Tisztelt Közgyűlés!

 

Az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalmából eredő új feladatok ellátásának biztosítása érdekében 2018. október 15. napjától hatályba lépett hatályba a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: SZCSM Rendelet) módosítása, mely magába foglalja a hajléktalan ellátásokra vonatkozó egyes feltételek és előírások módosítását.

 

A jelenlegi módosítás célja, hogy az éjjeli menedékek és a nappali melegedők nyitvatartási ideje egymáshoz illeszkedjen. Az ellátási formák nyitvatartási idejének összehangolásával, a nappali melegedők heti 7 napos és napi 10 órás nyitva tartásának bevezetésével 24 órában elérhető a szolgáltatások valamely formája.

 

Mivel Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő nappali melegedő - az országos többséggel megegyezően - jelenleg heti 5 napon, napi 8 órában és 50 főre vetítve 2 fő személyi állománnyal végzi munkáját, a központi jogszabály által kötelezően meghatározott hosszabb napi nyitvatartási idő és az egész heti nyitva tartás előírása többlet-létszám és többlet-forrás biztosítását teszi szükségessé.

 

Az SZCSM Rendelet 2. melléklete IV. pontjának „Hajléktalan személyek ellátása” alcíme tartalmazza a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormáit, mely alapján további 3 fő alkalmazása válik kötelezővé. A 3 fős alkalmazotti létszámbővítés plusz bérköltsége a 2018. évre 752.093,- Ft.

 

A hosszabbított nyitvatartás 2018. évi fedezetének biztosításáról a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló 1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat 1. pontja rendelkezik.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2018. október 17.

 

Simó Károly

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1.               Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ Hajléktalanokat Ellátó Központ alkalmazotti létszámát (utcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, férfi-női átmeneti szálló) az alábbiak szerint állapítja meg:

 

intézményvezető

1 fő

utcai szociális munka

2 fő

nappali melegedő

5 fő

éjjeli menedék és átmeneti szálló

6 fő

 

 

Összesen:

14 fő

 

 

2.               A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát 752.093,- Ft-tal növelje meg, és a város 2018. évi költségvetésének módosítása során ennek átvezetéséről gondoskodjon.

 

3.               A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze a normatív finanszírozási igény megfelelő módosítását a fenti táblázatban bemutatott plusz létszámok bérköltségeinek finanszírozása érdekében.

 

4.               A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított létszám finanszírozásához szükséges forrást az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetésében biztosítja.

 

 

 

Határidő: 2018. november 1.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.