A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 83. §-a határozza meg a köztisztviselőkkel, vezetőkkel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket.

A Kttv. 231. §-a alapján a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a képviselő-testület állapítja meg.

Az etikai szabályzat célja, hogy rögzítse a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó munkahelyi, illetve munkahelyen kívüli erkölcsi magatartási szabályokat, segítséget nyújtson a munkatársak számára betartásukhoz, tájékoztassa a nyilvánosságot a tisztviselőktől elvárható magatartási szabályokról, emellett hozzájárul a Polgármesteri Hivatal feladatainak és munkafolyamatainak átláthatóságához. Az etikai alapelvek betartása a hivatal valamennyi szervezeti szintjén és munkafolyamatában követendő magatartásforma.

A Kttv. 83. §-a alapján a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvek különösen:

 

 • a hűség és elkötelezettség,
 • a nemzeti érdekek előnyben részesítése,
 • az igazságos és méltányos jogszolgáltatás,
 • a méltóság és tisztesség,
 • az előítéletektől való mentesség,
 • a pártatlanság,
 • a felelősségtudat és szakszerűség,
 • az együttműködés, és
 • az intézkedések megtételére irányuló arányosság és a védelem.

Fentieken túlmenően a vezetőkkel szemben támasztott további hivatásetikai követelmény különösen:

 • a példamutatás,
 • a szakmai szempontok érvényesítése, valamint
 • a számonkérési kötelezettség.

A köztisztviselővel szemben etikai vétség elkövetésének gyanúja esetén etikai eljárást kell lefolytatni. A Kttv. 231. §-ában foglaltak szerint az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható büntetés a figyelmeztetés vagy a megrovás.

A Kódexet a Hivatal köztisztviselőivel ismertetni kell, továbbá azt közzé kell tenni az önkormányzat honlapján. A dokumentum hatályba lépésére 2019. január 1. napjával kerül sor.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és a határozati javaslat elfogadásával hagyja jóvá az Etikai Kódexet!

 

Érd, 2018. november 29.

 

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexét, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az Etikai Kódexben foglaltak köztisztviselőkkel történő megismertetésére, és a dokumentumnak a város honlapján történő közzétételére.

 

 

Határidő: 2018. december 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyilvános szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 Etikai kódex