Tisztelt Közgyűlés!

 

Önkormányzatunk a Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról szóló előterjesztést nyújtott be a Kormány részére, melyben az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása projekt szerepelt. A Kormány 1408/2017. (VI.28.) határozatával döntött az érdi projektek támogatásáról. A Modern Városok Program Bizottság 2017. június 28-án szintén döntött az említett kormányhatározatban nevesített 17.886.700.000,- Ft támogatás megítéléséről, melynek része az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása. A projekt előkészítéseként, az eddigi kisméretű udvar megnagyobbítása érdekében telekalakítási eljárás keretében plusz terület került közterületből bevonásra az ingatlanhoz. A 22552/42 hrsz.-ú ingatlanon valósul meg a beruházás és ingatlanbővítés, így az összterület 7566 m2-re változik.

A felújítás műszaki tartalma a következő:

 

-          a kert felújítása és ingatlanmérethez történő igazítása, ezen belül új kerítés építése a bővítés érdekében, akadálymentesítés biztosításával;

-          játszóudvarok kialakítása, 3 db bölcsődei és 6 db óvodai kertrésszel, telepített játékokkal és gumiburkolat kialakításával.

A megvalósítani kívánt munkálatokat az előterjesztés mellékletét képező célokmány tartalmazza. A beruházás teljes költsége bruttó 121.514.909,- Ft, mely teljes egészében a Modern Városok Program terhére kerül elszámolásra. A célokmány részletezi a források bemutatásán felül a tervezett költségeket is.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg előterjesztést, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően fogadja el a beruházási célokmányt!

 

Érd, 2018. augusztus 13.

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyütteséhez tartozó kert felújítására és ingatlanmérethez történő igazítására vonatkozó beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet a Közgyűlés ___/2018. (VIII.16.) határozatához

 

CÉLOKMÁNY

1.    A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyütteséhez tartozó kert felújítása és ingatlanmérethez történő igazítása (2030 Érd, Edit utca 3., 22552/42 hrsz.)

A megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-        közbeszerzés

-        műszaki ellenőr

-        tervezés

-        kert felújítás kivitelezése

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

 

Az eddig kisméretű udvarok megnagyobbítása érdekében telekalakítási eljárás keretében plusz terület került közterületből bevonásra az ingatlanhoz. A játszóudvarok leromlott állapotúak, a bölcsődei kert részre új játszóeszközök telepítése szükséges. A meglévő óvoda játszóeszközeinek egy része felújításra kerül, valamint új eszközök kerülnek telepítésre.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde a 2030 Érd, Edit utca 3 22552/42 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen található. HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Ulrich Péter tervező által készített tervdokumentáció tartalmazza.

A beruházás összes területigénye 7566 m2.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 121 514 909 Ft

-        Tervezés: 200 000 Ft

-        Közbeszerzés: 1 040 000 Ft

-        Műszaki ellenőr: 1 100 000 Ft

-        Kert felújítás, eszközbeszerzés: 119 174 909 Ft

- a költségbecslés módja: tervezői költségbecslés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

-     Modern Városok Program 1408/2017. (VI. 28.) Korm.határozat

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

-     A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

Építész tervező által készített műszaki dokumentáció.

Tervezés: 200 000 Ft.

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan közművesített.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2018. II. félév

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

városfejlesztési, VÁROSüzemeltetési és Vagyongazdálkodási BIZOTTSÁGA

 

 

 

 

K I V O N A T

 

a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2018. augusztus 14-ei rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből

 

38/2018. (VIII. 14.) VVVB.

állásfoglalás

 

az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyütteséhez tartozó kert felújítására és ingatlanmérethez történő igazítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyütteséhez tartozó kert felújítására és ingatlanmérethez történő igazítására vonatkozó beruházási célokmányt.

 

 

 

 

 

Donkó Ignác sk.                                                                Szabó Béla sk.

bizottsági tag                                                                          elnök