Tisztelt Közgyűlés!

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A Lakásrendelet alapján történik az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítése, illetve hasznosítása. A Lakásrendelet háttérjogszabálya az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet), mely általánosságban szabályozza az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyonnal való rendelkezés szabályait. A Lakásrendelet alkalmazása során két szempontból is felmerült a módosítás igénye. Egyrészt szükségessé vált a feltárt alkalmazási nehézségek kiküszöbölése, másrészt a háttérjogszabállyal való kapcsolatának a rendezése.

 

1)A Lakásrendelet módosuló rendelkezései:

 

-                     A Lakásrendelet 2.§ (5) bekezdésének módosítását a 17.§ rendelkezéseivel történő harmonizáció indokolja.

-                     A Lakásrendelet 11. § (2) bekezdésében szabályozott szolgálati jelleggel történő lakás bérbeadás szabályainál az eddigi legfeljebb öt évre megköthető bérleti jogviszony helyett legfeljebb három éves időtartamú bérleti szerződést javasolunk, amely rendkívül indokolt esetben további két évre meghosszabbítható lenne. Ezzel a módosítással azt kívánjuk elérni, hogy a szolgálati jellegű lakások tényleges funkciójuknak megfelelően kerüljenek felhasználásra, vagyis csak átmeneti megoldásként vegyék igénybe az arra rászorulók.

- A Lakásrendelet 21. § (1) bekezdése szabályozza az önkormányzati lakások bérleti díjának a mértékét. Az összkomfortos lakások bérleti díjának az emelése aktuálissá vált, hiszen évek óta változatlan a bérleti díj összege, tehát az infláció mértékét sem követi. A javaslat szerint az eddigi 600,- forintról 800,- forintra emelkedne a lakás négyzetméterének bérleti díja. Ez a bekezdés foglalkozik azzal is, hogy a bérlakások bérleti díját Áfa terheli, mindaddig, amíg az önkormányzat Áfa körbe tartozik. Tekintettel arra, hogy ez folyamatosnak tekinthető, indokolt a konkrét határidő törlése a szövegből.

-  A Lakásrendelet„Hasznosítás pályázat nélkül”, „Hasznosítás pályázat útján”, „Önkormányzati lakások értékesítése pályázati eljárás nélkül”, „A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése pályázat nélkül”, valamint „A nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése” címeinek változtatását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) fogalomhasználatának átvétele indokolja.

- A Lakásrendelet28. § (1) bekezdésének a módosítására azért volt szükség, mert az Nvtv. csak szűk körben ad lehetőséget a kötelező versenyeztetés mellőzésére, ezért indokolt a korábbi kivételszabályok módosítása. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének módosítását az indokolja, hogy az önköltségszámítás csak intézményi illetve a hivatali helyiségekre készül és a helyiségek bérbeadása piaci alapon történik, tehát az itt szabályozott önkormányzati tulajdonú helyiségek tekintetében nem. A bérleti díj szabad megállapodás tárgyát képezi.

- Lakásrendelet 29., 30. és 31.§-ainak, a 36. § (1) bekezdésének, valamint a 48. §-ának módosítására a Vagyonrendelet versenyeztetési eljárásának fogalomhasználat változása miatt került sor.

- Lakásrendelet33. §-ának módosítására azért van szükség, mert a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 2. számú melléklet i) pontja értelmében a lakás és helyiség albérletbe adásához való hozzájárulás feltételeit az önkormányzat rendeletében köteles szabályozni. A tervezet szerint a tulajdonosi joggyakorló az albérletbe adáshoz való hozzájárulását ahhoz a feltételhez kötné, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiség csak a bérleti szerződésben meghatározott tevékenység végzésére adható albérletbe.

- A Lakásrendelet„Önkormányzati lakások pályázat útján történő elidegenítése” címe „Önkormányzati lakás tulajdonjogának versenyeztetés útján történő átruházása” címre változtatását az Nvtv. fogalomhasználatának átvétele indokolja.

- A Lakásrendelet39/A. §-sal egészül ki, ugyanis az Nvtv. csak szűk körben ad lehetőséget a kötelező versenyeztetés mellőzésére, és indokolt ezen eseteknek a rendeletben történő szerepeltetése.

- A Rendelet a 39/A.§-át követően, és a 40. §-át megelőzően az alábbi címmel egészül ki: „Az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került lakások tulajdonjogának átruházása az elővásárlási joggal rendelkező bérlők részére”, miután külön fejezetet képeznek az ilyen lakások tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos szabályok.

- A Lakásrendelet 40. § (2) bekezdésének módosítása az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került lakások elővásárlási joggal rendelkező bérlője lakásvásárlásának feltételeiről szól. A módosítás értelmében a lakásnak – az Ltv-ben a forgalmi érték megállapítására vonatkozó szempontok figyelembevételével kialakult – vételára a forgalmi érték 100 %-ában kerülne meghatározásra.

- A Lakásrendelet40. § (9) bekezdéseértelmében az önkormányzati bérlakást megvásárló bérlő a teljes vételárból kedvezményt kap a vételár egy összegben történő megfizetése esetén, mely kedvezményt 5%-ra javaslom megváltoztatni.

- A Lakásrendelet41. § (3) bekezdésének és a 43.§-ának a módosítására magasabb szintű jogszabályokkal történő harmonizációja miatt került sor.

- A Lakásrendelet 45. § (2) bekezdésének módosítását az indokolja, hogy az Nvtv. csak szűk körben ad lehetőséget a kötelező versenyeztetés mellőzésére, és indokolt ezen eseteknek a rendeletben történő szerepeltetése.

- A Lakásrendelet 49/B. § (2) bekezdés e) pontjának módosítá  sát az indokolja, hogy a lakbértámogatás kifizetése más forrásból történik, az Önkormányzat által értékesített lakások elidegenítéséből származó bevétel egyéb helyi támogatásokra viszont felhasználható.

 

 

 

2)                 A Lakásrendelet hatályukat vesztő rendelkezései:

-          16. § (6) bekezdése szerinti fogalom jogszabályi meghatározása megszűnt,

-          17. § (4) bekezdésének b), c) és d) pontjában szabályozott esetkör (lakóhelyen kívüli, külföldi munkavégzés vagy tanulmányok) nem méltányolható az bérlemény albérletbe adása során,

-          27. §-ában meghatározott helyiségbérlet szabályait az Ltv. tartalmazza,

-          35. § (2) bekezdése szerinti esetkör (bérlőkijelölési jog) az önkormányzatunknál már nem létezik,

-          35. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésének indoka megegyezik a 4) pontban foglaltakkal,

-          36.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezésének indoka megegyezik a 8) pontban foglaltakkal,

-          37. § és a  38. § hatályon kívül helyezésének indoka, hogy az értékbecslés szabályait más magasabb szintű jogszabályok határozzák meg,

-          39.§ hatályon kívül helyezésének indoka, hogy a versenyeztetési eljárást, így a nyertes ajánlattevő kiválasztásának szabályait a Vagyonrendelet tartalmazza,

-          44. § hatályon kívül helyezésének indoka, hogy az megegyezik a Lakásrendelet 36. §-ában foglaltakkal,

-          47. § hatályon kívül helyezésének indoka, hogy az megegyezik a Lakásrendelet 48. §-ában foglaltakkal,

-          49. § hatályon kívül helyezésének indoka, hogy az megegyezik a Lakásrendelet 43. §-ában foglaltakkal,

-          49/B. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezésének indoka, hogy a beszámoló az éves költségvetési beszámolóba beépül.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Kérem, a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el!

 

Érd, 2018. október 9.

 

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport, Vezető Jogtanácsos

Kötelezettségvállalást nem igényel

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport, Vezető Jogtanácsos

A határozat továbbításáért felelős: -

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2018. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5) A bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt köteles az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodni, kivéve a 17. §(4) bekezdésében szabályozott esetekben.”

 

(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) Lakás szolgálati jelleggel csak az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállásának idejére, de legfeljebb három év időtartamára adható bérbe, mely időtartam rendkívül indokolt esetben, további két évvel meghosszabbítható. Az öt év elteltével, ugyanazon bérlővel új bérleti jogviszony nem létesíthető.”

 

(3) A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„21.§ (1) A lakások bérleti díjának havi mértéke:

a.)        összkomfortos lakás esetében:                                   800 Ft/m2/hó,

b.)        komfortos lakás esetében                                           4ű Ft/m2/hó,

c.)        félkomfortos lakás esetében                                       360 Ft/m2/hó,

d.)        komfortnélküli lakás esetében                                    255 Ft/m2/hó.

A bérleti díj értéke nettó érték, melyet a mindenkor ÁFA összege terheli.”

(4) A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„A Közgyűlés a nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos valamennyi hatáskörét – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságra ruházza.”

 

 

(5) A Rendelet „Hasznosítás pályázat nélkül” címe az alábbira módosul:

 

„Hasznosítás versenyeztetés nélkül”

 

(6) A Rendelet 28. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 

28. § (1) Nem kell a helyiség hasznosítására versenyeztetési eljárást lefolytatni

a) amennyiben a helyiség egyedi forgalmi értéke a mindenkori központi költségvetési törvényben a kötelező versenyeztetés szempontjából meghatározott egyedi forgalmi értéket nem éri el.

b) törvényben meghatározott esetben.”

 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a felek a bérleti díj mértékét szabadon állapítják meg.”

 

(7) A Rendelet „Hasznosítás pályázat útján” címe az alábbira módosul:

 

„Hasznosítás versenyeztetés útján”

 

(8) A Rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„29.§ (1) A versenyeztetést a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság írja ki. A versenyeztetés eljárási szabályaira Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) mellékletében foglalt versenyeztetési szabályzatot jelen rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

(2) A versenyeztetési eljárás során biztosítani kell, hogy az ajánlat tevők a bérbeadás jogi feltételeiről részletes tájékoztatást kapjanak.”

 

(9) A Rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

30. § (1) A versenyeztetési eljárás során tett ajánlat érvényességének feltétele, hogy az ajánlatot tevő a felhívásban közzétett bérleti díj háromszorosának megfelelő összegű biztosíték megfizetését igazolja.”

 

 

„(2) Azoknak az ajánlatot tevőknek, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a versenyeztetési eljárás lezárását követően 15 napon belül a biztosítékot vissza kell téríteni. A versenyeztetés nyertese által befizetett biztosítékot a bérleti díjba be kell számítani.”

 

(10) A Rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1)A beérkezett ajánlatokat a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság bírálja el.

(2) A bérleti szerződést azzal az ajánlatot tevővel köthető meg, aki a legnagyobb összegű bérleti díj megfizetését és a versenyeztetés egyéb feltételeit vállalja. A Bizottság az ajánlatok elbírálásánál figyelembe veheti a helyiség tervezett felhasználását. A lakosság számára kedvezőbb funkció esetén dönthet az alacsonyabb ajánlatot tevő mellett.”

 

(11) A Rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„33. § Önkormányzati tulajdonú helyiség a bérlő által - a bérbeadó hozzájárulásával – csak a bérleti szerződésben meghatározott tevékenység végzésére adható albérletbe.”

 

(12) A Rendelet „Önkormányzati lakások pályázat útján történő elidegenítése”címe az alábbira módosul:

 

„Önkormányzati lakás tulajdonjogának versenyeztetés útján történő átruházása”

 

(13) A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„36.§ (1) A pályáztatás eljárási szabályaira a Vagyonrendelet mellékletében foglalt versenyeztetési szabályzatot jelen rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

 

 

(14) A Rendelet „Önkormányzati lakások értékesítése pályázati eljárás nélkül”címe az alábbira módosul:

 

„Önkormányzati lakás tulajdonjogának versenyeztetés nélkül történő átruházása”

 

(15) A Rendelet „Önkormányzati lakás tulajdonjogának versenyeztetés nélkül történő átruházása” című fejezete az alábbi 39/A. §-sal egészül ki:

 

„39/A. § Önkormányzati lakás tulajdonjogát versenyeztetési eljárás nélkül lehet átruházni

a) ha a lakás egyedi forgalmi értéke a mindenkori központi költségvetési törvényben a kötelező versenyeztetés szempontjából meghatározott egyedi forgalmi értéket nem éri el,

b) törvényben meghatározott esetben.”

 

(16) A Rendelet a 39/A.§-át követően, és a 40. §-át megelőzően az alábbi címmel egészül ki:

 

„Az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került lakások tulajdonjogának átruházása az elővásárlási joggal rendelkező bérlők részére”

 

(17) A Rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) A vételárat a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján kell megállapítani, mely során figyelembe kell venni a lakottság tényét is. A vételár, a forgalmi érték 90%-a. A vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a tulajdonos hozzájárulásával történt a lakásra fordított, számlával igazolt és meg nem térített értéknövelő beruházásainak az értékét.”

 

(18) A Rendelet 40. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(9) Ha a jogosult a vételárat a szerződéskötéskor egy összegben fizeti meg, a forgalmi értékből 5 % árengedmény illeti meg.”

 

(19) A Rendelet 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A vételár hátralék törlesztésének felfüggesztéséről és a felfüggesztés időtartamáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.”

 

(20) A Rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„43. § (1)Amennyiben a volt önkormányzati lakást elidegenítési és terhelési tilalom terheli az Önkormányzat javára, a tulajdonjog harmadik személyre történő átruházásához a teljes vételár kiegyenlítése előtt nem lehet hozzájárulni.”

 

(21) A Rendeletnek A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése pályázat nélkül címe az alábbira módosul:

 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának versenyeztetés nélkül történő átruházása

 

(22) A Rendeletnek 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiséget versenyeztetési eljárás nélkül lehet értékesíteni

a) ha a helyiség egyedi forgalmi értéke a mindenkori központi költségvetési törvényben a kötelező versenyeztetés szempontjából meghatározott egyedi forgalmi értéket nem éri el,

b) törvényben meghatározott esetben.”

 

(23) A Rendeletnek „A nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése” címe az alábbira módosul:

 

„A nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonjogának versenyeztetés útján történő átruházása”

 

(24) A Rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A versenyeztetési eljárási szabályaira a Vagyonrendelet mellékletében foglalt versenyeztetési szabályzatot jelen rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele a kialakult vételár egy összegben történő megfizetése.”

 

(25) A Rendeletnek „Volt önkormányzati lakások elidegenítéséhez való hozzájárulás” címe az alábbira módosul:

 

„Határozatlan időre szóló helyiségbérleti jogviszony megszüntetése”

 

 

(26) A Rendelet 49/B. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására,”

 

2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet

16. § (6) bekezdése,

17. § (4) bekezdésének b), c) és d) pontja,

27. §-a,

35. § (2) és (3) bekezdése,

36.§ (2) bekezdése,

37. §-a,

38. §-a,

39.§-a,

44. §-a,

47. §-a,

49. §-a.

49/B. § (4) bekezdése.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András

jegyző                                                                                      polgármester 

 

lakásrendelet egységes