Tisztelt Közgyűlés!

 

A közlekedésért felelős miniszter – a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel, valamint az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. Működési célú támogatások 5. pont szerinti, „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” címen, összhangban

-          az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),

-          a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.),

-          a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve

-          az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel

pályázatot írt ki.

A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei az alábbiak:

1. A pályázat célja:

 

Központi költségvetési forrás biztosítása a helyi közösségi közlekedés működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a települési önkormányzatok területén működő közlekedési szolgáltatóknál (a továbbiakban: szolgáltató) jelentkező és a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet megelőző évi – veszteségek pótlása érdekében.

 

Az önkormányzat területén a helyi közösségi közlekedés megfelelő és folyamatos biztosítása.

 

A települési önkormányzat az Sztv. 21. § (1) bekezdése alapján az abban meghatározott feladatokat a feladat ellátáshoz szükséges forrásokkal együtt – az állam vagy a települési önkormányzat kizárólagos tulajdonában, vagy kizárólag az állam és a települési önkormányzat közös tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság, vagy irányítása alatt álló költségvetési szerv formájában működő – közlekedésszervezőnek adhatja át.

2. A pályázók köre:

Az előirányzatból támogatást – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – az a települési önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).

A települési önkormányzat akkor jogosult a pályázat benyújtására, ha

a)      megfelel az Sztv. 2. § 8. pont feltételeinek vagy

b)      az Sztv. 5. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak és

c)      a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja.

Érd MJV Önkormányzata a fenti feltételek alapján jogosult a pályázat benyújtására.

 

3. A támogatás formája: Vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

 

4. A támogatás mértéke:

A Kvtv. 3. melléklet I. 5. pontjában meghatározott éves támogatási keret a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően benyújtott pályázati kérelmekben közölt adatok alapján a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból a Kvtv.-ben előírt mértékben súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül elosztásra

a)      a településkategóriák

aa) a megyei jogú városok és

ab) a városok, a nagyközségek és a községek, illetve

b)      az egyes közlekedési üzemágazatok

között a súlyozott – a tárgyévet megelőző évi üzemi szintű – fajlagos ráfordításaik figyelembevételével.

A helyi közösségi közlekedés környezetvédelmi súlyszámai:

Környezetvédelmi súlyszámok

Dízel autóbusz

Gázüzemű autóbusz
(LPG és CNG)

Trolibusz

Elektromos és dízelmotoros hajtású autóbusz, villamos

1,00

1,75

1,75

2,90

 

Szükséges saját forrás mértéke: a települési önkormányzat a pályázati adatlapon nyilatkozik arról, hogy a helyi közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően szolgáltatóként milyen összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg.

A támogatás összege a települési önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének – folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak – finanszírozására fordított támogatásával együttesen nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállításról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2007. október 23-ai 1370/2007/EK rendeletében (a továbbiakban: EK rendelet) meghatározott elvek szerint számított, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét.

 

5. A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

 

A pályázat elbírálása során támogatásra jogosult az a települési önkormányzat, amely

 

a)      a pályázat elektronikus feltöltését és papír alapú benyújtását, valamint a szükséges hiánypótlást a felhívásnak megfelelően határidőre teljesítette,

b)      a „pályázók köre” pontban megjelölt kritériumoknak megfelel, valamint

c) a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően a helyi közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez saját forrás átadásával járult hozzá.

 

A támogatási keretösszeg felosztásáról a miniszter dönt objektív módon, a települési önkormányzatok hiteles pályázati adatai alapján a Kvtv. 3. melléklet I. alcím 5. pontjában és a pályázati kiírás 5. pontja, azaz „A támogatás mértéke” pontjában foglalt szabályok és kritériumok alkalmazásával. A miniszteri döntés települési önkormányzatonként és szolgáltatóként tartalmazza a megítélt támogatás összegét. A támogatás nem minősül egyedi döntés alapján nyújtott támogatásnak, mivel a támogatás nyújtásának és mértékének minden feltételét jogszabály határozza meg, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs.

 

6. Benyújtandó dokumentumok: A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni egy eredeti és egy hiteles másolati példányban, szolgáltatónként:

a)      a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozata arról, hogy

 

aa)         a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja,

ab)         a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan -  szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történt elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – szolgáltatóként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térintendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá,

ac)         a települési önkormányzat pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötött-e a szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést;

 

b)      ha a települési önkormányzat

 

ba)       a helyi közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet vagy költségvetési szervet tart fenn, a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve a költségvetési szerv alapító okiratát, továbbá a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a tárgyévet megelőző évi helyi közlekedési díjszabását,

bb)       a helyi közlekedés lebonyolítására állami, önkormányzati vagy egyéb szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötött, a tárgyévet megelőző évben hatályos közszolgáltatási szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a tárgyévet megelőző évi helyi közlekedési díjszabást;

 

c)      a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a helyi közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó kivonatát;

d)     a támogatás visszafizetésének esetére az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték hitelesített másolati példányát, amely a települési önkormányzat valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtásra felhatalmazó nyilatkozata.

 

7. A pályázat benyújtása:

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton szolgáltatóként kitöltött, a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül történik, melynek határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázat megalapozottságát a Volánbusz Zrt. a Közgyűlés előtt 2018. 06. 28-án ismertetett beszámolója adja, melynek 4. Gazdálkodási adatok című pontjában táblázatos formában részletezésre került a 2017. évi költségvetés, és ebben a dokumentumban pedig kimutathatóan a fennálló 10.729.000 Ft többletfinanszírozási igény.

A pályázat benyújtása a következő pénzügyi felosztás szerint történik majd:

Volánbusz Zrt. beszámolója alapján

Volánbusz Zrt. általi teljes támogatási igény

Saját forrás

Pályázatból igénylésre kerülő támogatás

nettó 10.729.000 Ft

nettó 4.768.444 Ft

nettó 5.960.556 Ft

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és támogassa a pályázat benyújtását!

 

 

Érd, 2018. augusztus 13.

 

 

T. Mészáros András


HATÁROZATI JAVASLAT 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése”A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című felhívásra pályázatot nyújt be.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig folyamatosan fenntartja.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére a helyi közlekedés működtetéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a Volánbusz Zrt. részére nettó 4.768.444 Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá.

Volánbusz Zrt. beszámolója alapján

Volánbusz Zrt. általi teljes támogatási igény

Saját forrás

Pályázatból igénylésre kerülő támogatás

nettó 10.729.000 Ft

nettó 4.768.444 Ft

nettó 5.960.556 Ft

 

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

 

Határidő: 2018. augusztus 21.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 


 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.