Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján az önkormányzatok helyben ellátandó közfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi ágazat tekintetében az önkormányzat kötelező feladatait az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény részletezi.

 

Az önálló orvosi tevékenység végzésének kereteit az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet határozza meg. Ezen jogszabályok teszik lehetővé, hogy az orvosok privát formában végezzenek alapellátási feladatokat az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

 

A fenti jogszabályok alapján a Közgyűlés 261/2015.(X.22.) határozata alapján öt évre szóló feladat-ellátási szerződést kötött a Szép és Ép Fog Kft.-vel ( továbbiakban: Megbízott) a 12. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A fogorvosi feladatokat e körzetben személyesen ellátó fogorvos dr. Kuczin Ronald, aki a Megbízott alkalmazottjaként dolgozott.

Megbízott bejelentette, hogy dr. Kuczin Ronald 2018. augusztus 22-én közös megegyezéssel megszüntette a munkaviszonyát, és ezzel egyidejűleg térítésmentesen lemondott a praxisjogáról dr. Bernáth Vivien Krisztina javára. A fogorvosi alapellátás a körzetben jelenleg  helyettesekkel működik. Megbízott tájékoztatott arról is és egyben kéri, hogy a 12. körzet fogorvosi feladatait dr. Bernáth Vivien Krisztina vehesse át, aki rendelkezik mindazon feltételekkel, amely a praxisjog megszerzéséhez szükségesek.

A praxisjog megszerzése érdekében előszerződést kell kötni dr. Bernáth Vivien Krisztinával, aki a tevékenységét szintén a Megbízott alkalmazottjaként látná el, amennyiben a Közgyűlés hozzájárul a praxis működtetéséhez.

 

 

A praxisjog megszerzése után a Közgyűlésnek feladat-ellátási szerződést kell kötnie a Megbízottal a 12. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására, és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy Megbízott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályaa működési engedélyt abban az esetben adja ki az egészségügyi szolgáltató részére, ha a praxis működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani tudja. Megbízott nyilatkozott arról, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott személyi feltételeknek megfelel, az előírt tárgyi eszközökkel (felszereléssel) rendelkezik, és azokat a továbbiakban is biztosítja.

Az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas fogorvosi rendelő a Szép és Ép Fog Kft. által bérelt 2030 Érd Budai út 3. fszt. 2. szám alatti telehelyén biztosított.

 

Megbízott az eddigi rendelési időn és a helyettesek személyén nem kíván változtatni, ez a feladat-ellátási szerződésben kerül rögzítésre.

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott szerződés-tervezet tartalmi elemei a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetésre kerültek. Javaslom a Megbízottal a kérelmének megfelően a feladat-ellátási szerződést megkötni öt éves időtartamra.

 

 Kérem a Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2018. október 12.

 

 

 

Dr. Bács István

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Bernáth Vivien Krisztina fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

 

2.Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Bernáth Vivien a fogorvossal annak érdekében, hogy dr. Bernáth Vivien Krisztina fogorvos az érdi 12. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.

 

3.A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

4.A telephely működtetésvel kapcsolatban az Önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli.

 

 

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges