A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) céljával összhangban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának is elsődleges célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése. Önkormányzatunk helyi rendeletben (7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 12.§ (1)) pénzbeli támogatást biztosít azon személyek számára, akik a tartósan gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött személy otthoni ápolását, gondozását látják el.

A jogosultság vizsgálatakor figyelembe kell venni a család egy főre eső jövedelmét is. Az elmúlt években a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a nyugdíjak éves emelkedése folytán előfordult, hogy akár egy 5.000 Ft-os jövedelem emelés esetén is a korábban éppen csak jövedelemhatár alatt levő családok már nem lennének jogosultak az önkormányzat által biztosított ápolási díjra, mert a család jövedelme meghaladja a rendeletünkben meghatározott értéket. Legutóbb 2017-ben módosítottuk ilyen irányban helyi rendeletünket, indokoltnak tartjuk, hogy 2020. január 1. napjával módosítsuk a jövedelemhatárokat.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban áll.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

 

 

 

Érd, 2019. december 6.

 

 

                                                                                                                Simó Károly

            TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

__/2019 (__.__.)

önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Aszociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A települési támogatást meg kell állapítani azon személy részére is, aki a kérelem benyújtását megelőzően a támogatásban részesült és a jövedelme az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 10 %-kal haladja meg. ”

2. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                              Dr. Csőzik László

                    jegyző                                                                                        polgármester