Tisztelt Közgyűlés!

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

 1. A Pest Megyei Kormányhivatal az éves munkaterve alapján ellenőrzést folytatott az önkormányzat által biztosított család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ ellátás, valamint a bölcsődei ellátás tekintetében. Az ellenőrzés során a Kormányhivatal több olyan javaslattal élt, melyek a Rendelet módosítását is szükségessé teszik. Ezek az alábbiak:

 

 • A Rendelet 2. §-a tekintetében a területi hatály differenciálása szükséges, tekintettel arra, hogy egyes ellátásokat mind az ágazati jogszabályok, mind a feladat-ellátási szerződések miatt különböző településeken biztosít az önkormányzat;
 • A Rendelet 3. §-ában az egyszerűbb áttekinthetőség miatt indokolt az ágazati jogszabályok rendelkezéseivel összhangban felsorolni az önkormányzat által biztosított szolgáltatásokat, valamint kibővíteni a gyermekjóléti szolgáltatást a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a család- és gyermekjóléti központtal, mint önálló szolgáltatással. [A család- és gyermekjóléti szolgálat és család- és gyermekjóléti központ, mint szolgáltatás átvezetése, pontosítása a Rendelet 5. és 7.§-át is érinti.]
 • A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel összhangban a Rendelet 5.§-át szükséges az ellátások önkéntes igénybevételével, a kérelem szóbeli előterjesztésének lehetőségével, továbbá a külön eljárás nélkül is biztosítható ellátások körének meghatározásával kiegészíteni;

 

 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 41.§-a alapján a bölcsődei ellátást azon gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A Gyvt. 43. § (3) bekezdése alapján a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

 1. a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll - a
 2. aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 3. ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
 4. ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, valamint
 5. b) a védelembe vett gyermeket.

Mivel sok esetben a gyermek annak ellenére veszi igénybe az ellátást, hogy az otthoni felügyelete, napközbeni ellátása biztosított, ezért a Rendelet 6.§-át érintően indokolt a jogosultsági feltételek felülvizsgálatának, valamint a szülő bejelentési kötelezettségének szabályozása.

 

 1. A rendelet egyéb módosítását jogharmonizációs okok teszik szükségessé az alábbiak szerint:

 

 • A Rendelet 16. §-a tekintetében a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ alapító okiratával, szakmai programjával, működési engedélyével való összhang megteremtése érdekében az intézmény által nyújtott szolgáltatások pontosítása vált szükségessé;
 • Az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalmából eredő új feladatok biztosítása érdekében az ellátási formák nyitvatartási idejének összehangolásával, és a nappali melegedők heti 7 napos és napi 10 órás nyitva tartásának bevezetésével 24 órában elérhetővé vált a szolgáltatások valamely formája. Az ágazati jogszabályok változása következtében az intézmény SZMSZ-e és szakmai programjának módosítása 2018 novemberében megtörtént, melynek alapján a nyitvatartási idők átvezetése a Rendelet 17. §-ában is indokolttá vált;
 • A rendelet 20. §-a a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj megállapítása tekintetében tartalmaz előírásokat, melynek (3) bekezdését a Szoctv. 115.§ (7) bekezdésére tekintettel szükséges pontosítani (felülvizsgálat során megállapított személyi térítési díj megfizetése időpontjának fenntartó általi meghatározása), továbbá a (6) bekezdés c) pontját indokolt akként módosítani, hogy a bölcsődei gondozás személyi térítési díjának megfizetése alól mentesül a fizetésre kötelezett a bölcsődék nyári zárva tartásának idejére, amennyiben az ellátást nem veszi igénybe.

 

 1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, illetve a Gyvt.147. §-a alapján a szociális szolgáltatások esetén az intézményi térítési díjat, míg a gyermekjóléti ellátások esetén a szolgáltatási önköltséget a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg.

 

 

Ezen jogszabályi előírásra figyelemmel a Szociális Gondozó Központ a tárgyévre tervezett adatok (egyes ellátásoknál a szolgáltatást igénybevevők számának emelkedése, étkezési térítési díjak várható emelkedése, normatív támogatások időszak arányos igénybevétele) figyelembevételével elvégezte a térítési díjak idei megállapítására vonatkozó kalkulációt, amely alapján javaslatot teszek a Rendelet térítési díjak mértékét megállapító mellékletének módosítására.

 

Az intézményi térítési díjak emelkedését azonban nem követi automatikusan a személyi - ellátottak által fizetendő - térítési díjak emelkedése. A személyi térítési díj meghatározása során az ellátottak havi jövedelmét is figyelembe kell venni, valamint több szolgáltatás esetén a személyi térítési díj mértékét a Rendelet konkrét összegben állapítja meg, függetlenül az intézményi térítési díj emelkedésétől.

 

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a rendelet-módosítás elfogadására!

 

 

 

Érd, 2019. március 14.

 

 

 

Simó Károly

 

 

 

 

TERVEZET!

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2019. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 

 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. alcíme az alábbi 2/A. §-al egészül ki:

 

„2/A.§ (1) A rendeletben meghatározott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, valamint gyermekjóléti alapellátások ellátási területe - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

 

(2) Az ellátási terület Érd Megyei Jogú Város Szociális Gondozó Központja által biztosított:

 

 1. a) a család- és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a fogyatékosok nappali ellátása, valamint a családok átmeneti otthona által biztosított ellátások esetében Érd és Diósd közigazgatási területén,
 2. b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében Érd, Diósd és Tárnok közigazgatási területén,
 3. c) az utcai szociális munka szolgáltatás esetében Érd, Diósd és Százhalombatta közigazgatási területén,
 4. d) a család- és gyermekjóléti központ által biztosított ellátások tekintetében az érdi járás területén.”

 

 1. § (1) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A Szociális Gondozó Központ által biztosított szociális alapszolgáltatások:

 

 1. a) étkeztetés,
 2. b) házi segítségnyújtás,
 3. c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 4. d) családsegítés,
 5. e) támogató szolgáltatás,
 6. f) utcai szociális munka,
 7. g) nappali ellátás,
 8. ga) idősek nappali ellátása,
 9. gb) fogyatékos személyek nappali ellátása,
 10. gc) hajléktalan személyek nappali ellátása,
 11. h) fejlesztő foglalkoztatás.

 

(2) A Rendelet 3. §- a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

 

,,(4) A Szociális Gondozó Központ által biztosított szociális szakosított ellátások:

 

 1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények,
 2. aa) idősek otthona,
 3. átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények,
 4. ba) éjjeli menedékhely,
 5. bb) hajléktalan személyek átmeneti szállása.

 

(5) A Szociális Gondozó Központ által biztosított gyermekjóléti alapellátások:

 

 1. gyermekjóléti szolgáltatás,
 2. aa) család- és gyermekjóléti szolgálat,
 3. ab) család- és gyermekjóléti központ,
 4. gyermekek napközbeni ellátása,
 5. ba) bölcsőde,

bb napközbeni gyermekfelügyelet,

 1. gyermekek átmeneti gondozása,
 2. ca) családok átmeneti otthona.”

 

 1. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„5. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, szóbeli vagy írásbeli kérelemre indul, de az ellátásra szoruló érdekében hivatalból is kezdeményezhető.

 

(2) A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ által biztosított szolgáltatások kérelem benyújtása és külön eljárás nélkül is biztosíthatóak.

 

(3) A kérelmet a gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjéhez (tagintézmény-vezetőjéhez) kell benyújtani. Az intézményvezető (tagintézmény vezető) minden esetben köteles az illetékességet, új igénylők esetén a szociális rászorultságot vizsgálni, illetve az Szoctv.-ben, Gyvt.-ben meghatározottak szerint felülvizsgálni, házi segítségnyújtás, idősotthoni ellátás esetén pedig elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát.

 

(4) A kérelemhez csatolni kell mindazon vonatkozó jogszabályban előírt, illetve az intézmény által meghatározott mellékletet és igazolást – ideértve a speciális orvosi véleményt is –, mely a jogosultság elbírálásához és a térítési díj megállapításához szükséges.

 

(5) A térítési díj-fizetési kötelezettséggel járó ellátások esetén csatolni kell a rendszeres jövedelem esetén az utolsó havi nettó jövedelemigazolást, egyéb jövedelmeknél az utolsó egy évről szóló igazolást. Amennyiben az ellátott a jövedelmét hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett vonatkozó nyilatkozata is elfogadható.”

 1. § A Rendelet 6. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

 

„(6)     Bölcsődei ellátás során a megállapodásban foglalt határozott idő lejártát megelőzően minimum két hónappal vizsgálni kell a Gyvt. 41. § (1) (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeket. A jogosultsági feltételek hiánya esetén ismételt megállapodás megkötésére csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben nincs várólistán olyan gyermek, akit a Gyvt. 41. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 43. § (3) bekezdése alapján előnyben kell részesíteni.

 

(7)       Az ellátásban részesülő törvényes képviselője köteles az intézményi ellátásra jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül a bölcsőde vezetőjének írásban bejelenteni.”

 

 1. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„7. § (1)  A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás), vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell biztosítani.

 

(2) A gyermekjóléti alapszolgáltatásokon túl a Család- és Gyermekjóléti Központ:

 

 1. a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt,
 2. b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el,
 3. c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára, és
 4. d) elkészíti a szociális diagnózist a Szoctv. 64/A.§-a szerint.”

 

 1. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„16. §  (1) A Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ:

 

 1. a) fogyatékos gyermekek és felnőttek nappali ellátását biztosítja, és

 

 1. b) fejlesztő foglalkoztatást biztosít.

 

(2) A fejlesztő foglalkoztatás a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, életkorának, fizikai és mentális állapotának megfelelően fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatást nyújt, támogatva az egyén önálló munkavégzésre, illetve a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésre való felkészítését.”

 

7.§ A Rendelet 17. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„17. §  A nappali melegedő a hét minden napján 8.00-18.00 óra között a rászorulóknak, hajléktalan személyeknek nyújt nappali tartózkodási lehetőséget.”

 

 1. § (1) A Rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díjat a megfizetésére kötelezettnek az intézményi térítési díj megállapítását követő hónap elsejétől kell fizetnie.”

 

 

 

(2) A Rendelet 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 ,,(6) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj összege megegyezik az intézményi térítési díj összegével, azzal, hogy:         

 1. a) szociális és gyermekjóléti gondoskodás esetén a Szoctv. 114-119/B. §-aiban, valamint a Gyvt. 146-151. §-aiban foglaltak figyelembevételével megállapított összeg, kivéve a b) - d) pontban foglalt esetet;
 2. b) a családok átmeneti otthona esetén a személyi térítési díj felnőtteknek havi 5.000,- Ft, gyermekeknek havi 3.000,- Ft, mely azonban nem haladhatja meg a kötelezett jövedelmének 25 %-át;
 3. c) bölcsődei gondozás személyi térítési díja havi 10.000,- Ft, melynek megfizetése alól mentesül a fizetésre kötelezett a bölcsődék nyári zárva tartásának idejére, amennyiben nem veszi igénybe az ellátást;
 4. d) szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (1) bekezdés szerinti jövedelem 20 %-át.”

 

 1. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

 

 1. § Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                                T. Mészáros András

               jegyző                                                                                                 polgármester

                                                                                                                                

 

 1. melléklet a __/2019. (___) önkormányzati rendelethez

 

 

A

B

C

D

E

 

1.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái

Intézményi térítési díj összege

Intézményi térítési díj összege

Önköltség

Ft/nap

2.

 

 

Napi díj

Havi díj

Étkezés

Működési

3.

Bölcsődei étkezés

545,- Ft

 

1.174,- Ft/nap

 

4.

Bölcsődei diétás étkezés

815,- Ft

 

1.763,- Ft/nap

 

5.

Bölcsődei gondozás

Apró Falva Bölcsőde

4.705,- Ft/fő/nap

98.805,- Ft/fő/hó

 

6.851,- Ft/fő/nap

6.

Bölcsődei gondozás

Pöttöm Sziget Bölcsőde

3.905,- Ft/fő/nap

82.005,- Ft/fő/hó

 

6.056,- Ft/fő/nap

7.

Házi gyermekfelügyelet

1.630,- Ft/óra

 

 

1632,- Ft/óra

8.

 Étkeztetés

1.560,- Ft/nap

 

889,- Ft/nap

893,- Ft/nap

9.

+ kiszállítás

380,- Ft/nap

 

380,- Ft/nap

10.

 Házi segítségnyújtás

1.000,- Ft/óra

 

1.812,- Ft/óra

11.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

75,- Ft/db/nap

 

148,- Ft/db/nap

12.

Támogató szolgálat

 

 

 

 

13.

személyszállítás

0,- Ft/km

 

 

100,- Ft/km

14.

személyi segítés

0,- Ft/óra

 

3.166,- Ft/óra

15.

Idősek klubja

 

 

 

16.

tartózkodás

2.140,- Ft/fő/nap

 

3.091,- Ft/fő/nap

17.

személyszállítás

735,- Ft/fő/nap

 

735,- Ft/fő/nap

18.

Habilitációs Központ

 

 

 

 

19.

étkezés felnőtt

2.130,- Ft/nap

 

2.132,- Ft/nap

 

20.

étkezés gyermek

985,- Ft/nap

 

987,- Ft/nap

 

21.

tartózkodás

5.130,- Ft/fő/nap

 

 

5.129,- Ft/fő/nap

22.

Családok átmeneti otthona

600,- Ft/fő/nap

17.910,- Ft/fő/hó

 

3.350,- Ft/fő/nap

23.

Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló

1.170,- Ft/fő/nap

35.160,- Ft/fő/hó

 

2.455, Ft/fő/nap

24.

Idősek otthona

3.880,- Ft/fő/nap

116.310,- Ft/fő/hó

7.754,- Ft/fő/nap

25.

Család- és Gyermekjóléti Központ

0,- Ft**

 

 

 

681.106,- Ft/nap

26.

Utcai szociális munka

0,- Ft**

 

 

 

54.283,- Ft/nap

27.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás

0,- Ft**

 

 

 

419.349,- Ft/nap

28.

Nappali melegedő

0,- Ft**

 

 

 

3.807,- Ft/fő/nap

 

 

(A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)

 

  *súlyozott számított átlag a normál és diétás étkezés tényleges igénye alapján

 

**A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115/A.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény149.§-a alapján intézményi térítési díj nem került megállapításra