Az Érd Városi Sport Egyesület 87.130.000 forint összegű, egyedi támogatás iránti kérelmet nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, melyben 2021. évi működése biztosítása érdekében az önkormányzat anyagi támogatását kérte.

 

Az Érd Városi Sport Egyesület önkormányzatunk területén sok mozogni vágyó fiatalnak biztosítja a labdarúgás, tollaslabda, illetve sakk sportágakban történő megmérettetés és edzés lehetőségét. Az egyesület célja a város fiatalságának minél szélesebb összefogása, a rendszeres sportra való nevelés, a szabadidő jó, értelmes, egészséges eltöltése. Az ÉVSE férfi és női labdarúgó, futsal, sakk és tollaslabda szakosztályokat működtet.

 

A kérelem alapján a szervezet 2021. évi folyamatos működéséhez a fenti összegű önkormányzati támogatás biztosítását indokoltnak tartom.

 

A támogatási szerződés tartalmazni fogja azokat a jogszabály által előírt feltételeket is, melyek a támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának módját rendezik. A szerződésben a Támogatott inkasszó jogot biztosít valamennyi számlája tekintetében az önkormányzat számára arra az esetre, ha bármely okból kifolyólag a támogatási összeg visszafizetése válna esedékessé.

 

Támogatott természetesen kötelezettséget vállal arra is, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet, és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról, a szerződésben rögzített időpontig az Áht., illetve az Ávr. szerinti - számlákkal és elkülönített nyilvántartással alátámasztott - beszámolót nyújt be az Önkormányzat felé. A támogatás folyósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a kérelmet benyújtó civil szervezet igazolja, hogy a beszámolóját letétbe helyezte és a támogatás folyósításának időpontjában rendelkezik köztartozásmentes adóigazolással.

 

Az Egyesületet a kérelemben leírt 87.130.000 forint összegből 14.900.000 forint összegű támogatást az önkormányzat 2021. évi átmeneti költségvetés terhére kéri megállapítani.

 

Az SZMSZ-ünk 63. § (2) bekezdés c) pontja alapján egyedi önkormányzati támogatás nyújtásáról 15 millió forintot meghaladó támogatási igény esetén a Közgyűlés dönt.

 

 

Érd, 2020. december 11.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Érd Városi Sport Egyesületet 2021. évben összesen 87.130.000 forint összegű támogatásban részesíti.

 

A polgármester a támogatás összegéből 14.900.000 forintot a 2021. évi átmeneti költségvetésben biztosít, egyúttal a fennmaradó összeget az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe betervezteti.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester