Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Közgyűlés 2018. szeptember 27-én zárt ülésen tárgyalta a „Javaslat Érd város névhasználatának megtagadása tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására” című előterjesztést, melyben, mint másodfokon eljáró hatóság az érdi Közéleti Kerekasztal települési névhasználatának engedélyezése tárgyában hozott döntést.

 

A szavazást követően a polgármester kérdésére dr. Csőzik László és Szűcs Gábor képviselők úgy nyilatkoztak, hogy mindketten tagjai a döntéssel érintett szervezetnek.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) és (3) bekezdése alapján:

 

„(1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.”

 

 

„(3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 46. § (3) bekezdése alapján:

 

„(3) Amennyiben a képviselő személyes érintettsége esetén törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor - erre irányuló indítvány esetén - a Közgyűlés soron következő ülésén dönt a képviselő egy havi tiszteletdíjának 50 %-os csökkentéséről.”

 

 

 

 

 

Tekintettel arra, hogy a személyes érintettség bejelentésére nem került sor, és a képviselők a szavazásban részt vettek, a fenti jogszabályi rendelkezések alapján arra teszek javaslatot, hogy a Közgyűlés a döntéssel érintett képviselők egy havi tiszteletdíját 50%-al csökkentse.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2018. október 19.

 

 

 

 

Dr. Bács István


HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az alábbi önkormányzati képviselők egy havi tiszteletdíját 50%-al csökkenti:

 

- Dr. Csőzik László

 

- Szűcs Gábor.

 

 

 

Határidő: a határozat továbbítására: 3 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.