Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 233/2018. (XI.29.) határozatával pályázatot írt ki az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátására.

 

A pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, dr. Söjtöry Hajnalka (továbbiakban: pályázó) részéről. A pályázó a pályázati feltételeknek megfelel, orvostudományi egyetemi végzettséggel rendelkezik, allergológia és klinikai immunológia szakorvosi, valamint csecsemő és gyermekgyógyászat szakvizsgákkal rendelkezik. Pályázatához a felhívásban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat mellékelte, továbbá hozzájárult, hogy a pályázata nyilvános ülésen kerüljön tárgyalásra.

 

Az ellátási terület az iskolaorvosokkal történt egyeztetést követően alakult ki, melynek eredményeként az ellátandó tanulók száma a 2018. szeptember 30-ai iskolai létszámadatok alapján a következő:

 

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola                         530 fő

Érdi Bolyai János Általános Iskola                           745 fő

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola           345 fő

Összesen:                                                                  1620 fő

 

A Közgyűlés kedvező döntése esetén a pályázó a KID-MEDI Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 88/A.) kültagjaként, 2019. május 1-jétől kezdené meg a főállású iskolaorvosi tevékenységét a fenti intézményekben, összesen 1620 fő tanuló ellátását vállalva.

 

Ahhoz, hogy a pályázó iskolaorvosi tevékenységét a fentiek szerint megkezdhesse, a Közgyűlésnek döntést kell hoznia a pályázat elbírálásáról, és a tíz évre szóló feladat-ellátási szerződés megkötéséről.

 

A döntés meghozatala esetén az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) iskolaorvosi körzeteket tartalmazó 6. mellékletét is módosítani szükséges, továbbá a Közgyűlés elmúlt időszakban hozott egyéb döntései is indokolttá teszik a háziorvosi és fogorvosi körzet-adatok aktualizálását az alábbiak vonatkozásában:

 

 

 • Az 1-es körzetben dr. Juhász Adrienn Vivien, a 13. körzetben dr. Szalontai Dóra, a 14-es körzetben dr. Sárkány Soma veszi át az alapellátási vegyes fogorvosi praxis működtetését 2019. április 1-jétől;

 

 • A 2. körzetben dr. Kiss Erika, az 5. körzetben dr. Rózsás Diána veszi át a vegyes fogorvosi praxis működtetését 2019. április 1-jétől;

 

 • A 18-as háziorvosi körzet feladatait - dr. Suda Katalin nyugdíjba vonulására tekintettel - 2019. május 1. napjától dr. Kerkuska Ilona Zsuzsanna látja el;

 

 • A 12. háziorvosi körzet működtetését dr. Varga Emese Gabriella veszi át 2019. április 1. napjától.

 

  

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

 

A Jat. 18. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy mivel a rendelet-tervezet technikai, illetve végrehajtási jellegű, indokolásának közzétételét nem tartom szükségesnek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a rendelet-módosítás, valamint a kapcsolódó határozati javaslatok elfogadására!

 

 

 

Érd, 2019. március 14.

                                                                      

 

           

Dr. Bács István

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében - az iskola-egészségügyi ellátásokról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására - a 233/2018. (XI.29.) határozatával kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

 

 1. A Közgyűlés a pályázat eredményeként a KID-MEDI Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 88/A, adószám: 21067192-1-14, Cg.: 14-06-305977) 2019. május 1-jétől 10 éves határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt iskolaorvosi feladatok ellátására. Az iskolaorvosi tevékenységet személyesen dr. Söjtöry Hajnalka a KID-MEDI Bt. kültagjaként látja el.

 

 1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a KID-MEDI Szolgáltató Betéti Társaság a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

 

Határidő: 1. pont 15 nap - a határozat továbbítására

 1. pont 30 nap - a szerződés megkötésére

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

tervezet

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2019. (____)

önkormányzati rendelete

 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

 

 1. § A Rendelet 3. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

 

 1. § A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

 

 1. § A Rendelet 8. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.

 

 1. § (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2019. április 1. napján lép hatályba.

 

(2) Jelen rendelet 1. mellékletének 2. pontja, a 3. melléklete és a 4. mellékletének 2. pontja 2019. május 1. napján lén lép hatályba.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                              polgármester

 

 

 

 melléklet a …/2019. (___) önkormányzati rendelethez

 

 Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében a „012 körzet Dr. Deák Erzsébet” szövegrész helyébe a „012 körzet Dr. Varga Emese Gabriella” szöveg lép.

 A Rendelet 1. mellékletében a „018 körzet Dr. Suda Katalin” szövegrész helyébe a „018 körzet Dr. Kerkuska Ilona Zsuzsanna” szöveg lép.

 

 

 

 

 

 

 melléklet a …/2019. (___) önkormányzati rendelethez

 

 Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletében a „001 körzet Dr. Király Attila” szövegrész helyébe a „001. körzet Dr. Juhász Adrienn Vivien” szöveg lép.

 

A Rendelet 3. mellékletében a ,,002. körzet Dr. Filó Eszter Dorottya” szövegrész helyébe a „002. körzet Dr. Kiss Erika” szöveg lép.

 

A Rendelet 3. mellékletében az „05. körzet Dr. Behnam Khazaeiheravi” szövegrész helyébe a „005. körzet Dr. Rózsás Diána” szöveg lép.

 

A Rendelet 3. mellékletében a „013. körzetDr. Kiss Lilla” helyébe a „013. körzet Dr.Szalontai Dóra” szöveg lép.

 

A Rendelet 3. mellékletében a „014. körzet Dr. Szabadi László” szövegrész helyébe a „014. körzet Dr. Sárkány Soma” szöveg lép.

 

 

 

 1. melléklet a /2019. (___) önkormányzati rendelethez

ISKOLAORVOSI KÖRZETEK INTÉZMÉNYEK SZERINT

 

Iskolaorvosi ellátás

Intézmény elnevezése

Intézmény címe

Dr. Gyöngyössy Eszter

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.

Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája

Érd, László tér 1.

Dr. Veres Judit

Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája

Érd, Gyula utca 33-37.

Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája

Érd, Tárnoki út 58-62.

Dr. Varga Judit

Érdi Szivárvány Óvoda

Érd, Hegesztő utca 2-8.

Dr. Gelencsér Gyöngyi

 

 

 
   

 


Dr. Bognár Sára

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

Érd, Széchenyi tér 1.

ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Érd, Ercsi út 8.

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21.

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

Érd, Felső utca 51.

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

Érd, Fő utca 12.

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Érd, Alsó utca 21.

Dr. Jánosi Mihály

Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda

Érd, Favágó utca 63.

Dr. Makay Erika

Érdi Kincses Óvoda

Érd, Béke tér 3.

Kovácsné dr. Palánki Mónika

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola

Érd, Holló tér 1.

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

Érd, Fácán köz 35.

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

Érd, Holló utca 3.

Dr. Benkó Márta Gabriella

Érdligeti Általános Iskola

Érd, Túr utca 5-7.

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

Érd, Tállya utca 3.

Dr. Balogh Éva

Érdligeti Általános Iskola

Érd, Diósdi út 91-101.

Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája

Érd, Erkel utca 4.

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

Érd, Kutyavári út 10.

Dr Söjtöry Hajnalka

Érdi Bolyai János Általános Iskola

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érd, Erzsébet út 24-32

Érd, Törökbálinti út 1.

Érd, Fácán köz 1.”

 

 

 

 1. melléklet a …/2019. (___) önkormányzati rendelethez

 A egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. melléklete 1. táblázatának 12. sora helyébe a következő sor lép:

[KÖRZETEK SZERINTI FELNŐTT HÁZIORVOSOK ÉS RENDELŐK]

12

Dr. Varga Emese Gabriella

Páva-Medic Kft.

ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 40.

 A Rendelet 8. melléklete 1. táblázatának 18. sora helyébe a következő sor lép:

[KÖRZETEK SZERINTI FELNŐTT HÁZIORVOSOK ÉS RENDELŐK]

18

Dr. Kerkuska Ilona Zsuzsanna

Kerkuska Medical Kft.

ÉRD, Balatoni út 66.

 

 A Rendelet 8. melléklete 3. táblázatának 1., 2.,5.,13. és 14. sorai helyébe a következő sorok lépnek:

 

 

[KÖRZETEK SZERINTI FogORVOSOK ÉS RENDELŐK]

 

1

Dr. Juhász Adienn Vivien

SZIMICSKU-DENTAL Kft.

ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41.

2

Dr Kiss Erika

SZÉP ÉS ÉP FOG KFT

ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41.

5

Dr. Rózsás Diána

SZÉP ÉS ÉP FOG KFT.

ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41.

13

Dr. Szalontai Dóra

SZIMICSKU-DENTAL Kft.

ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41.

14

Dr. Sárkány Soma

SZIMICSKU-DENTAL Kft.

ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41.