Tisztelt Közgyűlés!

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium, mint Támogató pályázatot hirdet a Pest megye területén működő és újonnan létrehozandó önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására.

 

1. A pályázat célja:

Kormányzati célkitűzés, hogy a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 2020-ig elérje a 60.000-et. Mivel a kisgyermekes nők foglalkoztatása az elmúlt évek folyamatos javulása ellenére is elmarad az uniós átlagtól és foglalkoztatásuk elősegítése munkaerő-piaci szempontból különösen indokolt, ezért a fenti intézkedések kiegészítéseként kerül meghirdetésre jelen pályázat. A pályázati kiírás Pest megye területén a bölcsődei ellátás vonatkozásában szolgálathiányos településekre, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék és az önkormányzati tulajdonban lévő, többcélú óvoda-bölcsődeként működő intézmények bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítésének fejlesztését célozza, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő kora gyermekkori intervenciójának szükségességére.

 

 

 

Pályázati alcélok:

a)      meglévő, jelenleg is bölcsődei/mini bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan férőhelybővítéssel járó átalakítása;

b)      új bölcsőde/mini bölcsőde építése vagy bővítése.

 

2. A pályázók köre:

Pest megyei települési önkormányzatok (GFO 321)

 

3. A támogatás formája:

Vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

 

4. A támogatás összege:

Pályázati alcélok

Az igényelhető támogatás összege (Ft)

Meglévő, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan férőhelybővítéssel járó átalakítása

minimum 10 millió Ft – maximum 100 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 4 millió Ft

Új bölcsőde építése vagy bővítése

minimum 60 millió Ft – maximum 400 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 millió Ft

 

 

5. A támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől:

A pályázó település 2017. évi adóerő képessége

Az elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke

0 – 20.000 forint/lakos

95%

20.001 – 50.000 forint/lakos

85%

ű.001 forint/lakos

70%

 

 

 

 

 

6. Elszámolható költségek:

 

Költségtípus

Elszámolható költség/Összes elszámolható költség maximális mértéke (%)

Tevékenységek besorolása

I. Főtevékenység

Önkormányzati tulajdonú bölcsődei, mini bölcsődei ellátást biztosító helyiségek, épületek (férőhelybővítéssel járó, illetve új bölcsődei férőhelyek létrehozásával járó bölcsődefejlesztések, beleértve a csoportszoba, a gyermekfürdőszoba, a gyermeköltöző, a tároló helyiség, az akadálymentes mosdó/illemhely (szülők számára), a felnőtt öltöző, kisgyermeknevelő szoba, továbbá az azbesztmentesítés és akadálymentesítés kivitelezéseinek költségei is.

Minimum 90%

Főtevékenységen belüli aránya minimum 80%

Önállóan támogatható tevékenységek

5.1.2 pont alapján meghatározott költségtípusok

Az 5.1.2 pont alapján meghatározott költségtípusok (az eszközbeszerzést is beleértve) főtevékenységen belüli aránya maximum 20%

Önállóan nem támogatható választható tevékenysége (a módszertani szakértő költsége nem haladhatja meg a pályázat teljes költségének 1%-át, és költsége legfeljebb bruttó 200.000 Ft lehet)

II. Projekt-előkészítési, tervezési költségek

-      pályázati dokumentáció összeállítása

-      műszaki tervdokumentációk elkészítése

-      tervezés, engedélyezés

-      hatósági eljárások

maximum 5%

Önállóan nem támogatható tevékenységek

III. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

-      közbeszerzési dokumentáció összeállítása

-      közbeszerzői tanácsadói tevékenység

-      közbeszerzési eljárás díja

maximum 1%

IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás

Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó hatósági díjak.

maximum 1%

V. Projekt-menedzsment

-      projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása, ezen belül munkabér, foglalkoztatást, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok, személyi jellegű kifizetése (pl. munkába járás költségei)

-      projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltségek, helyi közlekedés költségei, helyi közlekedés költségei, napidíj

-      egyéb projektmenedzsment költségek (pl. projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti díja, anyag és kis értékű eszközök költségei)

-      projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

maximum 2,5%

VI. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

-      tájékoztató tábla elkészíttetésének és kihelyezésének költségei

-      sajtómegjelenés költségei

-      kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítés költségei

-      honlap költségei

-      a projekt indításához és befejezéséhez kapcsolódó záró-rendezvény költsége

maximum 0,5% (de legfeljebb 400.000 Ft)

 

A pályázatok benyújtása 2018. szeptember 10-étől lehetséges a Magyar Államkincstár által működtetett EBR42 rendszeren keresztül.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Érd Fenyves-Parkvárosban új bölcsőde építése” tárgyában kíván pályázatot benyújtani, mely kapcsán az érintett helyszín az alábbi lenne:

-          2030 Érd, Burkoló utca 42., hrsz.: 936/6, a most megépült Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodával szemben.

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően egy 76 férőhelyes, 6 csoportos, 3 gondozási egységből álló, közel 900 m2 területű épületet kívánunk építeni.

A pályázat keretén belül 400.000.000 Ft támogatást kívánunk igényelni, melyhez a szükséges önerő összege: 21.052.632 Ft.

A beruházás összköltségéhez lehetőség van a VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 pályázati kódszámmal már korábban megítélt 85.647.686 Ft összeg hozzárendelésére, így a beruházás tervezett teljes összköltsége: bruttó 506.700.318 Ft.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat benyújtását támogassa, valamint hatalmazza fel a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére!

 

Érd, 2018. augusztus 13.

 

T. Mészáros András

 

Előterjesztést készítette: Pályázati csoport

Kötelezettségvállalás: 2018. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egységek: Pályázati csoport

A határozat továbbításáért felelős: Pályázati csoport

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívásra a b) alcélnak megfelelően Érd Fenyves-Parkvárosban új bölcsőde építése (2030 Érd, Burkoló utca 42., hrsz.: 936/6) tárgyában pályázatot nyújt be.

2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2018. évi költségvetés Céltartalék sor terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 21.052.632,- Ft, a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

 

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege (95%)

Önerő összege (5%)

Bevonásra kerülő támogatás a VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 pályázat összege

Beruházás összköltsége

b) alcél Érd Fenyves-Parkvárosban új bölcsőde építése

br. 400.000.000,- Ft

br. 21.052.632,- Ft

br. 85.647.686,- Ft

br. 506.700.318,- Ft

 

 

Határidő: 2018. szeptember 10.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.