Tisztelt Közgyűlés!

 

Tárnok Nagyközség Polgármestere levélben kereste meg önkormányzatunkat, melyben azt kérte, hogy tárnoki lakosok számára az érdi hajléktalan ellátás keretein belül biztosítsunk 1-3 női és 1-3 férfi férőhelyet a téli időszakra tekintettel, illetve emellett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szerződés időbeli hatályának meghosszabbítására tett javaslatot.

 

 

I.         A hajléktalan személyek átmeneti ellátását a Szociális Gondozó Központ látja el. Az intézmény vezetőjének tájékoztatása alapján az igényelt férőhelyeket biztosítani tudjuk.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) szabályozza az ellátások igénybevételi módját, valamint a fizetendő térítési díjat. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 89.§ (1) bekezdése, 90.§ (4) bekezdése, valamint a rendelet 2. § a) pontja alapján az érdi lakcímmel nem rendelkező, illetve hajléktalanok esetében életvitelszerűen nem Érden tartózkodó személyek számára az önkormányzatunk fenntartásában működő ellátások abban az esetben biztosíthatók, ha az állandó lakóhely szerinti önkormányzat az igénybevevő után megállapodásban vállalja az e rendeletben meghatározott intézményi térítési díj megfizetését az önkormányzat részére.

 

A rendelet 20. § (6) bekezdés a) pontja alapján a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj összege a szociális és gyermekjóléti gondoskodás esetén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114-119/B. §-aiban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146-151. §-aiban foglaltak figyelembevételével megállapított összeg. Ugyanezen szakasz (8) bekezdése alapján a személyi térítési díj csökkentésére, valamint elengedésére nincs lehetőség. 2018. évben az átmeneti szálló intézményi térítési díja: 27.690- Ft/hó/fő.

 

A fentiek alapján javaslom, hogy önkormányzatunk havi 30.000,- Ft készenléti díj, valamint a tényleges igénybevétel alapján az intézményi térítési díj ellenében biztosítsa a szolgáltatást Tárnok Nagyközség részére legfeljebb hat férőhelyig.

 

II.      Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. szeptember 1. napjától – 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra feladat-ellátási szerződést kötött Tárnok Nagyközség Önkormányzatával jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából.

 

Városunkban a Szociális Gondozó Központ, azon belül pedig az Időseket Ellátó Központ biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

 

A szolgáltatás ellátásáért a megbízó önkormányzat 2012. július 1. napjától 25.000,- Ft havi készenléti díjat, valamint a szolgáltatásban részesülő személyenként 2.500,- Ft/hó díjat fizet. Mivel a Szociális Gondozó Központ vezetőjének nyilatkozata alapján az intézmény a szolgáltatást a szabad kapacitása terhére a továbbiakban is tudja vállalni, javaslom, hogy szerződés időbeli hatálya 2019. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására!

 

 

 

Érd, 2018. november 16.

 

 

 

 

 

 

Simó Károly


HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – legfeljebb három női és három férfi férőhelyre – 2018. december 1. napjától – 2019. március 31. napjáig tartó határozott időre 30.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés megkötésére30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2019. december 31. napjában határozza meg.

 

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.