Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 103/2012. (IV.26.) számú határozatában döntött a címben szereplő – volt katonai lőtér –területre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról és a magántulajdonossal településrendezési szerződés megkötéséről. A változással érintett terület beépítetlen, ~16,5ha nagyságú, a város belterületének észak-nyugati részén található. A településrendezési eszközök 2012-ben indult módosítási eljárása során a tervek államigazgatási véleményezési szakaszában a magasabb szintű jogszabályokba ütköző észrevételek 2013. év végétől átmenetileg szüneteltették a tervezési folyamatot, és szükségessé tették a településrendezési szerződés módosítását a Közgyűlés 268/2016. (XII.22.) határozata szerint. A Közgyűlés 2016. december 22-i ülésére készített előterjesztés, és annak térképes melléklete részletesen tárgyalja a tervezési folyamatot befolyásoló tényezőket, a jogszabályoknak való megfelelés szempontjait, a településrendezési szerződés módosításának főbb elemeit és a terület ütemezett fejlesztését.

A több éve tartó tervezési folyamatban tehát újabb, nagyobb területek természetközeli érintetlenségét megállapító botanikai vizsgálatra alapozottan jelenleg öt hektár kertvárosi lakóterület kijelölése, és az övezeti szabályrendszerének meghatározása történik, figyelembe véve azt az alapvető szempontot, hogy a kertvárosi lakóövezetbe sorolandó terület beépítési intenzitása és a várható lakónépesség növekedés a környező kertvárosi lakóterületek értékeit bizonyíthatóan nem haladhatja meg.

Az érintett területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 25. alcíme szerinti teljes eljárásban zajlik. A lényegében 2012. óta zajló módosítási eljárás során a Kormányrendelet szerinti államigazgatási szervek és érintett települési önkormányzatok megismételt előzetes megkeresésére 2017. augusztusban került sor.

Az elkészült, és előterjesztéshez is csatolt módosítási dokumentációt az eljárásban részvételüket jelző államigazgatási szerveknek, önkormányzatoknak 2018. május 25-én küldtük el az újabb botanikai vizsgálatra alapozott környezeti értékelési dokumentációval együtt. Az államigazgatási szervek, érintett önkormányzatok beérkezett véleményeit, és a vélemények összefoglalását, valamint az azokra készült válaszokat, és indoklásukat az előterjesztéshez csatoljuk.

A véleményezési szakaszban a Kormányrendelet 38. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet előírásai szerint értesítettük a lakosságot, és a tervdokumentációt 2018. szeptember 10. és október 10. között elérhetővé tettük a város honlapján, a Polgárok Háza ügyfélszolgálati helyiségében, és a Főépítészi Csoport irodájában. A partnerségi véleményezés keretében 2018. október 1-jén lakossági fórumot tartottunk, az ott elhangzott észrevételek, és az azokra adott önkormányzati és tervezői válaszok a csatolt emlékeztetőben olvashatók. A lakossági fórumon tett észrevételeken kívül a megadott határidőig egyéb partnerségi vélemény nem érkezett.

Az államigazgatási szervektől érkezett, már korábban említett vélemények tisztázására – különösen a környezet és természetvédelem tekintetében – 2018. október 15-én a Kormányrendelet 39. § (1) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalást tartottunk, mely tárgyalásról készített jegyzőkönyvet az előterjesztéshez csatoljuk. Az egyeztető tárgyaláson a jegyzőkönyv szerint pontosításra kerültek a természetes állapotukban megőrzésre kijelölt területek megóvását garantáló szabályozási tervi elemek, és előírások.

A Kormányrendelet 39. § (2) bekezdése szerint tehát a véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a Közgyűléssel, azok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról pedig a Közgyűlés dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.

A véleményezési szakasz lezárását, dokumentálását, és közzétételét követően a dokumentáció a Kormányrendelet 40. § (1) bekezdés szerint benyújtható végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak. A végső szakmai véleményezést követően, amennyiben szükséges, a korrekciókat követően dönthet majd a Közgyűlés határozat, és rendeletalkotással az érintett területre vonatkozó TSZT, HÉSZ és szabályozási terv-módosításról.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés és mellékletei áttanulmányozását követően a csatolt határozattal döntsön a Földmunkás u. – Esztergályos u. – 0313 hrsz-ú ingatlan által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, és adjon felhatalmazást a polgármesternek a végső szakmai véleményezési szakasz kérelmének benyújtására!

 

 

Érd, 2018. október 13.

 

 

 

T. Mészáros András


HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Földmunkás u. – Esztergályos u. – 0313 hrsz-ú ingatlan által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

-          A tervmódosítás a megismételt előzetes tájékoztatást követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően történt. A Kormányrendelet 27. alcím szerinti véleményezési szakaszban a véleményezési dokumentáció megküldésre került mindazoknak, akik az egyeztetési eljárásban való részvételi szándékukat jelezték. Az erre vonatkozóan beérkezett véleményeket, és a Kormányrendelet 39.§ (1) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét a Közgyűlés megismerte;

-          A Kormányrendelet 38. § (2) bekezdés a) pontja szerinti partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközök tervezetének közzétételével 2018. szeptember 10 - október 10. időtartamban, és október 1-jén megtartott lakossági fórumon megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel nem érkezett, a lakossági fórumon elhangzott észrevételeket az emlékeztető tartalmazza;

-          Mindezen dokumentumokat, terviratokat megismerve a Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket a mellékelt tervezői, önkormányzati válaszok szerint fogadja el, illetve az el nem fogadott vélemények indokolásával egyetért;

-          Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a Kormányrendelet 39. § (3) bekezdése szerint a tervmódosítás véleményezési szakasza lezárul, és az elfogadott vélemények szerinti korrigált alátámasztó, és jóváhagyandó munkarészek - TSZT, HÉSZ és Szabályozási Terv-tervezet - az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak a jóváhagyáshoz szükséges záró szakmai vélemény megkérése céljából benyújtható.

 

 

Határidő: a határozat, kérelem benyújtása – 30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 TSZT HÉSZ

kiegészítés

lt rajz

előzetes válaszok 2017

egyeztető tárgyalás válaszok2

egyeztető tárgyalás válaszok

egyeztető tárgyalás jegyzőkönyv térképmelléklet

egyeztető tárgyalás jegyzőkönyv

vélemények - válaszok

lakossági fórum emlékeztető