Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 15/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. június 26. napján fogadta el a rendeletet, melynek célja egy olyan pályázati szisztémán alapuló támogatási rendszer létrehozása, amely a lakóépületek energia megtakarítását eredményező beruházásokhoz felvett állami kamattámogatott hitelek törlesztő részleteihez biztosítana önkormányzati támogatást a tulajdonosok lakóközössége részére.

 

A rendelet tartalmi felülvizsgálatát követően egy olyan gyakorlati probléma merült fel, mely a jogszabály módosítását teszi szükségessé, az alábbiak szerint:

 

A 2. § (3) bekezdése szerint a támogatás összegét az önkormányzat a támogatási szerződés megkötését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő hónap 1-jétől, havonta fizeti a pályázó részére 60 hónapon keresztül.

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítást nyert, hogy a fenti fizetési feltétel indokolatlanul merev és rugalmatlan, ezért a társasházak likviditásának fenntartása érdekében olyan tartalmú módosítás szükséges, mely lehetővé teszi, hogy a fizetés pontos feltételeiről a felek egyénileg, a támogatási szerződés keretei között állapodjanak meg.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben a polgármesteri döntés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján megállapítom, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Jelen indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

 

Érd, 2020. december 11.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

…/2020. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelete

 

az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló

15/2014. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 15/2014. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A támogatás összegét az önkormányzat a támogatási szerződés megkötését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő hónap 1-jétől fizeti meg a pályázó részére.”

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

Dr. Konkoly Zita

jegyző