Tisztelt Közgyűlés!

 

Jelen pályázati lehetőséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium, mint Támogató hirdeti meg a helyi piacok fejlesztésének támogatására Pest megyében. A támogatási rendszer lebonyolítási feladatait a Magyar Államkincstár látja el.

 

A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei az alábbiak:

1. A pályázat célja:

 

A Pályázati Kiírás tárgya az önkormányzati tulajdonú helyi piacok kialakítása, illetve fejlesztése. A támogatás célja a helyi gazdaság fejlesztése, adott településen a kereskedelmi és szolgáltató funkciók erősítése, bővítése, a helyi termelők, mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással és értékesítéssel foglalkozó vállalkozások piacra jutásának elősegítése, helyben történő értékesítési lehetőségeik bővítése, feltételeik javítása. További cél a helyi lakosok életminőségének javítása, egészséges, jó minőségű helyi élelmiszertermékek és a helyben történő vásárlás lehetőségének biztosítása, ill. a piac közösségi funkciójának erősítése révén.

 

Pályázati alcél

Elszámolható költség maximális mértéke

Támogatás maximális mértéke a Pályázó 2017. évi adóerő-képessége alapján

1) A pályázat keretében megvalósítható

a) Önkormányzati tulajdonú új piac kialakítása

min. 20 millió Ft
max. 150 millió Ft

(0-20.000 Ft/fő) - 90%
(20.001-50.000 Ft/fő) - 80%
(ű.001 Ft/fő felett) - 70%

b) Önkormányzati tulajdonú meglévő piac fejlesztése

min. 10 millió Ft
max. 100 millió Ft

1) Önállóan támogatható tevékenységek

a) Fedett és fedetlen elárusítóhelyek, ennek keretében szabadtéri, fedetlen elárusítóhelyek, fedett (tetőszerkezettel ellátott) elárusítóhelyek, árusító pavilonok (áttelepíthető is) kialakítása, építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése;

A Főtevékenységen belüli arány minimum 66,5%-a

Az összes elszámolható költség minimum 90%-a

b) Fedett, zárt árusító helyet biztosító piac-épületek (vásárcsarnokok), ezek részeként működő üzlethelyiségek kialakítása, építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése;

c) A piaci szolgáltatásokhoz szükséges funkcionális helyiségek (pl. raktár, hűtőkamra, élelmiszerbiztonsági ellenőrzés, gomba-szakellenőr részére vizsgálóhelyiség), üzemeltetési (pl. piacgondnokság) és szociális helyiségek (pl. nyilvános és személyzeti mosdók, illemhelyek) kialakítása, építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése a fejlett piaci épületekben vagy önálló épületben elhelyezve;

d) A piac működéséhez szükséges alapinfrastruktúra, ennek keretében közművek (pl. villamosenergia- és vízellátáshoz szükséges hálózat, közvilágítás, szennyvízelvezetés, burkolatba épített víz- és villany csatlakozási pontok), közlekedési felületek (utak, járófelületek, biztonsági sávok, gépjármű parkoló, mozgóbolti árusításra alkalmas helyek) kiépítése, bővítése, fejlesztése, felújítása, korszerűsítése a piac területén (a telekhatáron belül).

Helyi termelői piac kialakítása és fejlesztése önállóan csak akkor támogatható, ha a Pályázó a fentiekben felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül az a) és a d) pontban foglalt tevékenységet is megvalósít.

2) Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

a) A telekhatáron belüli fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, de a telekhatáron kívül megvalósuló közműfejlesztés;

Az a), b) és g) alpontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó költségek és a c) - f) alpontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzésnek nem minősülő költségek Főtevékenységen belüli maximum aránya 33,5%


A c) - f) alpontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzésnek minősülő költségek Főtevékenységen belüli maximum aránya 22,5%

b) Gépjárműparkoló kialakítása, fejlesztése a telekhatáron kívül;

c) Vagyonvédelmet célzó beruházás megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer);

d) Parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása a piac területén (a telekhatáron belül);

e) Használati térelemek (pl. pad, korlát, hulladékgyűjtő edény, kerékpártároló, kerékpártámasz) beszerzése, kialakítása a piac területén (a telekhatáron belül)

f) A piaci tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, mérlegelést, hűtést, tárolást, illetve a kis- és  berakodást segítő gépek, berendezések, eszközök beszerzése;

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a fejlesztés által árintett épület(ek) tekintetében; napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, kizárólag a piac működtetéséhez szükséges energiaigény biztosítása érdekében a tervező által a műszaki leírásban meghatározott módon.

3) Önállóan nem, csak az „Önállóan támogatható” tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

a) Energiahatékonyság javítása -amennyiben releváns

x

x

b) Szórt azbeszt mentesítése -amennyiben releváns

x

x

c) Akadálymentesítés -amennyiben releváns

x

x

d) Nyilvánosság biztosítása

x

maximum 0,5%

e) Szelektív gyűjtést biztosító hulladéklerakók kialakítása -amennyiben releváns

x

x

f) Műszaki ellenőr alkalmazása

x

maximum 1%

 

 

2. A pályázók köre:

A pályázati kiírás 1. számú mellékletében felsorolt településeken működő települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, többek között Érd városa is.

3. A támogatás formája: Vissza nem térítendő.

 

4. A támogatás összege:

 

Önkormányzati tulajdonú új piac kialakítása esetén

Önkormányzati tulajdonú meglévő piac fejlesztése esetén

min. 20 millió Ft, max. 150 millió Ft

min. 10 millió Ft, max. 100 millió Ft

 

A pályázatok benyújtása 2018. augusztus 27-étől lehetséges a Magyar Államkincstár által működtetett EBR42 rendszeren keresztül.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Önkormányzati tulajdonú piac fejlesztése Érden” tárgyában kíván pályázatot benyújtani, mely kapcsán az érintett helyszín az alábbi:

- 2030 Érd, Széles utca 1., hrsz.: 22881/4, Érdi Hagyományőrző piac

A felújítás keretén belül várhatóan megújulnak az elárusító helyek, a piac belső területén lévő közlekedési kialakítások és sor körül közműfejlesztésre is.

A pályázat keretén belül 100.000.000 Ft támogatást kívánunk igényelni, melyhez a szükséges önerő összege: 11.111.111 Ft, így a beruházás összköltsége 111.111.111 Ft.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és támogassa a pályázat benyújtását!

 

Érd, 2018. augusztus 13.

 

T. Mészáros András


 

HATÁROZATI JAVASLAT

 


1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázati felhívásra a b) alcélnak megfelelően Önkormányzati tulajdonú piac fejlesztése Érden (2030 Érd, Széles utca 1., hrsz.: 22881/4) tárgyában pályázatot nyújt be.

2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2018. évi költségvetése általános tartalék terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 11.111.111,- Ft, a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

 

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege (90%)

Önerő összege (10%)

Beruházás összköltsége

b) alcél Önkormányzati tulajdonú piac fejlesztése Érden

nettó 100.000.000,- Ft

nettó 11.111.111,- Ft

nettó 111.111.111,- Ft

 

 

 

Határidő: 2018. augusztus 27.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.