A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 18. §-ára hivatkozással a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A rendelet 13.§ (4) bekezdése alapján a civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását követő legkésőbb egy éven belül megvalósítandó programokra igényelheti.

 

A rendelet 14. §(5) bekezdése szerint  a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

 

A 2020. évben is kiírásra kerültek a pályázatok, azonban volt olyan pályázó, aki jelezte, hogy az országos veszélyhelyzet kihirdetése miatt önhibáján kívül nem tudta a pályázatban vállalt határidőben megvalósítani a vállalt pályázati célt.

 

A Rendelet 14. § (7) bekezdése alapján a feladat teljesítésének elmaradása, vagy az elszámolás elmulasztása esetén a támogatás összegét a civil szervezeteknek vissza kell fizetniük.

 

Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben méltánytalan lenne a határidő mulasztás szankcionálása, ezért – hasonlóan a tavaszi veszélyhelyzetben történt módosításhoz – indokoltnak tartom a rendelet módosítását a jelen veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró pályázati megvalósítási és elszámolási határidők meghosszabbítása érdekében is.

 

A Jat. 17. §-a alapján a szabályozás várható következményeinek felmérése előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az indokolás mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

A rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

 

Érd, 2020. december 11.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

 

…/2020. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelete

 

a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú

önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„18. § Az országos veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró pályázati megvalósítási és elszámolási határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodnak.”

 

2. § A rendelet  19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

,,19. § E rendeletnek a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló   /2020. (XII. ) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 18. §-át 2020. november 4. napjától kell alkalmazni.”

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

Dr. Konkoly Zita

jegyző