügyelet végzi, a Térfigyelő Központ Diszpécser Szolgálat folyamatos, 24 órás működtetésével.

6. § A térfigyelő rendszerrel készített képfelvételek és a Térfigyelő Központban keletkezett bármely más adatok kezelése során kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének vonatkozó előírásai szerint lehet eljárni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1. számú melléklet a ……./2018. (VI. …) önkormányzati rendelethez

KAMERAEGYSÉGEK TELEPÍTÉSI HELYEI

Telepítési pozíció száma

Kamera sorszám

Telepítés helye

Kamera típusa

Telepítési helyek száma

 

Rendszámfelismerő

Fix

PTZ Dome

Rendszámfelismerő

Fix

PTZ Dome

 

1

K001-1

M7 autópálya lehajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

2

K001-2

M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

3

K001-3

M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

4

K002-1

M7 autópálya felhajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

5

K002-2

M7 autópálya lehajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

6

K003

Törökbálinti út – Felsővölgyi út kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

 

7

K004-1

Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

8

K004-2

Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

9

K005

6-os főút -M6 le-felhajtó - Tétényi út körforgalom (PTZ dome kamera cseréje Rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

 

10

K006

Széles utca (Ófalu) (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

 

11

K007

6-os főút – 7-es főút -  M6 le-felhajtó – körforgalom után (Ófalu felé) Külső Római út ker. (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

 

12

K008-1

M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

13

K008-2

M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

14

K009

Délibáb utca – Ercsi út kereszteződés (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

 

15

K010

Tolmács út – Délibáb utca kereszteződés (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

 

16

K011

7-es út – Szajkó utca (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

 

17

K012

Fehérvári út – 7-es főút találkozása (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

 

18

K013-1

Fehérvári út – Zámori út kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

19

K013-2

Fehérvári út – Zámori út bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

20

K014

Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

 

21

K015

Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

 

22

K016

Késmárki utca – Névtelen tér (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopra)

 

 

1

 

 

1

 

23

K017

Késmárki utca – Névtelen tér (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

1

 

 

1

 

 

 

24

K018

Esztergályos utca – Iparos útkereszteződés (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

 

25

K019

Fehérvári út – Szajkó utca (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

 

26

K020

Zámori út – Vadlúd utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

 

27

K021

Dagály utca – Tétényi út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

 

28

K022

Tétényi út Hrsz: 20485 – Bányalég utca (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

 

29

K023

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, Érd Fácán köz 1. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

30

K024

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd gárdonyi G. u. 1/b (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

31

K025

Érdi Teleki Sámuel általános Iskola (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

 

32

K026

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Alsó utca 12. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

33

K027-1

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bajcsy Zs út 19-21. főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

 

34

K027-2

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Aggteleki utca – Retyezáti utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

35

K028

Érdligeti Általános Iskola, Diósdi út 95-101. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

36

K029

Érdligeti Általános Iskola, Túr utca 5-7. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

37

K030

Érdi Bólyai János Általános Iskola, Erzsébet utca 24-32. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

38

K031

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola, Holló tér 1. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

39

K032

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola, Ercsi út 8. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

40

K033-1

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

 

41

K033-2

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. körforgalom (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

42

K034-1

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Polgárok Háza bejárat (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

 

1

 

 

43

K034-2

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. gépkocsi átjáró (új telepítésű PTZ dome kamera, épület oldalfalán)

 

 

1

 

 

1

 

44

K034-3

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Budai út felől (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

 

1

 

 

45

K035-1

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Érdi Vigadó épület Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

 

46

K035-2

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Helytörténeti Épület Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

 

47

K036

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Polgárok Háza Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

 

48

K037

Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

49

K038

Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló Pelikán sétány felől (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

 

ű

K039

Szakorvosi Rendelőintézet Felső utcai felöli parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

51

K040

Szakorvosi Rendelőintézet Alsó utcai felöli parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

52

K041

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. Bejárat előtti rész (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

53

K042

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. VIP parkoló (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

54

K043

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. Parkló Gépjármű bejárat (új telepítésű fix dome kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

55

K044

Polgármesteri Hivatal külső parkoló Önkormányzat oldalfalán (Hrsz. 22563) (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

 

1

 

 

56

K045

Polgármesteri Hivatal külső parkoló (Hrsz. 22558) (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

 

57

K046

Béke téri parkoló (új telepítésű fix kamerák, épület falán)

 

2

 

 

1

 

 

58

K047

Ötvös utca – Szövő utca kereszteződése (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

 

59

K048-1

Érd Római út 9. előtti díszkút (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

60

K048-2

Érd Római út 9. előtti díszkút (új telepítésű fix kamera, díszkút fedett tetőterében)

 

1

 

 

1

 

 

61

K049

Festő utca – Bádogos utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

62

K0ű

József tér (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

63

K051

Bakonyi utca – Radnai utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

64

K052

Pelikán utca – Túzok utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

65

K053

Alsóvölgyi út – Beléndek utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

66

K054

Kutyavári utca – Koronafürt utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

67

K055

Szalonka utca – Gólya utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

68

K056

Burgundi utca – Rizling utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

69

K057

Elek utca – Botond utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

70

K058

Miklós utca – Gellért utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

71

K059

Emília utca – Kornélia utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

72

K060

Kerülő utca – Járom utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

73

K061

Budai úti körforgalom Hrsz: 22263 (meglévő PTZ dome kamera, épület oldalfalán)

 

 

1

 

 

1

 

74

K062

Bajcsy- ZS út – Sóskúti út kereszteződése (új PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

75

K063

Budafoki út – TESCO (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

76

K064

Szent László tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

77

K065

Diósdi út 25. – Széchenyi tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

78

K066

Római út – Kastély u. kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

79

K067

Velencei út – Elöljáró utca (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

80

K068

Hargitai utca – Kalotaszegi utca sarok (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

81

K069

Fuvaros utca 17. (Hrsz: 2561) előtt (Hrsz: 2090) (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

82

K070

Körönd (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

83

K071

Diósdi út SPAR körforgalom (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

84

K072

Budai út Hrsz: 22552/39 körforgalom (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

85

K073

Kossuth L utca – Vörösmarty u. – Bethlen u. kereszteződés (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

86

K074

Törökbálinti út – Szövő utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

87

K075

Duna utca – Sárd utca kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

88

K076

Bagoly utca 69 Hrsz: 16738/13 (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

89

K077

Riminyáki út – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

90

K078

Ürmös utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

91

K079

Balatoni út – Diósdi út kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszloona)

 

1

 

 

1

 

 

92

K080

Ercsi út Temető bejárat (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

93

K081

Vereckei út 93. Hrsz: 4163 sz. előtt (Hrsz: 4166) (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

94

K082

Alsóerdősor utca – Bajcsy-Zs út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

95

K083

Avar utca – Borbolya utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

96

K084

Szovátai út – Sóskúti út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

97

K085

Ér utca – Talabor utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

98

K086

Ercsi út – Délibáb utcasarkok (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

99

K087

Fácán köz utca – Pacsirta utcasarok (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

100

K088

Fehérvári út – Bagoly utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

101

K089

Fuvaros út – Burkoló utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

102

K090

Garam utca – Apály utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

103

K091

Hivatalnok utca – Esküdt utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

104

K092

Felső utca – Karolina utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

105

K093

Ligetszépe utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

106

K094

Mecset utca – Minaret előtt (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

107

K095

Mély út vége Hrsz: 23456 (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

108

K096

Szabadság tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

109

K097

Széles utca – Felső utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

110

K098

Szép Ilonka utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

111

K099

Szövő utca – Kövező utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

 

112

K100

Tárnoki út – Lőcsei út – Szent István ú kereszteződés (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

113

K101

Vincellér utca – Ürmös utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

114

K102

Alispán utca – Diósdi út, sétáló utca Hrsz: 19287 (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, épület falon)

 

1

 

 

1

 

 

115

K103

Béke tér Hrsz: 22552/24 előtt (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, épület falon)

 

1

 

 

1

 

 

116

K104

Termálfürdő (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

 

117

K105

Európa sétány - Diósdi út (új telepítésű fix kamera, épület falon)

 

2

 

 

1

 

 

118

K106

Európa sétány - Kálvin tér (új telepítésű fix kamera, épület falon)

 

1

 

 

1

 

 

 

Kamera darabszám összesen

41

77

25

27

66

25

143

118