Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. A beszámoló célja, hogy számot adjon a Polgármesteri Hivatal által végzett munkáról, bemutassa a szervezetet ért hatásokat, és alapjául szolgáljon mindazon döntéseknek, melyek a hivatal jövőbeni működésének biztosításához nélkülözhetetlenek.

 

A hivatal működését a központi és helyi jogszabályok, a közgyűlési döntések, a belső utasítások és szabályzatok határozzák meg. Legfőbb tevékenysége az önkormányzat működéséhez, az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódik. E körben elsősorban a Közgyűlés, valamint a további testületi szervek (bizottságok, részönkormányzatok) működéséhez kapcsolódó feladatokat végez, segíti az önkormányzati képviselők munkáját, végrehajtja az önkormányzati döntéseket.

 

Ezzel egyidejűleg a hivatal feladatai között jelennek meg a hatósági feladatok és hatáskörök, melyek ellátása során önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyeket készít elő döntésre, illetve közreműködik azok végrehajtásában.

 

Mint közismert, 2019-ben lezajlott az európai parlamenti képviselők és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, melyet a Polgármesteri Hivatal személyi állománya eredményesen lebonyolított, és amely vitathatatlanul nagy munkaterhet rótt a hivatalra.

 

2019-re a Polgármesteri Hivatal egyik legfontosabb kiemelt céljaként kerültek meghatározásra a Modern Városok Program keretében megkötött támogatói okiratokban foglalt feladatok megvalósításához szükséges előkészítési feladatok, a projektek megvalósítása során a fejlesztések, beruházások lebonyolítása, illetve immár több projekt esetében az elszámolási feladatok. Mindezek a Pályázati Csoport, a Jogi Iroda Közbeszerzési Csoportja, a Vagyongazdálkodási Csoport, Főépítészi Csoport, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, és a Közgazdasági Iroda tevékenységét érintették jelentősen, és követeltek ez évben is az átlagosat meghaladó mennyiségű és minőségű munkát.

 

 

 

Jelentős feladatként határozta meg a Közgyűlés az elektronikus ügyintézési folyamatok továbbfejlesztésével és az önkormányzati ASP ADÓ szakrendszerhez történő csatlakozással, valamint az Önkormányzati Adattárházhoz történő interfészes kapcsolat kiépítésével összefüggő feladatokat, melyet az Adócsoport kiemelkedő fegyelemmel teljesít.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 138/2018.(VI.28.) önkormányzati határozatában a Polgármesteri Hivatal létszámát 186,5 főben határozta meg, ebből jelenleg 155,25 a köztisztviselő, és 31,25 a munka törvénykönyvének hatálya alatt álló munkavállaló. Ezen felül 4 fő közalkalmazott (mezőőr) látja el a jogszabályban meghatározott feladatokat.

 

A fenti általános helyzetelemzést követően az egyes szervezeti egységek tekintetében az alábbiakban mutatom be a 2019. évben végzett munkát:

 

 

LAKOSSÁG-SZOLGÁLATI IRODA

 

A Lakosság-szolgálati Irodához 2019-ben az Általános Igazgatási Ügyek és a Hatósági Csoport feladatai tartoztak.

 

Általános Igazgatási Ügyek

 

Az Általános Igazgatási Ügyek feladatai körébe tartoztak az ipar és kereskedelmi, a birtokvédelmi, a környezet- és természetvédelmi ügyek, az anyakönyvvezetői feladatok, állattartási és állatvédelmi feladatok, a házszám megállapítási eljárások, a hagyatéki eljárások, valamint az ügyfélszolgálat működtetése, melyet 12 ügyintéző látott el, az irodavezető közvetlen vezetésével, október hónaptól egészült ki az iroda az általános igazgatási csoportvezetővel.

 

Hatósági ügyek esetében az ügyiratszámokat tekintve főszámon növekedés volt tapasztalható, 2019-ben a főszámon iktatott ügyek száma: 7048 volt, míg alszámon: 18239 ügyirat keletkezett. 2018-ban 6690 volt a főszámon iktatott ügyek száma.

 

A környezetvédelmi eljárás keretében a hatóság kiemelten kezelte az elhanyagolt ingatlanok rendezését, melyek tekintetében évről-évre változó a gondozatlan ingatlanok száma.

A gazos-gyomos ügyek száma 2017-ben 518, 2018-ban 376 volt, 2019-ben 299 volt, 28 alkalommal került sor bírság kiszabására.

 

A 2019. évben az előző évekhez képest megnövekedett a parlagfűvel fertőzött ingatlanok bejelentése, amelyek száma 48 volt, 13 alkalommal került sor közérdekű védekezés elrendelésére, ebből 9 eset MÁV terület (32.223 m2) volt. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült, az ingatlantulajdonosok által meg nem fizetett költségek a NAV részére a behajtás foganatosítása céljából átadásra kerültek. A 2019. évben a közterület-felügyelők által, illetve a lakossági panaszbejelentésekből érkezett ügyek vonatkozásában azonnali intézkedésre került sor. Többnyire a helyszíni szemlék alkalmával tett felszólításra az ingatlan tulajdonosa a kaszálást elvégezte.

 

Az ingatlanokon felhalmozott hulladék miatt indított eljárások száma a 2017-ben keletkezett 152-höz képest 2018-ban 148–ra csökkent, 2019-ben 128 ügy volt, melyből 8 alkalommal került sor bírság kiszabására. A civil szervezetek jelentős munkát végeztek az elhagyott, vagy ismeretlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítása tekintetében.

 

 

A zajvédelmi hatósági ügyek száma 2018-ban 73 volt, 2019-ben 44-re csökkent, jellemzően vendéglátóhelyek, üzemek és ingatlanfenntartásból származó zajos tevékenységek voltak ezek. A városközpontban alkalomszerűen működő cirkuszosok és mutatványosok (körhintások) tekintetében is minden üzemeltető részére zajkibocsátási határérték került megállapításra. Az üzemeltetők figyelmét felhívtuk a környékbeli lakótelep közelségére, így az együttműködésnek köszönhetően lakossági panasz nem érkezett.

 

A stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv 5 éves időtartamra elfogadásra került.

 

Tarló, avar, kerti hulladék égetése ügyében 13 bejelentés érkezett. Jellemzően az azonnali helyszíni szemle során, a figyelmeztetést követően az égetést megszüntették. A Járási Hivatalhoz 9 ügyet adott át a hatóság egyéb hulladék égetésével kapcsolatban.

 

A környezet- és természetvédelmi hatósági ügyek tekintetében visszatartó erőként hatott, hogy a be nem fizetett bírságok, valamint a meghatározott cselekmények végrehajtását a NAV foganatosítja, amellyel az évek óta problémát okozó ingatlanok esetében a gyommentesítés kikényszeríthetőbbé vált.

 

A fakivágási, gallyazási ügyek száma 2017-ben 304, 2018-ban 403, és 2019-ben 374 volt. A közterületi fák gallyazása esetében folyamatos az együttműködés az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel.

 

A hatósági feladatok ellátásán kívül városi jelentőségű, hogy az Agrárminisztérium részére az országos fásítási programmal kapcsolatban megküldésre kerültek a lehetséges fásítási területek. A Fundoklia-völgy természetvédelmi kezelési terve újabb 10 éves időtartamra a Közgyűlés elfogadta. Egy civil szervezet közreműködésével a teljes terület karbantartási munkálatai és egyéb kezelési feladatok elvégzésre kerültek.

 

Ipar és kereskedelmi ügyek tekintetében a 2019. évben az új tevékenységek bejelentése esetén kiemelt figyelmet fordított a hatóság a helyi építési szabályzat, valamint a településképi rendeletben foglalt előírásokra az érintett lakosság nyugalma érdekében.

Új feladatként, illetve a szálláshely-szolgáltatási tevékenység felügyeletéhez kapcsolódóan ellenőrzési terv készítési és végrehajtási kötelezettség került meghatározásra. A Magyar Turisztikai Ügynökség létrehozta a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központot (NTAK), amihez a szálláshely-szolgáltatóknak kötelezően csatlakozniuk kell. Az erről szóló tájékoztatást az érdi szálláshely-szolgáltatók részére az iroda megküldte. Az ellenőrzési terv  megküldésre került a NTAK részére.

A közhiteles hatósági nyilvántartások felülvizsgálata folyamatosan zajlik, egy „Aktív partnerfigyelő” elnevezésű modul igénybevételével, mely alkalmazás azonnal értesít, ha egy gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó adataiban változás áll be, esetleg megszűnik.

Az elektronikus úton történő ügyintézés elsajátítása a gazdasági társaságok részére gondot jelentett, ezért számos ügyben került sor technikai és szakmai segítség nyújtására a dokumentumok jogszerű benyújtása érdekében. Kiemelendő, hogy 220 új kereskedelmi tevékenység került nyilvántartásba vételre.

 

2019-ben is folytatta a hatóság a központi címregiszter (KCR) etalon nyilvántartásában az eddig használt három címnyilvántartási rendszerben (személyi adat- és lakcímnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, térképi címnyilvántartás) található, különböző azonosító adatokkal rendelkező, de természetben azonos ingatlanok adatainak összekötését és feltöltését, tekintettel arra, hogy a feladatÉrd vonatkozásában 22.225 cím ellenőrzését jelenti és minden belterületi ingatlannak rendelkeznie kell házszámmal. Az Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Földhivatali Osztálya részéről érkezett határozatok, melyek épületlétesítés, épület törlés, telekalakítás, illetve társasház létesítés tekintetében keletkeztek, valamint az ügyfelek által e tárgykörökben keletkezett kérelemre induló eljárások esetében hozott határozatok alapján az adatok a KCR rendszerben rögzítésre kerültek. A 2019. évben keletkezett ügyiratok száma 1152 volt. A nyilvántartásból szolgáltatott adatok száma 262, házszámrendezés 81, új cím képzése 102 esetben történt. Az adatszolgáltatások főként a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő bejegyzéshez és családi otthonteremtési támogatás igénybe vételéhez voltak szükségesek.

 

A birtokvédelmi eljárásban 2017. évben 165, 2018-ban 128, 2019-ben 114 ügy keletkezett. A leggyakoribb ügyek a szomszédos ingatlanokra áthajló faágak, a tulajdonos engedélye nélkül az ingatlanra történő belépés voltak. Végrehajtási eljárás 2019-ben 17 ügy esetében indult. 

 

Az állattartási és állatvédelmi ügyek száma a 2018. évben 148, 2019-ben 155 volt. A bejelentések összetétele az elmúlt évekhez képest nem változott, azok főként a kedvtelésből tartott állatok tartásának körülményei, az ebek szökése, valamint ebugatás miatt keletkeztek. Általánosságban elmondható, hogy a lefolytatott helyszíni szemlével és a megküldött figyelmeztetésekkel az ügyeket a hatóság lezárta. Az esetlegesen kiszabott állatvédelmi bírság behajtását állattartási és állatvédelmi ügyekben is a NAV foganatosítja. Egy esetben az Érdi Járási Hivatal munkatársaival vizsgálta a hatóság az ügyet, ahol lakóövezetben a szokásosnál jóval nagyobb létszámú haszonállattartás állt fenn, és amelynek körülményei a szomszédok életminőségére volt kihatással. Jegyzői hatáskörben csekély lehetőség áll fenn az ügy mindenki számára történő megnyugtató lezárására, ezért a hatóság a Járási Hivatallal közösen foglalkozott az ügyekkel.

Az állatvédelem tekintetében több kiemelt ügy volt 2019. évben. Három esetben érkezett jelzés arról, hogy az idős, egyedülálló ebtartó kórházba került, így nem tud az ebről gondoskodni. Két esetben lezárt ingatlanról ügyészi jóváhagyással az ebek elszállításra kerültek az ebrendészeti telepre, egy esetben családon belül sikerült megoldani az eb ellátását. 2019. évben két állattartót a jogszabály szerinti maximális időre, 8 évre tiltottak el az állattartástól, és jelentős állatvédelmi bírság került kiszabásra. Egy esetben ügyészi jóváhagyással nagyszámú kedvtelésből tartott állat került elkobzásra, tekintettel arra, hogy az állattartási hely nem volt megfelelő, továbbá a gondatlan állattartás következtében felmerült az állatkínzás megvalósulásának tényállása is.

 

Az anyakönyvi események számában jelentős növekedés figyelhető meg a házasságkötések tekintetében. 2017-ben 257, 2018-ban 257, 2019-ben 365-re emelkedett az események száma.  Az egyes országos hatáskörű ügyekből az adatszolgáltatás az átlagos 50 helyett 2019-ben 69-re emelkedett az ügyek száma. Mivel Érd okmányirodával rendelkező település, ezért itt helyben kerülnek kiváltásra, illetve pótlásra az egyes okmányok kiállításához szükséges születési anyakönyvi kivonatok, melyek száma 2019-ben 1499 db kivonat volt. Az iktatott ügyiratok számában a 2018. évhez képest jelentős csökkenés vagy növekedés nem figyelhető meg, tartósan magas az ügyek száma: 2017-ben 1676, 2018-ban 1766, 2019-ben 1766 volt az ügyiratszám. Az anyakönyvi feladatokat 2 fő anyakönyvvezető látja el, a házasságkötéseknél és az egyéb családi eseményeknél 2 fő anyakönyvi szakvizsgával rendelkező ügyintéző részvételével.

 

 

Az egészségügyi igazgatási feladatok az egészségügyi alapellátással, valamint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény működésével kapcsolatos feladatokat foglalják magukba, valamint az intézmény kapacitásával, működésével kapcsolatos tevékenységeket. Az egészségügyi alapellátás tekintetében több feladat-ellátási szerződés megújításra került.

 

A Városi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv a következő 5 éves időszakra 2018 decemberében került elfogadásra, melyet a Humán Irodával közösen kerül munkáltak ki. Jelentősége a 2019-es évben az Európai Uniós és a hazai pályázatok benyújtása esetében volt, a hátrányok csökkentésére irányul.

 

A mezőőri járulékok kivetésre kerültek, a befizetések folyamatban vannak. A kintlévőségek kezelése a helyi adóhatóság feladata, amellyel együttműködve a felhalmozott hátralékok behajtásra kerültek.

 

Továbbra is folyamatos a civil szervezetek természetvédelmi és egészségügyi keretből történő támogatásával összefüggő feladatok ellátása.

 

Hatósági Csoport

 

Érd Megyei Jogú Város, mint az érdi járásszékhely települési önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartozott az első fokú építésügyi hatósági feladatok ellátása az érdi járásra kiterjedő illetékességgel Érd, Százhalombatta, Törökbálint, Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor településeken, 2019. évben közel 128.000 fő lakosságszámmal. További települések építéshatósági feladatainak elvégzésére is kijelölésre került Érd a II. fokú építésügyi hatóság pl. Budakeszi, Páty, Budaörs, Telki, Biatorbágy, Perbál, Zsámbék területére is.

 

A Csoport 2019-ben már csak 1 fő csoportvezetővel, 4 fő építéshatósági ügyintézővel, 1 fő jogi ügyintézővel és 2 fő adminisztratív ügyintézővel látta el az építéshatósági feladatokat.

A Csoport ügyiratforgalma 2019-ben főszámon: 1582 db, alszámon: 7611 db volt, mely összesen 9.193 db iratot jelent.

 

Az építéshatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés az ÉTDR rendszeren keresztül történik, de magánszemélyek esetében továbbra is nyújtható be papír alapon kérelem, melyet az adminisztratív munkát végző kollégák töltöttek fel az ÉTDR rendszerbe. Az érdemi ügyintézés az ÉTDR rendszerben még mindig több időt vesz igénybe, mint a régi, papír alapú ügyintézés. Az ÉTDR rendszer nincs összekapcsolva az iktató rendszerrel, ezért a két rendszerben ugyanazokat a lépéseket kell elvégezni párhuzamosan, mint pl. iratok érkeztetése, szignálás, iktatás, stb. Az ügyintézés hatékonyságát a két rendszer összekapcsolása hatékonyabbá tenné, a rövid határidőben intézendő ügyek esetében, mint pl. a használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelmek, szükséges a soron kívüli iktatás kérése. Az egyéb eljárási cselekmények lefolytatása - mint pl.: helyszíni szemle az elkészült épület műszaki ellenőrzéséhez - után kell meghozni a döntést 8 nap alatt. A felgyorsult építőipari kivitelezések nehezítik a munkát: az engedélyezésre benyújtott építész tervek nagyon hiányosak, sok esetben nem felelnek meg a jogszabályoknak, míg a kivitelezés lezárásaként benyújtott használatbavételi kérelmek esetében is nagyon sok a szabálytalanság, melyek miatt sok esetben az építésfelügyeleti hatóság megkeresése vált szükségessé.

 

Valamennyi eljárásához helyszíni szemle megtartása szükséges, amit a létszámhiány miatt már csak 1 fő ügyintéző végez naponta az ügyiratok nagy mennyisége miatt.

2019-ben a létszámhiány csökkentése eredménytelen volt. A 2018-ban megüresedett egy, a 2019-ben szintén egy fő építéshatósági ügyintézői álláshelyet továbbra sem sikerült betölteni, a többször meghirdetett álláshelyre még jelentkező sem volt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseinek megfelelően a folyamatban lévő építésügyi bírságok és eljárási bírságok, valamint a bontási kötelezések felülvizsgálata folyamatos.

 

A fellendült építőipar következtében 2019-ben az előző évi adatokhoz képest az építési engedély iránti kérelmek száma még tovább növekedett (204-ről 226-ra), a hatósági bizonyítvány iránti kérelmek száma ugrásszerűen megnőtt (331-ről 440-re). A használatbavételi engedély és a használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelmek száma is nagymértékben növekedett (333 db). Az egyéb építéshatósági kérelmekkel és a szakhatósági állásfoglalásokkal együtt mintegy közel 1400 db kérelem került benyújtásra és elbírálásra.

Utóellenőrzésre határidőből még az előző évek nagy mennyiségű kötelezési eljárásai miatt is átlagosan havonta több mint 20 db iratanyag került fel, melyet a napi kérelmekkel együtt kell feldolgozni, a NAV-nak és a társirodáknak nyújtott adatszolgáltatás mellett.

 

Az egyszerű bejelentések hatálybalépésével a munkaterhek a városban elszaporodott szabálytalan építkezések miatt növekedtek, valamint a nagymértékű építési kedv miatt egyre több a 300 m2-nél nagyobb lakóépületek építése. Ebben az évben több üzlet, iroda és ipari épület került engedélyezésre, mint az előző évben. Ezek az építéshatósági eljárások minden esetben több szakhatósági megkereséssel járnak, a szakhatóságok nem tudják határidőn belül kiadni állásfoglalásaikat, sok esetben egyáltalán nem is nyilatkoznak létszámhiányra hivatkozva, mely a felelősségteljes döntés meghozatalát akadályozza.

 

Ügyfélfogadási napokon az engedélyezési eljárások tekintetében kapnak segítséget az ügyfelek, ezen felül építésrendészeti, egyszerű bejelentési és jókarbantartási ügyekben is.

 

A hatósági csoport részéről végzett helyszíni szemle során a városban felfedezett, a megengedettnél több lakás kialakításával járó szabálytalan építkezési ügyek továbbításra kerülnek a Járási Hivatal építésfelügyelete, illetve a főépítész felé.

 

 

HUMÁN IRODA

 

A 2019. évben az iroda munkáját 1 fő irodavezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő csoportvezető, 1 fő romareferens, és 9 fő ügyintéző látta el.

A Humán Iroda az óvodai, kulturális és sport ügyeket az irodavezető közvetlen vezetésével, míg a szociálpolitikai és gyámügyi feladat- és hatásköröket a Szociálpolitikai Csoport a csoportvezető irányításával látta el.

 

Az iroda három önkormányzati bizottság – Köznevelési és Művelődési Bizottság, Sport és Ifjúsági Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság - referensi tevékenységét is ellátta.

 

Az iroda az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordított a Modern Városok Programban foglalt intézményfejlesztésekhez kapcsolódó projektekre. Az önkormányzat intézményeihez kapcsolódó egyes pályázatokhoz adatgyűjtő, adatszolgáltató feladatokat látott el.

 

Óvodai, Kulturális és Sport ügyek

 

A tevékenység irányítását közvetlenül az irodavezető végzi, a közneveléshez, közművelődéshez, közgyűjteményekhez, sportügyekhez kapcsolódó feladatokat 4 fő látta el.

 

A közneveléssel, valamint a közművelődéssel, közgyűjteményekkel kapcsolatos feladatok közé tartoznak különösen az önkormányzat, valamint a német nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő intézményekkel kapcsolatos fenntartói feladatok, az intézmények szakmai munkájának segítése, valamint az egyes pályázati eljárásokhoz (civil keret, tanulmányi ösztöndíjak) kapcsolódó előkészítő feladatok.

 

A közneveléshez kapcsolódóan 2019. évben új és többlet feladatként jelentkezett a Modern Városok Program keretében az Érdi Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde részére bútor, játék, textil és elektronikai eszközök beszerzésében való aktív részvétel. A 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozást követően a nyilvántartásban szereplő gyermekek közül 658 fő esetében nem rendelkeztünk információval a tekintetben, hogy az óvodába járási kötelezettséget a szülő mi módon biztosítja. Az adategyeztetés az Oktatási Hivatallal, valamint a szülőkkel megtörtént, azon gyermekek adatait, akik a rendelkezésünkre álló adatok alapján nem szerepeltek a beiratkozók között, megküldtük az Érdi Járási Hivatal részére.

 

A sportügyekkel kapcsolatos feladatok, valamint a roma refens feladatai az előző évekhez képest nem változtak.

 

A szervezeti egység ügyiratforgalma a 2019. évben összesen 2.373 volt.

 

Szociálpolitikai Csoport

 

A csoport egyrészt az elsőfokú szociális és gyámügyi hatósági eljárások döntés előkészítését végzi, melyek körébe a Közgyűléstől átruházott polgármesteri, ill. jegyzői hatáskörű eljárások tartoznak. A hatósági eljárásokon kívül a csoport feladatkörébe tartozik a Szociális Gondozó Központ, mint önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói feladataival kapcsolatos döntés előkészítés, koordinációs tevékenység.

 

A Szociális Gondozó Központ új intézményvezetője 2019. január 1-jétől kezdte meg munkáját. A csoport feladatkörébe tartozóan az új vezetővel való együttműködés, a munkájához nyújtott segítség az év folyamán nagyobb kapacitást igényelt az iroda részéről.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztálya átfogó ellenőrzést tartott a Szociális Gondozó Központ több tagintézményében. Az ellenőrzéseken a fenntartó képviseletében az iroda munkatársai is részt vettek. Az ellenőrzés során tett javaslatok, intézkedést igénylő feladatok megoldására a fenntartó a Szociális Gondozó Központ vezetőjével és tagintézmény vezetőivel együtt intézkedési tervet dolgozott ki.

 

Az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos előkészítő, szervezési és koordinációs feladatok a 2019. évben is jelentősek voltak.

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítását követően új feladatként jelentkezett a nagykorúvá válók támogatásának bevezetése, valamint a tanévkezdési támogatásra való jogosultsági feltételek bővítése. Az eljárással kapcsolatos feladatok előkészítése, koordinálása, a megnövekedett ügyiratszám többletfeladatot jelentett a csoport számára.

 

A szünidei gyermekétkezetés keretében a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja önkormányzatunk a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az ezzel kapcsolatos szervezési, adminisztrációs feladatok a 2019-es évben is feladatot jelentettek a csoport számára.

 

A téli rezsicsökkentéshez kapcsolódóan ebben az évben került kiadásra a jogosultak részére az igazolás, mely alapján a támogatást igénybe vehették. A szolgáltatókkal a szerződés megkötése, a számlák alapján a teljesítés igazolása és az eljárással kapcsolatosan még felmerülő további feladatok koordinálása is többletfeladatként jelentkezett.

 

Az új iktatórendszer bevezetése szintén jelentős hatással volt a csoport tevékenységére. Az első félévben az ügyintézési határidőt szem előtt tartva, feszített tempóban kerültek feldolgozásra az ügyek. 

 

A csoport ügyiratforgalma 2019. évben 5.225 főszám és 9.129 alszám, összesen 14.354 volt.

 

 

KÖZGAZDASÁGI IRODA

 

 

Költségvetési és Gazdálkodási Csoport

 

A csoport általános feladatai közé tartoznak a költségvetési tervezési, előirányzat nyilvántartási, számviteli nyilvántartási és pénzügyi gazdálkodási feladatok.

A csoport a 2019. évben átlagosan 16 fővel látta el a költségvetési és gazdálkodási feladatokat. 

 

A csoport által ellátott feladatok között 2019-ben kiemelkedő jelentőséggel bírt a Modern Városok Program keretében ellátott tevékenység. A Modern Városok Program keretében folyó beruházásokkal kapcsolatosan projekt elemenként elkülönített bankszámlákon történnek a kifizetések. A vezetői és külső adatszolgáltatások, valamint az elszámolási kötelezettségek teljesítéséhez naprakész részletező nyilvántartások vezetése szükséges. Bizonyos projekteket érintően lezárult a támogatás felhasználásának első üteme, az érintett fejlesztésekről a Pályázati Csoporttal együttműködve benyújtásra került a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás a támogató részére. Az elszámolásokkal kapcsolatosan több esetben került sor helyszíni ellenőrzésre, amelyen csoportunk tagjai szintén részt vettek.

Kiemelkedő feladatként tekintett a csoport a 2019. évi európai parlamenti választások és a helyi önkormányzati választások pénzügyi feladatinak végrehajtására.

2019 októberében bevezetésre került a FORRÁS Net integrált pénzügyi rendszer, amely a korábban alkalmazott FORRÁS SQL rendszert váltotta fel. Az új rendszerre való átállást megelőzte a munkatársak betanítása a rendszer használatára.  

2019 decemberében a csoport munkatársai külső szakértői segítség bevonásával tételes fizikai leltárfelvételt hajtottak végre. A leltár kiértékelése, a leltárkülönbözet megállapítása és elszámolása a 2020. évre áthúzódik.

Az intézményhálózat finanszírozása, költségvetési tervezési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése tekintetében a csoport által ellátandó feladatok a korábbi évhez képest jelentősen nem változtak, de a számviteli adatszolgáltatások helyes és határidőben történő teljesítése érdekében az intézményi pénzügyi folyamatok folyamatos ellenőrzése szükséges, amely feladatot a főkönyvelő, valamint az intézményi referens látja el a csoporton belül.

 

Az elektronikus ügyintézés fejlődése és egyre szélesebb körű alkalmazása szintén jelentős hatással volt a csoport tevékenységére. A havi, negyedéves és éves számviteli adatszolgáltatások jelentős részét korábban is elektronikus formában teljesítette a csoport, viszont 2019. évtől a korábban papír alapú adatszolgáltatási kötelezettségeknek is elektronikus úton kellett eleget tenni, ami időnként nehézséget okozott a csoport munkatársainak.

 

A pénzügyi-gazdálkodási feladatok terén a likviditás folyamatos fenntartását, a szállítói számlák határidőben történő kiegyenlítését tartotta a legfontosabb feladatnak a csoport a folyószámlahitel lehetőségét kihasználva, de szem előtt tartva, hogy a december 31-ei fordulónapig a bankkal kötött szerződés és a jogszabályok alapján a folyószámlahitel teljes összegét vissza kell fizetni a bank részére.

 

Adócsoport

 

A helyi adóztatás fő célja, hogy az önkormányzatnak olyan forrásai legyenek, amelyek finanszírozzák az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, folyamatos, kiegészítő jellegű bevételként jelenjenek meg, finanszírozzák az önkormányzat szolgáltatásait. Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat és hivatal működéséhez szükséges saját források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által az önkormányzathoz telepített hatósági feladatokat is végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások stb.).

 

A csoport feladatkörébe tartozik a benyújtott adóbevallások, adatbejelentők, bejelentkezési és változás bejelentési lapok feldolgozása, a gépjármű adatszolgáltatások, valamint az ezzel összefüggő döntéshozatal, az adóelőírások, törlések elvégzése, könyvelése. Ennek keretében a hatósági eljárásban megállapításra kerül az adóalap, az adó (adóelőleg), továbbá az adómentesség, adókedvezmény, adófizetési kötelezettség, megtörténik az adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési igények elbírálása, valamint a feltárt jogsértés és jogkövetkezményei megállapítására történnek intézkedések. A csoport végzi az adófizetési kötelezettség megállapítása céljából szükséges határozatok, végzések elkészítését, közlését, valamint az adókötelezettség megszüntetését, felfüggesztését, valamint a törlési határozatok kiadását. Itt történik az adózókkal, illetve az adókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, kezelése, valamint egyes hatósági igazolások kiadása (adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok (hatósági bizonyítványok), vagyoni igazolások kiadása stb.), a befizetések, utalások könyvelése, a helyi adók, gépjárműadó, bírság, késedelmi pótlék, egyéb, idegen illetve más számlákról a költségvetési elszámolási számla vagy más központi számla javára történő utalások bonyolítása. A fizetési kötelezettséget megállapító jogerős hatósági határozat (végzés), önadózás esetén a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó bevallás, a behajtási eljárás során a behajtást kérő megkeresése alapján az adócsoport lefolytatja a követeléskezeléssel, majd végrehajtással kapcsolatos feladatokat. A csoport feladatkörébe tartozik a helyi adókhoz és más önkormányzati hatáskörbe tartozó adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó fizetési halasztás, részletfizetés, mérséklés tárgyában hozott döntések előkészítése, az ütemezett vagy eseti adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló adóigazgatási eljárások lefolytatása.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. április elején csatlakozott az ASP országos rendszerhez, ebből eredően jelentősen megváltozott az adózók ügyindítása, az egyenleg és bevallási adatok lekérdezése és az adóügyintézés teljes egésze. Az ASP modell lényege, hogy az ASP projekt országos kiterjesztése keretében az önkormányzatok csatlakoztak a szakrendszerekhez, ennek körében rendszercsatlakozással az adó szakrendszerhez. Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, az adózók és képviselőik ezen keresztül intézhetik adóügyeiket a nap 24 órájában.

A program logikai felépítése és működése még fejlesztést igényel annak érdekében, hogy „felhasználó barátnak” lehessen nevezni. Az egyedi ügyek kezelése, feldolgozása rendkívül időigényes.  Az új programra történő átállás nehézségei miatt a 2019. évben jelentős ügyirathátralékkal kell számolnunk.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátását a saját bevételek (ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint az átengedett – egyre csökkenő - központi adók biztosítják. Az adóhatóság által beszedett központi adók eltérő mértékben szintén az önkormányzatot illették meg.

 

Érd Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatóságának az adószámláira a 2019-es év január 1-jétől – november 30-áig 3.619.163 ezer forint folyt be saját (helyi adó és átengedett központi adó jogcímen) bevételként. Ezen túl a központi költségvetésnek 372.704 ezer forint gépjárműadó bevételt, 2.741 ezer forint közigazgatási hatósági eljárási illetéket, illetve más szerveknek 814 ezer forint adók módjára behajtandó köztartozást utalt át önkormányzatunk. Az adóhatóságunk ez évben összesen 164.376 ezer forintot utalt vissza adózóknak, ennek többsége iparűzési adó.

 

Adóbevételek alakulása a 2019. november 30-ai zárási összesítő adatai alapján:

 

Adónem

Beszedett adó (e Ft)

Építményadó

974 447

Telekadó

138 175

Iparűzési adó

2 226 536

Gépjárműadó

248 468

Késedelmi pótlék

10 636

Bírság

14 655

Idegenforgalmi adó

5 050

Talajterhelési díj

11 976

Összesen

3 619 163

 

Végrehajtási eljárás során 2019. I. félévében 162 883 427,- Ft adóhátralék került beszedésre. 

 

Az önkormányzati adóhatóság 2019. évben 24 fővel látta el feladatát. Ebből 1 fő csoportvezető és 23 fő ügyintéző.  2019. január 1. és 2019. november 30. közötti időszakban az ügyiratforgalmi statisztika alapján az adócsoport ügyintézőinek iktatott ügyiratok száma 64.420 db (főszám). Ez a hivatal teljes ügyiratforgalmának 44,5 %-a.

 

A település szinte valamennyi háztartása vagy vállalkozása kapcsolatba kerül az önkormányzati adóhatósággal, ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy segítsék az adózók önkéntes jogkövetését, hogy adóbevallási- és fizetési kötelezettségüknek határidőben eleget tudjanak tenni.

 

 

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda összlétszáma 30 fő: 11 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport, 1 fő informatikus, 18 fő Gondnokság.

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

Városfejlesztési feladatok végrehajtása a 2019. évben:

 

A 40-es vasútvonal (Kelenföld-Százhalombatta vonalszakasz) korszerűsítése Érdet érintően várhatóan 2020 nyarán fejeződik be. Az építéssel kapcsolatosan az érkező lakossági bejelentések kivitelező felé intézkedésre való továbbítása, közútkezelői engedélyek kiadása, helyszíni bejárások, végleges úthelyreállítások elvárt minőségben való teljesítésének elérése voltak a csoport feladatai.

 

Az Érd - Érd-alsó állomások közötti összekötő vasútvonal építésének előkészítési munkálatai 2019-ben megkezdődtek, amelynek részeként a Velencei út süllyesztése is már folyamatban van, ez várhatóan 2020 tavaszán be is fejeződik. Az összekötővágány beruházásnak a befejezési határidejében csúszás várható, így a lezárás reálisan becsülhető ideje 2020 utolsó negyedéve. Az elhúzódó kivitelezés kellemetlenségeit a kivitelezővel közreműködve segítjük enyhíteni. Felmerülő feladatok: közútkezelői engedélyek kiadása, helyszíni bejárások, végleges úthelyreállítások elvárt minőségben való teljesítésének elérése.

 

Az építések folyamán felmerülő közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulások kiadása, burkolatbontási engedélyek, valamint nehézgépjárművek közlekedésére behajtási engedélyek kiadása is a csoport feladata, mint ahogyan a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos végleges forgalomtechnikai dokumentációk felülvizsgálata és jóváhagyása, valamint a közútkezelői hozzájárulás kiadása a nagyobb építések terelései kapcsán. Az építés ideje alatt helyszíni bejárásokra kerül sor a kivitelezőkkel, a felmerülő panaszok kivizsgálása és az intézkedések egyeztetése céljából.

 

A Mázoló és Nyárfa utcák felújítása lakossági kezdeményezésre lezajlott, melyhez hozzátartozott a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés előkészítése, műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása kapcsolattartás az érintett lakosokkal, kivitelezővel, műszaki ellenőrrel.

Az Intéző utca teljes szakaszának és csomópontjainak forgalombiztonsági felülvizsgálata, valamint kiviteli szintű forgalomtechnikai tervének elkészítése, „E” verzió elfogadása, műszaki-szakmai támogatása, megvalósításának koordinálása szintén a csoport feladatát képezte.

Az Edit utcai, Angyalka utcai, Erzsébet utcai gyalogátkelőhelyek létesítésének megrendelése, az építés figyelemmel követése a 2019. év folyamán megtörtént. 40 db gyalogátkelőhely létesítése érdekében bejárás volt a hatósággal és a rendőrséggel, melyből 8 db gyalogátkelőhely létesítésének elindítása, műszaki-szakmai támogatása megvalósult.

A Kossuth Lajos utca – Szent István út és Velencei út – Elöljáró utca (Szent István híd) ideiglenes jelzőcsoportos forgalomirányító berendezés telepítése és üzemeltetésének megkezdése szintén a 2019. év feladta volt, ahogyan az érdi Papi-földek és az EuroVelo kerékpárút kerékpáros-barát összekötési lehetőségeinek biztosítása céljából az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének szakmai felügyelete és engedélyezésre való benyújtása is.

Ugyancsak feladatot jelentett a csoport számára a városban három forgalomcsillapított terület kialakításának megterveztetése, tervezői szerződés előkészítése.

 

A csoport emellett részt vett több óvoda kertjének terveztetésében és felújításában, valamint a város útkoncepciójának előkészítésében is.

A Modern Városok Program keretében 2019-ben indult projektek, többek között a Batthyány Sportiskola, a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum, a Kós Károly Szakközépiskola és Szociális Gondozó Központ projektek műszaki-szakmai támogatása és elszámolások befogadása jelentős munkaterhet jelentett a 2019-es évben.

Ugyancsak említést érdemel az elvégzett feladatok között a Modern Városok Program keretében épülő Présház építésére és a dr. Romics László Egészségügyi Intézmény volt Tüdőgondozó épületének részleges átépítésére és felújítására irányuló műszaki-szakmai támogatás, valamint a Velencei úti sportobjektum és a Búvár utcai oktatási komplexum vízellátásának biztosítása, a tervezői kapcsolattartás, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési kiírás előkészítése, a kapcsolattartás a kivitelezővel.

 

Az iroda a folyamatban lévő pályázati projektek keretében történő beruházásokban is közreműködik:

 

A Modern Városok Program keretében megvalósuló nagy forgalmú csomópontok, kerékpárút és a Magyar Közút kezelésében lévő Zámori úti és Törökbálinti úti rekonstrukciós pályázathoz szükséges tervdokumentáció részben elkészült, valamint a tervezőkkel való folyamatos egyeztetések tartanak.

Megkezdődött a Diósdi út - Csaba utca csomópont forgalomtechnikai szempontú korszerűsítése (hamarosan indul a Riminyáki út - Gellért utca csomópont átépítése, valamint a Felső utca - Karolina utca csomópont átalakítása is), amelynek részeként többek között a közműszolgáltatókkal, a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel való kapcsolattartással segítette az iroda a mielőbbi megvalósulást. A felmerülő panaszokat a műszaki ellenőrnek és a kivitelezőnek továbbították, ha szükséges helyszíni bejáráson is részt vettek az érintettekkel.

 

A városüzemeltetési feladatok 2019. évben az alábbiak voltak:

 

A Szent István híd építése befejeződött, az átadás lezárult. Az első éves garanciális felülvizsgálat 2019 augusztusában megtörtént. Számottevő probléma nem merült fel, a kisebb hibák javításra kerültek. A mérnökszervezet által szervezett bejárásokon való részvétel, az üzemeltető által kijavítandó hibák továbbítása, majd az utánkövetés is megtörtént.

Az önkormányzat feladata az Érd közigazgatási területén lévő hidak 1/1999. (I.14.) KHVM rendeletben előírt hídnyilvántartásának elkészítése, állapotrögzítése, dokumentálása és a jogszabály által előírt féléves hídszemlék, éves hídvizsgálatok elvégzése, dokumentálása.

 

Érd területének azon helyein, ahol a közvilágítási kábel nem kiépített, pontszerű napelemes közvilágításhelyeinek kijelölése az iroda feladatkörébe tartozik, valamint, a lámpák telepítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges műszaki tartalom összeállítása, közbeszerzés előkészítésére irányuló dokumentum összeállítása, a lakosság által beérkező közvilágítási igények nyilvántartása, az éves fejlesztési tervbe illesztése, közvilágítási panaszok kezelése, továbbításuk az üzemeltető felé, válaszadás a beérkező lámpaigényekre, kapcsolattartás a közvilágítás üzemeltetőjével.

 

Az iroda a következő település üzemeltetési feladatokat látja el:

- önkormányzati tulajdonú ingatlanok, forgalomképes vagyonelemek közüzemi feladatainak ellátása, karbantartása (kaszálás, lomtalanítás);

- közüzemi ügyek intézése, kapcsolat a közmű-szolgáltatókkal (NKM, Tigáz, Elmű, Étv, Étcs, Telekom);

- közterületek karbantartása, fenntartása: kaszálás, hulladék-mentesítés. Parlagfű mentesítéssel összefüggésben lévő kérések, panaszok nyilvántartása, kezelése;

- gallyazási kérések, panaszok ellátása vezetékek, lámpák esetén, ezzel összefüggésben kapcsolattartás az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel (ÉKFI), illetve az ÉTH Kft-vel;

- az önkormányzati intézmények és ingatlanok karbantartási és felújítási munkálataival kapcsolatos folyamatos ügyintézés, az ÉKFI-vel való folyamatos kapcsolattartás.

- szúnyoggyérítés, valamint rágcsálómentesítéssel kapcsolatos ügyintézés, lakosság által beérkező bejelentések kezelése, válaszadás a lakosság felé, kapcsolattartás az illetékes cégekkel.

- a 7,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek behajtására vonatkozó rendelet alapján a nehézgépjárművek közlekedésére behajtási engedélyek kiadása, az érdeklődőknek segítségnyújtás az önkormányzati rendelet értelmezésében, elektronikusan és személyesen beérkező kérelmek kezelése;

- a közterületi forgalmi rend felülvizsgálata során jogszabály által szükségesnek tartott forgalomtechnikai eszközök közterületi kihelyezésének elrendelése, feladat kiadása a közterület üzemeltetője felé. Forgalomtechnikai problémákkal, kérésekkel kapcsolatosan beérkező igények helyszínelése, elbírálása, megválaszolása, szükséges intézkedések megtétele;

- helyi és helyközi közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos feladatokat ellátó közszolgáltatókkal - MÁV, VOLÁNBUSZ - való kapcsolattartás. A közszolgáltatók szolgáltatásaival kapcsolatosan hivatalunkhoz beérkező lakossági panaszok továbbítása a szolgáltató felé, ezek megválaszolása, szükséges intézkedés megtétele;

- a városi energiagazdálkodás fejlesztésére vonatkozó javaslatok előkészítése, a város energia felhasználásának figyelemmel kísérése, a távhőszolgáltató éves beszámolójának előterjesztése a Közgyűlés elé.

 

Közlekedési-, útügyi feladatok:

Közútkezelői engedélyek kiadása közútkapcsolatok, parkolók létesítéséhez, közműhálózat fejlesztéséhez, lakossági közműbekötésekhez, közművekhez kapcsolódó szolgalmi jogok bejegyzéséhez, építéshatósági ügyekhez kapcsolódóan, telekmegosztásokhoz, hirdetőtáblák elhelyezéséhez.

Érd egyes utcáiban még hiányzó utcanév táblák pótlása.

A közlekedési táblakataszter elkészült, az újonnan kihelyezett táblákról az adatbázis folyamatosan frissül.

 

Közterület használattal kapcsolatos feladatok:

Közterület-használati engedély iránti kérelmek elbírálása, kiadása, helyszínelése, végrehajtási eljárások elrendelésével összefüggő feladatok.

Külön utasításban foglaltaknak megfelelően, közreműködés a közbiztonsági referensi feladatok ellátásában (pl. az Érdi Sport Arénában megtartott kiürítési gyakorlat és rendvédelmi bemutató előkészítésében és végrehajtásában).

Részvétel az Önkormányzatot, Polgármesteri Hivatalt érintő közterületi rendezvények, kiemelt városi rendezvények, események szervezésében a közterület-használat biztonságos megvalósításában, ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában, kapcsolattartás az adott rendezvénnyel érintett szervekkel.

 

Városi vízellátással, csatornázással összefüggő feladatok:

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos fejlesztésekben való részvétel, panaszos ügyek kezelése, belvíz elvezetési feladatok. A felszíni vízrendezéssel kapcsolatosan a felszíni vízelvezetési problémák megoldásában történő szakmai közreműködés, kapcsolattartás a MÁV illetékes szervével a vasúti talpárkok üzemeltetésével kapcsolatosan. Az önkormányzati közigazgatási területen belül lévő élővizek karbantartásával kapcsolatos feladatok.

 

Önkormányzati vízügyi hatósági feladatok:

A vízgazdálkodási feladatkörben első fokú hatósági eljárások lefolytatása. Az 500 m3/év vízhozamot nem meghaladó, talajrétegvíz bázisú kutak létesítésének, üzemeltetésének és fennmaradásának engedélyezése, a meglévő szennyvízcsatorna hálózatra történő utólagos rácsatlakozási kérelmek alapján a rákötési engedélyek kiadása.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem előírások szerinti elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés.

A szolgáltató által feltárt és átadott jogtalan csatornabekötésekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása, befizetések ügyintézése.

Érd Megyei Jogú Város Vízkár-Elhárítási tervének felülvizsgálata és tárgyi évre vonatkozó aktualizálása.

 

Városüzemeltetéssel kapcsolatos, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény útján ellátandó feladatok:

Az iroda megrendelése alapján végzi az Intézmény: burkolattal nem rendelkező utak javítása, kátyúzása, síkosság-mentesítés, közterületek karbantartása, átereszek tisztítása, önkormányzati intézményi ingatlanok karbantartási, felújítási feladatai, forgalomtechnikai berendezések kihelyezése, beszedése, karbantartása, árok út menti gondozása, faápolási munkák, játszóterek üzemeltetése, fenntartása, köztemető fenntartás és üzemeltetése;

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (bérlakások, beépített és beépítetlen területek és felépítmények, különböző hasznosítású, illetve használaton kívül lévő épületek) karbantartása, önkormányzati tulajdonú intézmények karbantartása;

A forgalomképes vagyonelemek üzemeltetési feladatainak ellátása;

Önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak, hidak, egyéb műtárgyak felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.

 

Térinformatikai feladatok:

A városi térinformatikai rendszer fejlesztése, kezelése, karbantartása, ennek körében:

Táblakataszter rendszer áthelyezése közös szerverre, hozzáférés biztosítása új munkahelyek részére, téradatbázis fejlesztése felhasználói igények alapján;

Házszámok frissítése a térinformatikai adatbázisban és a térképen az igazgatási csoport által átadott határozatok alapján;

Önkormányzati ingatlanok ellenőrzése, frissítése a térinformatikai rendszerben;

Körzetek megjelenítése (típusonként igény szerint);

A hivatali dolgozók munkájának segítése különböző témájú térképek készítésével, adatszolgáltatással;

A hivatal munkáját segítő új rétegek megjelenítése a térinformatikai felületen, ehhez téradatbázis létrehozása kezelése;

Térinformatikai rendszer folyamatos karbantartása, kapcsolattartás a Varinex Zrt.-vel; Takarnet rendszerből adatszolgáltatás az iroda dolgozóinak, a lekérdezések hivatali szintű összesítése, ellenőrzése, teljesítés igazolás készítése;

A teljes várost lefedő légi fotózás ügyintézése; földhivatali alaptérkép beszerzésével kapcsolatos ügyintézés; modern várost, okos várost kiszolgáló modern térinformatikai rendszer fejlesztésének kutatása, kidolgozása; adatkezelési megállapodások készítése, kezelése.

 

Informatika:

A Polgármesteri Hivatal informatikai támogatásának biztosítása, rendelkezésre állási idejének növelése, folyamatos működőképességének fenntartása. Meghibásodás esetén azonnali hibaelhárítás, a hibát okozó rendszer(ek) karbantartása, javítása illetve fejlesztése, ezzel is biztosítva a hivatal hatékonyságát és az évközben tartott választások zavartalan informatikai lebonyolítását.

A feladatkörébe tartozó költségvetési előirányzatok, szükséges beszerzések előkészítése, koordinálása, valamint a felhasználás nyomon követése. Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének, működőképességének biztosítása érdekében a régi, elavult, már támogatási időn túl lévő, aktív hálózati eszközök teljes cseréje új, modernebb, magas rendelkezésre állási idővel rendelkező eszközökre.

Fejlesztésre került a városházát és a polgárok házát összekötő, már korábban is jelentős terhelés alatt lévő, réz érpáras link. A két épület között nagysebességű optikai kapcsolat került kiépítésre, amellyel már biztosítható a stabil és kiváló minőségű informatikai kapcsolat. Ezzel párhuzamosan redundáns aktív hálózati eszközök beszerzése és telepítése történt meg a két hálózat kiesésmentes kapcsolatának biztosítására.

Fejlesztésre kerültek a hivatalban lévő vezeték nélküli hozzáférési pontok, ennek megfelelően már biztonságos és stabil kapcsolat jellemzi a hordozható eszközök használatát a hivatal szinte minden pontján. A 2019-es évben bevezetésre került az ASP elektronikus ügyintézés, valamint a DokNet iktató rendszer, amely infrastruktúrafejlesztést, új eszközök beszerzését valamint folyamatos fejlesztéseket követelt az elektronikus ügyintézés kapcsán.

 

Gondnokság:

A Gondnokság18 fővel látja el a Hivatal üzemeltetéséhez szükséges feladatokat, amelyek a következők:

A Polgármesteri Hivatal épületeinek és az irattárak működésének biztosítása, karbantartása, tisztán tartása; az irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószerek beszerzése és naprakész nyilvántartása, kiadása, raktározása; igény szerinti tárgyi eszköz beszerzés, beépítés, felszerelés; telefonközpont működtetése, azonnali segítségnyújtás közérdekű telefonszámok, információkérések esetében; teremigények kezelése; Alsó utca 3. sz. Polgárok Háza épület nyitva tartása porta szolgálati teendők ellátása; a helyszínelések teljesítéséhez, szállításhoz gépjármű biztosítása, az új beszerzések leltározása, költözések esetén leltározás; a gépjárművek biztonságos műszaki üzemeltetése, tisztán tartása, karbantartása, felülvizsgáltatása, üzemanyag ellátása és elszámoltatása; esetenként városi rendezvényekre fizikai személyzet biztosítása; hivatali rendezvényekre helység, „büfé” előkészítése, kiszolgálás; esetenként városi rendezvényekre fizikai személyzet biztosítása; udvar rendben tartása, fűnyírás, sepregetés, síkosság-mentesítés, hulladék konténer területének rendben tartása, ürítések nyomon követése; a hivatali épületek külső, belső sérüléseinek javítása; szavazások, választások technikai lebonyolítása, valamint eszközeik karbantartása (szavazó fülkék javítása, szavazófülke függönyök mosása, vasalása, eszközök tisztán tartása); szerződéses karbantartókkal való kapcsolattartás (villanyszerelő, légtechnika, riasztó);napi rendszerességgel adódó operatív teendők ellátása.

 

 

VEZETŐ JOGTANÁCSOS

 

A vezető jogtanácsos a 2019. évben összesen tíz peres ügyben látta el az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal folyamatos jogi képviseletét a Bíróságok előtt. Ezekből egy munkaügyi per van folyamatban baleseti kártérítés miatt, egy pedig közszolgálati jogviszony megszüntetése jogellenességének megállapítása iránt. Négy per van folyamatban közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt. A többi per kártérítés, tulajdonjog megállapításra, vagyonközösség megosztására vagy elbirtoklásra irányult.

A Közgyűlés elé kerülő javaslatok kidolgozása. E körben kiemelhetők az Önkormányzat cégeivel, vagy éppen a vízi közmű vagyon értékelésével kapcsolatos előterjesztések. Ezen túlmenően jogi-szakmai iránymutatást nyújtott a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport tevékenységéhez, elsősorban a Modern Városok Program megvalósítása során szükségessé vált ingatlanvásárlások tekintetében, melyhez kapcsolódóan az Önkormányzat által megkötött adásvételi szerződések jogtanácsosi ellenjegyzését is elvégezte.

Kiadmányozta a birtokvédelemmel kapcsolatos döntéseket, továbbá ebben az évben is ellátta az aljegyzői feladatokat.

 

 

JOGI IRODA

 

A 2019. év nagy részében a Jogi Iroda a jogi, közbeszerzési és végrehajtási csoportba sorolható ügyeit összesen 5 fővel és az irodavezetővel látta el.

 

Végrehajtási Csoport

 

A Végrehajtási Csoport az önkormányzati követelésállomány csökkentése érdekében idén is hatékonyan lépett fel. Az ügyiratforgalom számai csak részben és felszínesen mutatják a szerteágazó feladatokat, az elvégzett munkát, mely az önkormányzati követelések megtérülését, avagy elengedését eredményezi, illetve behajthatatlanság esetén annak számviteli leírásához vezet. 

 

Egyre általánosabb, hogy már a kiküldött fizetési felszólítások – melyeket olykor lakcím illetve cégadat utáni „nyomozás” előz meg - megtérülést eredményeznek, de legfontosabb, hogy a kötelezettek felveszik a kapcsolatot hivatalunkkal, s megindul egyfajta egyeztetés, melynek célja mindkét fél részéről a tartozás rendezése, néhány kivételes esetben annak elengedése, ami ugyancsak egyfajta rendezést jelent. Ügykategóriánként ugyan eltérő mértékben eredményes a fizetési felszólítás, de pl. a közterület-használati díjak esetében 90%-ot meghaladó a megtérülés. Mindezek hátterében egyértelműen a szankciórendszer következetes alkalmazása áll, hiszen az eredménytelen felszólításokat hatósági ügyekben a végrehajtás elrendelése, illetve engedélyhez kötött tevékenység esetén (pl. közterület használat) az engedély visszavonása követi, míg polgári jogi követelések esetében bírói út igénybevételére (fizetési meghagyásos illetve peres eljárás, bírósági végrehajtás megindítása, míg cégekkel szemben törvényességi felügyeleti illetve felszámolási, törlési eljárás) kerül sor.  A jogi úton történő érvényesítés (lakbér, közüzemi díj tartozások, stb.), illetve a végrehajtás elrendelésének szükségessége egyértelműen csökkenő tendenciát mutat, közterület-használati engedély visszavonására 10 esetben került sor.

 

A Végrehajtási Csoport fontos feladata, hogy az eredménytelen végrehajtások okait feltárja, s adott esetben megalapozott javaslatot tegyen a behajthatatlan követelés számviteli kategóriájának megállapítására.

 

Az önkormányzati követelések következetes érvényesítése során fontos követelmény – az eredményesség mellett - a humánus eljárás, melyet a Végrehajtási Csoport szem előtt tart. Részletfizetésben való megállapodás és ezzel egyidejűleg az első részteljesítés igazolása – különösen a csatorna beruházáshoz köthető tartozások esetén - szinte minden esetben a végrehajtás elrendelésének elhalasztását eredményezi. A tapasztalat az, hogy a részletfizetés engedélyezése túlnyomó többségében megtérülésre vezet. Azon ügyekben, amelyekben a teljesítőképességre kiható, méltánylást érdemlő körülmények kerültek megállapításra – idén 2 ilyen eset volt - a követelés elengedésére került sor. Leginkább köztemetés költségének behajtása iránti ügyekben válik szükségessé végrehajtás elrendelése, és a megtérülések aránya is ezen ügykategóriában a legalacsonyabb.

 

Elmondható, hogy a Végrehajtási Csoport működése révén egyértelműen emelkedett a követelések megtérülésének százalékos aránya, a számszerűsíthető eredményeken túl pedig örvendetes, hogy javult a lakosság fizetési morálja az önkormányzati követelések vonatkozásában.

 

 

Jogi Csoport

 

2019 az európai parlamenti és az önkormányzati választások éve volt. A választások lebonyolításában a Jogi Iroda munkatársai is részt vállaltak különböző területeken, így a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elbírálásában, az SZSZB tagok oktatásában, valamint a HVB munkáját segítő tevékenységben.

 

A Jogi Csoport változatlan feladata, hogy a peres és peren kívüli jogvitákban, követelések érvényesítésében, nemperes (fizetési meghagyásos, bírósági végrehajtási) és hatósági (kisajátítási, vízügyi hatósági) eljárásokban színvonalas és sikeres jogi képviseletet biztosítson az önkormányzat számára.

 

Kiemelést igényel, hogy az évtizedek óta rendezetlen Salgói utca (6575 hrsz) tulajdoni viszonyainak ingatlan-nyilvántartási rendezésére irányuló törlési pert első fokon megnyerte az Önkormányzat, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett cégek tulajdonjogának törlésére irányuló keresetnek a Budaörsi Járásbíróság helyt adott. Az alperesek részéről fellebbezés került benyújtásra, melynek elbírálása folyamatban van.

 

Ugyancsak említést érdemel a HÉSZ rendelkezéseket sértő szabálytalan építkezésekkel kapcsolatban a polgármester valamint a járási hivatal között kialakult hatásköri vita rendezésére kezdeményezett nemperes eljárás. Ugyan az önkormányzat számára kedvező döntés csak az adott konkrét ügyben irányadó - talán emiatt sem adott messzebbre mutató jogértelmezést az eljáró bíróság - azonban a hasonló ügyekben mindenképpen iránymutatásul szolgál majd.

 

A peres ügyek közül kiemelést igényel a Napfény Otthon Alapítvánnyal hat éve folyó - kezdetben a békés peren kívüli rendezést célzó, majd ennek sikertelenségét követő peres – jogvita, melyben az Alapítvány tulajdonjogának törlését elrendelő jogerős ítéletet követően az ellenérdekű fél elbirtoklásra alapított keresetet terjesztett elő. Az alapítványi felperes keresetének helyt adó törvényszéki elsőfokú bírói döntéssel szemben fellebbezés benyújtására került sor, melynek elbírálása ugyancsak folyamatban van.

 

AFácán köz (hrsz: 18093/36) utcai lakótelep vagyonrendezési eljárásának lezárását, állami tulajdonba kerülését követően – hosszas levélváltások és személyes egyeztetést követően - megszületett az évtizedek óta rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlan sorsának rendezéséhez megfelelő jogi alapot teremtő törvény (2019. évi CXIV. törvény). A tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.-vel kötendő megállapodás előkészítő munkái az idei év első hónapjaira fognak feladatot adni önkormányzatunknak, hogy a közterületként funkcionáló területrészek kiszabályozása és a lakosok által sajátjukként használt kertrészek telekalakítása, megosztása mellett a szennyvíz-elvezető rendszer mielőbbi rekonstrukciója is megkezdődhessen.

 

A Jogi Iroda fontos feladatai közé tartozik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a jogcím nélküli, jogosulatlan használat megszüntetése, a tulajdonosi érdekek érvényesítése. Az idei évben 3 ingatlan kiürítését célzó végrehajtási ügyet kell megemlíteni, melyből egy Béke téri önkormányzati bérlakás birtokbavételére már sor került, míg másik két ingatlan esetében (Bajcsy-Zsilinszky illetve Mária utcai ingatlanok) a karhatalom igénybevételének elrendelésére napokon belül sor kerülhet.

 

Évekkel ezelőtt indult és idén sikeresen lezárult a Csíz és Csér utcák  Kossuth Lajos és Bölömbika utcák által határolt szakaszának ingatlan-nyilvántartási rendezése (összevonása).

 

A földhivatali ügyek körében rendszeres feladatot jelent az iroda számára az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat javára bejegyzett jogok, tények törlésére irányuló eljárások kezdeményezése, képviselet ellátása, a kérelem alapjául szolgáló adatok beszerzése, okiratok elkészítése. 2019-ben 18 db törlési ügy került elintézésre.

 

A hivatal szervezeti egységei számára a Jogi Iroda rendszeresen nyújt jogi támogatást jogvitát kiváltó ügyekben, avagy épp jogvita elkerülését célzó jogértelmezési, jogalkalmazási kérdésekben, okirat-szerkesztési feladatok ellátásában. A szakirodáktól érkező támogatási igények - előkészítő jellegű feladatok, állásfoglalás kérések – olykor azonnali szóbeli tanácsadást, gyakran rövid határidő alatti, írásos intézkedést igényelnek.

 

Informatikai, információ-technológiai, információszabadsághoz kapcsolódó és adatvédelmi kérdésekben, szerződéstervezetek, szabályzatok kidolgozásában, az elektronikus ügyintézés támogatásában különösen hathatós segítséget nyújtott az infokommunikációs szakjogász végzettségű, DPO feladatokat ellátó kolléganő. 

 

Változatlanul az iroda feladatai közé tartozik a jegyző hatáskörébe tartozó, társasházak feletti törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása keretében az eljárások lefolytatása, felhívás tervezet, döntési javaslat előkészítése. Általánosságban elmondható, hogy az ügyfelek igénylik a szakszerű felvilágosítást, s az esetek döntő többségében a tájékoztatás alapján maguk lépnek fel jogaik érvényesítése érdekében. Eredményként könyvelhető el, hogy törvényességi felügyeleti eljárás megindítására egyetlen esetben kellett sort keríteni, ennek nyomán önkéntes jogkövetés révén a társasházi dokumentumok módosításra kerültek.

 

A tavaly lezárult Eperfa-Fagyöngy utcai ingatlanok értékesítését követően aziroda követi az egykori közterületből leválasztott földrészletek lakóingatlanokhoz történő egyesítésének folyamatát, ennek elmaradása esetén az ingatlantulajdonosokat figyelmezteti szerződésben vállalt kötelezettségük teljesítésére.

 

A választási években megszokott módon a közérdekű adatigénylések megszaporodnak, idén 41 db megkeresés érkezett, ami kirívó mértékűnek nem mondható. Egy esetben részleges elutasításra, egy másik esetben az adatszolgáltatás megtagadására került sor, mely ellen az adatigénylő jogorvoslattal élt, peres eljárást kezdeményezett.

 

Az iroda feladatai közt továbbra is fontos szerep jut a szerződések előkészítésének illetve megszüntetésének, melyek során kiemelt cél az önkormányzati érdekek megfelelő érvényre juttatása.

 

Közbeszerzési Csoport

 

A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések megvalósításának folyamata 2019-ben is folytatódott, ami jelentős többletfeladatot jelent a Közbeszerzési Csoport számára. A projektek sikerességének feltétele a közbeszerzési és közbeszerzési értékhatár alatti eljárások jogszerű lefolytatása. Ez a jogterület azonban továbbra is dinamikusan fejlődik. A támogatást nyújtók által támasztott elvárások a tapasztalatok függvényében egyre szélesebb körben kerülnek pontosításra, így az eljárások lefolytatása során a szakszerűség biztosítása, a jogszabályváltozások követése és irányadó gyakorlat hiányában a konkrét jogalkalmazói megoldások kialakítása nem kis kihívást jelent az ezen a területen dolgozó kollégák számára.

 

Az egyes projektek előkészítésének fázisában, a megvalósításra szánt ötletek kidolgozásának időszakában, a pályázati források, támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatok előkészítése során továbbra is fontos szerepet játszik a közbeszerzési szakértői közreműködés, csakúgy, mint a későbbi támogathatósági ellenőrzések, a jogszerű szerződésmódosítások és az eredményes pénzügyi elszámolások alkalmával.

 

A csoport ez évben is teljes körűen ellátta a közbeszerzési és közbeszerzési értékhatár alatti eljárások teljes körű lefolytatását, azonban a megnövekedett munkateher miatt a bonyolítás folyamatába több külső szakértő is bekapcsolódik, akik koordinálása, pontos és időben történő tájékoztatása, az eljárási cselekmények jogszabályban előírt határidőben történő lefolytatása és dokumentálásának elősegítése szintén nem kevés feladattal jár. A számos közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő projektek megvalósítását nehezíti és a munkaterhek további növekedését eredményezi, hogy az elmúlt évben a korábbiakhoz képest több esetben zárult eredménytelenül a lefolytatott közbeszerzési eljárás, mivel kevés ajánlattevő érdeklődését keltették fel a meghirdetésre került ajánlati felhívások.

 

A törvényi követelményeknek megfelelően az éves közbeszerzési terv elkészítése és aktualizálása, az éves statisztikai összegezés elkészítése és benyújtása a Közbeszerzési Hatósághoz ugyancsak megtörtént.

 

A 2019. évben a Közbeszerzési Csoport összesen 48 közbeszerzési eljárást indított, melyből 11 eljárás zárult eredménytelenül, kettő visszavonásra került, egy eljárás pedig jelenleg is folyamatban van. A közbeszerzési értékhatár alatti, egyszerű beszerzési eljárások száma 50 db volt, ezek mindegyike eredményesen zárult, illetve jelenleg 2 db van még folyamatban.

 

Az eredményes eljárások összetétele az alábbi:

Az Önkormányzat nevében 35 db közbeszerzési eljárás és 42 db értékhatár alatti beszerzés volt, a Polgármesteri Hivatalnevében 2 db közbeszerzési eljárás és 8 db értékhatár alatti beszerzés volt.

Ha az alkalmazott eljárásrend szerint csoportosítjuk az lefolytatott eredményes közbeszerzéseket, akkor azt látjuk, hogy uniós eljárásrendben 19 db közbeszerzési eljárást folytattunk le, illetve egy eljárás jelenleg is zajlik, valamint nemzeti eljárásrendben ugyancsak 18 db közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. 

A közbeszerzés tárgya szerinti megbontásban: árubeszerzés 10 db, építési beruházás 17 db, szolgáltatás megrendelése 10 db volt.

 

A beszerzések értéke (nettó):

Az eredményesen lefolytatott eljárások alapján létrejött szerződések értéke az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában nettó 23 901 798 683,- Ft + ÁFA, a közbeszerzési értékhatár alatti eljárások értéke nettó 317 855 561,- Ft + ÁFA.

Az üzemanyag-beszerzés a Központosított Közbeszerzési Rendszerhez történt csatlakozás útján valósult meg.

 

 

PÁLYÁZATI CSOPORT

 

A csoport létszáma jelenleg 4 fő, ebből 1 fő csoportvezető, 3 fő pályázati ügyintéző. Az év folyamán a fluktuáció magas szintű, 75%-os volt.

A Pályázati munkában aktívan részt vett 1 fő részmunkaidős munkatárs a Közgazdasági Irodáról, valamint a Közbeszerzési Csoport és a Városüzemeltetési Iroda.

 

A Pályázati Csoport feladatai az alábbiak szerint összegezhetőek:

 

Figyelemmel kíséri, nyilvántartja az Európai Uniós, a nemzeti, regionális, és egyéb pályázati kiírásokat, valamint azok elbírálását, eredményét. Közreműködik a pályázatok előkészítésében, megírásában, benyújtásában, ellátja a koordinációs feladatokat, közreműködik a nyertes pályázatok lebonyolításában. Kapcsolatot tart a Csoport által ellátott tevékenységekben érintett külső szervekkel (különösen a közreműködő szervezetekkel, minisztériumokkal, regionális szervezetekkel, európai uniós és nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel). A projektek megvalósítása során kapcsolatot tart az Önkormányzat intézményeivel, vállalkozókkal, kivitelező cégekkel és a helyi sajtó munkatársaival.

A költségvetésben rendelkezésre álló pályázati önrész előirányzatok, a nyertes pályázati előirányzatok cél szerinti felhasználását figyelemmel kíséri, adatot szolgáltat a Közgazdasági Iroda számára.

Közreműködik a Modern Városok Programban szereplő projektek előrehaladási jelentéseinek készítésében, a projektek lebonyolításában, a szakminisztériumokkal való kapcsolattartásban.

 

A csoport 2019. évi kiemelt feladata volt a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016 Európai Uniós forrásból megvalósítandó projektek megnövekedett finanszírozási igényeinek menedzselése, ami folyamatos egyeztetést jelentett a Pénzügyminisztériummal.

Befejezettnek tekinthetőek a Modern Városok Program keretén belül megvalósított óvoda felújítási projektek, a szakmai és pénzügyi zárás, az elszámolások, beszámolók összeállítása. Befejeződött a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény felújítása és a Sasvárosi Orvosi Rendelő megépítése is.

Az „Érd Megyei Jogú Város köznevelési, szakképzési, szociális intézményeinek fejlesztése” projekthez szükséges közel 12.655 m Ft fedezet biztosításáról szóló támogatói okirat projektjeinek megvalósításában való közreműködés óriási jelentőségű Érd város történetében.

Felismerve a szigorodó EU-s elvárásokat, 2019-ben különösen nagy hangsúllyal történt a környezetvédelemmel, ezen belül a hulladékgazdálkodással és klímavédelemmel kapcsolatos pályázati lehetőségek felkutatása, megvalósítása, a környezetkímélő megoldási lehetőségek beépítése a többi pályázatba is és erre a partnerek figyelmének felhívása.

 

A csoport az év folyamán 57 db pályázatot kezelt az alábbi megoszlásban:

 

 

 

 

Az önkormányzat 2019. évben indított pályázatainak száma elérte az előző évit, amelyeket a következő táblázat mutat be: 

 

 

Pályázat benyújtásának időpontja

Pályázati kiírás címe

Pályázat címe

Pályázat kódszáma, kiírója

Megítélt támogatás összege

Igényelt támogatáshoz biztosított önrész

1.

2019.01.31

Az illegális hulladéklerakók felszámolása

Illegális hulladéklerakók teljes felszámolása a 077/3 hrsz. út déli végén

HILL084, Innovációs és Technológiai Minisztérium

2 998 740 Ft

0 Ft

2.

 

2019.02.28

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása

Érd, Bakonyi úti 3000 m3 -es medence belső falainak felújítása

KIEFO/26784/2019

Innovációs és Technológiai Minisztérium

16 163 700 Ft

8 836 300 Ft

3.

2019.01.15

Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program

Óvodai Pályaépítési Program

Magyar Labdarúgó Szövetség

55 555 581 Ft

6 172 842 Ft

4.

2019.06.04

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 2019.

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 2019.

iktatószám: BPM-AHI/3023-10/2019-
Ügyiratszám: 32682-2/2019/MUZEUM

1 600 000 Ft

0 Ft

5.

2019.05.30

Utcai szociális munka téli kiegészítő

Utcai szociális munka téli kiegészítő

SZOC-18-FEJL-3-0095

295 875 Ft

0 Ft

6.

2019.09.05

 

Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében

Érdligeti Bölcsőde építése

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/24

480 000 000 Ft

25 263 158 Ft

7.

2019.09.06

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás május

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

2 500 000 Ft

8.

2019.05.31

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2019)

Belterületi utak, hidak, járdák felújítás (Alsó utca, Felső utca, Béke tér)

BPM-ÁHI/2816-398/2019.

Belügyminisztérium

40 000 000 Ft

30 373 401 Ft

9.

2019.06.17.

Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program

Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program
C

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

   

10.

 

Egészséges Budapestért Program (dr. Romics László e.ü. Intézmény részére közvetített támogatás)

Egészséges Budapestért Program orvostechnológiai eszközpark bővítés teljeskörű kivitelezése

Emberi Erőforrások MInisztériuma

181 380 570 Ft

20 000 000 Ft

 

 

ÖNKORMÁNYZATI, SZERVEZÉSI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI IRODA

 

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Csoport

 

A Közgyűlés 2019-ben 16 ülést tartott, ebből 10 munkaterv szerinti, 1 alakuló ülés, 4 rendkívüli ülés és 1 közmeghallgatás volt. A 2019. évben 27 önkormányzati rendelet és 289 határozat született.

 

2019-ben a csoport három munkatársa vett részt rendszeresen bizottsági üléseken és készítette el a jegyzőkönyveket, valamint szakmai segítséget nyújtottak a társirodákon dolgozó bizottsági referenseknek a bizottsági döntések, jegyzőkönyvek elkészítéséhez. Az elkészített jegyzőkönyveket és az összeállított iratanyagot a csoport tagjai továbbították a Kormányhivatalhoz a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, elektronikusan. A bizottságok 2019-ben összesen 82 alkalommal üléseztek. Ebből a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság/Fenntarthatósági Bizottság összesen 10, a Köznevelési és Művelődési Bizottság/Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság összesen 11, a Közrendvédelmi Bizottság/Jogi és Közbiztonsági Bizottság összesen 9, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság/Pénzügyi Bizottság összesen 14, a Sport és Ifjúsági Bizottság/Sport Bizottság összesen 9, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 13, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság/Gazdasági Bizottság összesen 12 ülést, a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottságot 4 ülésttartott.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének segítése jogszabályból eredő feladat, melynek jogi és adminisztrációs része a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozik. Érden a 2019. októberi választásig 5, azt követően 6 nemzetiségi önkormányzat működött.

A nemzetiségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodásához a Közgazdasági Iroda kijelölt munkatársa nyújt segítséget. A csoport három tagja vett részt az önkormányzatok ülésein, elkészítették a jegyzőkönyveket, majd aláírás után az összeállított iratanyagot továbbították a Kormányhivatalhoz. A nemzetiségi önkormányzatok üléseiről összesen 63 jegyzőkönyv készült (görög 13, horvát 15, lengyel 11, német 12, roma 8, ukrán 4). Az üléseken kívül a nemzetiségi önkormányzatok közmeghallgatást is tartottak.

A csoport egy munkatársa részt vett az Újtelep-Sasvárosi Részönkormányzat ülésein, elkészítette a jegyzőkönyveket, majd aláírást követően továbbította a Kormányhivatalhoz. Az ülések helyszínének biztosítása – az érintett intézménnyel történő egyeztetése, az ülések időpontjáról a lakosság tájékoztatása a honlapon és az Érdi Újságon keresztül – szintén a csoport feladata volt.

A csoport egyik munkatársa ezen felül ellátta az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésein a jegyzőkönyvezési feladatokat: részt vett az üléseken, hangfelvétel alapján elkészítette az ülés jegyzőkönyvét, továbbá az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás esetében is összeállította a Kormányhivatalhoz továbbítandó iratanyagot.

A jegyző által tartott vezetői értekezletek jegyzőkönyvezési feladatait is szintén a csoport egyik munkatársa végzi.

A csoport feladatát képezi a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok és nemzetiségi képviselők vagyonnyilatkozatainak összegyűjtése, nyilvántartása és tárolása. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáért felelős bizottság referense segítette az adatvédelmi tisztviselő munkáját is a képviselői vagyonnyilatkozatokat érintő közérdekű adatigénylések teljesítésében. 

2019-ben a szervezési csoport egy munkatársa részt vett az Ifjúsági Önkormányzat megválasztásának előkészítésében és a választás lebonyolításában.

A csoport folytatja le az Érd város névhasználatának engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokat, készíti elő a döntési javaslatokat, hatósági ellenőrzést végez, továbbá vezeti a névhasználati engedélyek nyilvántartását.

 

2019-ben a csoport munkatársai a választási iroda tagjaként részt vettek az európai parlamenti és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolításában. A csoport tagjai – sokszor munkaidőn túl – ellátták a különböző szervezési és logisztikai feladatokat, a jelöltállítással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, kezelték a Nemzeti Választási Rendszert, végezték az OEVB és a HVB működésével összefüggő előkészítő és adminisztrációs feladatokat, a szavazatszámláló bizottságok összeállításával és oktatásával, felkészítésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tartottak az OEVK településeinek választási irodáival, és nem utolsó sorban maradéktalanul ellátták a választásnapi és a választást követő feladatokat.

A csoport a felsorolt feladatokat 2019. évben 3 fő ügyintéző 1 fő irodavezető és 1 fő csoportvezető közreműködésével látta el.  A törvényességi feladatokat az irodavezető és a csoportvezető látta el.

 

A Közgyűlés és a Bizottságok működési rendjéhez igazodva folyamatosan történt a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, határozati javaslatok elkészítése, illetve az előterjesztések törvényességi szempontú előzetes vizsgálata. A Közgyűlés napirendjén szereplő rendelet-tervezetek az iroda feladatkörébe tartozóan előkészítésre, az illetékes szakirodák által elkészített tervezetek pedig törvényességi, jogszabály-szerkesztési szempontból ellenőrzésre kerültek. A helyi rendeletekkel összefüggésben folyamatosan történt azok hatályosulásának és jogszerűségének ellenőrzése, illetve megtörtént a rendeletek egységes szerkezetbe foglalásának és a módosítások átvezetésének ellenőrzése is.

 

A törvényességi feladatokkal összefüggésben az alábbi nagyobb jelentőségű feladatok elvégzésére került sor:

 

A 2019. évi általános ülnökválasztással kapcsolatos szervezési és jogi feladatok ellátása: hirdetmény elkészítése, ülnökjelöltekkel szemben támasztott személyi feltételek ellenőrzése, döntési javaslatok előkészítése, Országos Bírósági Hivatallal és érintett bíróságokkal való kapcsolattartás, közgyűlési döntések továbbítása, megbízólevelek átadásának szervezése.

 

A 2019. évi önkormányzati választásokat követően a Közgyűlés alakuló ülésének jogi előkészítése, a szervezetalakítást és a működést megalapozó döntési javaslatok kidolgozása, a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításának előkészítése.

 

A szervezeti és működési szabályzat módosításával összefüggésben valamennyi önkormányzati rendelet áttekintése és a technikai deregulációt elvégző rendelet-tervezet előkészítése.

 

A Kormányhivatal 2019. évben hat alkalommal kért az önkormányzat egyes szerveinek működésével és a megalkotott rendeletekkel kapcsolatos információt, adatot, mely megkereséseknek az Iroda maradéktalanul, az előírt határidőben tett eleget.

 

Megemlítendő, hogy a közelmúltban lezajlott, a településkép védelmet érintő jelentős jogszabályváltozások szükségessé tették, hogy a törvényességi feladatokat ellátó munkatársak az év folyamán szorosan együttműködjenek a Főépítészi Csoporttal a polgármesteri hatáskörbe tartozó településképi kötelezések szakszerű és jogszerű előkészítése érdekében.

 

A csoportvezető jogtanácsosként 2019-ben 12 perben látta el az Önkormányzat, illetve a Polgármester jogi képviseletét a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt. Ebből 1 per kisajátítási határozat felülvizsgálata iránt, 11 per településképi kötelezés felülvizsgálata iránt indult. A Papi földek területének kisajátításával kapcsolatosan indult valamennyi per az Önkormányzat számára kedvező döntéssel zárult le, a megítélt perköltségek maradéktalanul behajtásra kerültek.

 

Az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodán 2019-ben iktatott ügyiratszámok: 91 főszám, 1652 alszám volt.

 

 

Iktatási és Irattárazási Csoport

 

A csoport jelenlegi létszáma 8 fő (1 fő csoportvezető, 7 fő ügyintéző). Az év első felében a csoport folyamatosan létszámgondokkal küzdött, csak október elejére sikerült valamennyi álláshelyet betölteni.

 

2019. december 31-éig a Polgármesteri Hivatal egészében 56.956 főszám és 96.045 alszám, összesen 153.001 db volt a beiktatott ügyiratok száma. Főszámok tekintetében az előző évhez képes 20%-kal nőtt az ügyiratok száma.

 

Iktatási és irattárazási feladatok:

A naponta beérkező levelek bontása, érkeztetése, a címzetthez való eljuttatása, a kimenő levelek számítógépes postakönyvének elkészítése, a levelek bérmentesítése, a napi sajtó szétosztása;

Az elektronikusan beérkező iratok érkeztetése, szignálásra történő továbbítása;

Az ügyiratok iktatása, szerelése, csatolása, irattárba, határidőbe helyezése, az irattárak kezelése, az iratok selejtezése, levéltári átadása;

Ügyiratforgalmi statisztika készítése a jegyző és az irodavezetők részére, valamint az éves hatósági statisztika előkészítése a Kormányhivatal részére;

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek megfelelően a társhatóságoktól, továbbá az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetektől, illetve – amennyiben úgy rendelkeznek, hogy ügyeiket elektronikusan intézik - természetes személy ügyfelektől a hivatali kapun keresztül érkező iratok kezelése (érkeztetése, iktatása, irattárazása).

 

2019. január 1-jétől az iratkezelés a dokNET elnevezésű, tanúsított iratkezelő programmal történik. A váltást az önkormányzati ASP rendszeren belüli adó és irat szakrendszerek szoros kapcsolata tette szükségessé. Az új program bevezetése jelentős többletfeladattal járt az iratkezelők, és a teljes apparátus tekintetében is. Az iratkezelés teljes folyamatát végigkövető rendszer napi használatának bemutatása és betanítása is a csoport feladatát képezte.

Az irat szakrendszer interfészes csatlakozása az ASP rendszerhez 2019. április 8-án történt meg. A tavalyi évet az iratkezelő rendszer folyamatos fejlesztése, a Hivatal igényeihez történő igazítása, minél több folyamat automatizálásának előkészítése, valamint a két szakrendszer (adó és irat) összehangolása jellemezte.

 

Az iratkezelési feladatokon túl a csoport két tagja a választási iroda munkatársaként részt vett az európai parlamenti és a helyi önkormányzati választások lebonyolításában, ami további terhet jelentett a csoport munkájára nézve.

 

 

KÖZZÉTÉTELI REFERENS

 

A Jegyzői Törzskarhoz tartozó közzétételi referens feladatai:

A vonatkozó szabályzat alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatnál keletkező közérdekű adatok összegyűjtése, rendszerezése és közzététele a város honlapján;

A honlap tartalomkoordinációs feladatait ellátó munkacsoport tevékenységének irányítása a weboldal folyamatos aktualitásának biztosítása érdekében;

A Polgármesteri Hivatal egységes panaszkezelő rendszerének működtetésével összefüggésben közreműködés a panaszirányítási feladatok ellátásában.

 

 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS VAGYON-NYILVÁNTARTÁSI CSOPORT

 

A Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoporthoz tartozik a város vagyonát, tulajdonát képező ingatlanok nyilvántartása, az ingatlanértékesítések, vásárlások, árlicitek lebonyolítása, szerződések előkészítése.

A csoport önálló csoportként, 3 fővel működik. A csoportvezető látja el a Gazdasági Bizottság referensi feladatait is.

Folyamatos feladat a csoport tevékenységéhez kapcsolódó közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, a döntések végrehajtása, a közgyűlési, bizottsági előkészítő munkához kapcsolódóan a vagyonrendelet szerint szükséges értékbecslések, földmérések megrendelése, a HÉSZ végrehajtásaként szükségessé váló telekalakítási eljárások kezdeményezése, szerződések elkészítése és a földhivatalhoz történő benyújtása.

A 2019. évben is a csoport kiemelt feladata volt a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan az ingatlanok megvásárlása, kisajátítási eljárások kezdeményezése, tárgyalásokon való részvétel.

Az elvégzett feladatok közül a legfontosabbak a következők voltak:

Folytatódott a Tolmács utca I-II. ütem megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlása, illetve kisajátítási eljárás keretén belül történő megszerzése, a MÁV Zrt. tulajdonát érintő ingatlanok esetében közvetlen tárgyalások kezdeményezése, egyeztetések lefolytatása.

Ófaluban a turisztikai fejlesztéshez szükséges két ingatlan tulajdonjogának megszerzése kisajátítási eljárás keretében a minaret és környékén (Hamzsabég tér).

A komplex hulladékgazdálkodási rendszerhez szükséges ingatlanok megvásárlása, mely jelenleg is folyamatban van.

Helyi Építési Szabályzatban előírt útszélesítésekhez a felajánlott ingatlanok befogadásához szükséges tulajdonosi döntések előkészítése, megállapodások elkészítése.

Az esetleges elbirtoklások megelőzése érdekében az önkormányzat tulajdonát képező forgalomképes ingatlanvagyon ellenőrzése folyamatos. Amennyiben eltérés tapasztalható, azonnal sor kerül a szükséges intézkedés megtételére a birtoklóval szemben.

A kataszteri adatváltozások vezetése és az adatszolgáltatás folyamatos. A kataszterbe felvezetett ingatlanok és a földkönyvben szereplő adatok összevetése és a szükséges korrekció elvégzése megtörtént.

 

 

FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT

      

A 2019. évben a Csoportban több változás is történt, az év nagy részében a főépítész mellett két építész, egy településfejlesztési referens és egy ügyintéző látta el a feladatokat.

A Főépítészi Csoport tevékenységei:

 • Településfejlesztési és településrendezési eszközök karbantartása, részterületekre vonatkozó tervmódosítások készítésének szakmai irányítása. 2019 során az egyszerű bejelentéssel egymás mellé sorolt, szabályokat megkerülő módon kialakított lakóházak építésének korlátozása ügyében történt HÉSZ módosítás, folyamatban van egy új hulladékkezelő építését előkészítő dokumentáció elkészítése, valamint elindult – egy magánfejlesztő tanulmánytervének elfogadása nyomán – egy részterületre vonatkozó módosítás. Magánjellegű fejlesztésekhez kapcsolódó HÉSZ módosítások esetén a településrendezési szerződések előkészítése is csoport feladata.
 • Szomszéd települések településrendezési terveinek, módosításának véleményezése. 2019 során Százhalombatta, Sóskút és több esetben Budapest településrendezési terveinek véleményezése történt. Feladat továbbá a területrendezési – pl. megyei, agglomerációs, országos – koncepciók, tervek készítésében való közreműködés, véleményezés.
 • Településképi véleményezési eljárások lefolytatása, a főépítész szakmai véleményére alapozva. A beadott kérelmek településképi hatásával kapcsolatban a főépítész, az alpolgármester és az építéshatósági csoportvezető heti gyakorisággal egyeztetett, az egyeztetés nyomán alakult ki a településképi vélemény, melyet a főépítészi csoport készített elő (85 esetben), ehhez kapcsolódott az ÉTDR felületének kezelése is.
 • Településképi bejelentési eljárások lefolytatása, a főépítész szakmai véleményére alapozva hatósági döntések meghozatala (21 esetben).
 • Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció az építtetőkkel és a tervezőkkel a településképi rendeletben meghatározott kötelező vagy kezdeményezett esetekben, a vélemény emlékeztetőben történő rögzítésével (200 esetben).
 • Ügyfélfogadás és telefonos megkeresés során a lakosság tájékoztatása a vonatkozó építési szabályokról.
 • Tájékoztató és döntés-előkészítő anyagok készítése, konzultációja az önkormányzatot érintő fejlesztési koncepciók, beruházások ügyében. Ebben a körben egy új önkormányzati bölcsőde (Tállya u.) előkészítését, az AVL fejlesztéshez, két új Lidl áruház terveihez és a Duna parti kenus iskolához kapcsolódó konzultációkat lehet megemlíteni, ill. a hosszas egyeztetéseket, tanulmánytervi anyagok véleményezését, mely a magánfejlesztésben tervezett Mesterek Háza és Városkapu Üzletház magasházak koncepciójához kapcsolódott.
 • Lakossági fórumok szervezése, elsősorban a HÉSZ módosításokhoz kapcsolódóan, de ez év során közösségi tervezéssel alakult az Ófaluban lévő Hamzsabég tér és a Minaret mellett kisajátított két ingatlan tervezési programja is.
 • Szabálytalan építkezések ügyében, melynek során a HÉSZ-ben meghatározott rendeltetési egységek számát meghaladó számú lakást alakítottak ki, eljárások lefolytatása: helyszíni szemle, kötelezés, felhívás, ill. építésfelügyelet részére történő továbbítás (23 esetben).
 • Szabálytalanul kialakított óriásplakátok ügyében a kötelezések nyomán nagy számban önkéntes elbontás történt, a bírósági szakaszba került ügyek egy részében új eljárásra kaptunk felhívást, egy esetben hatásköri hiányt állapítottak meg, a bírósági szakaszban a Törvényességi Csoportvezető járt el.
 • Településképi kötelezést megelőző főépítészi figyelmeztetés (10 esetben).
 • Az Érdi Építészeti Nívódíj kiírásához kapcsolódó feladatok ellátása. A pályázat az idén is eredményes volt, a Marianum iskola bővítése kapta meg a nívódíjat.
 • A 2013 ősze óta működő Települési Értéktár Bizottság munkáját, üléseit is szervezi a csoport, ellátja az ülésekkel, és a beszámolókkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. A Bizottság SZMSZ-éhez igazodó, kialakult gyakorlat szerint a Bizottság évente kétszer tart ülést, ezzel összefüggésben szoros munkakapcsolatot ápolnak a civil szerveződésű Érdi Hungarikum Klubbal. A MÁV-val létrejött megállapodás nyomán lehetőség van az Érd Alsó vasútállomás használaton kívüli citylight berendezéseinek hasznosításával az ún. perongaléria kialakítására. Az első kiállításra a csoport szervezésében, január végén került sor, decemberben rendelték meg az Értéktár anyagából válogatott új bemutatnivalót. 
 • Továbbra is jelentős feladat a Modern Városok Program megvalósításához kapcsolódó építészeti tervezés koordinálásában való részvétel, melynek fő területe az elmúlt év során az ófalusi helyszín volt: elkészültek az engedélyezési és a kiviteli tervek is a présház, a téglagyár esetében, a Minaret környékén a burkolat felújítási terv, a Hamzsabég tér koncepcióterve, az áthelyezni szándékozott buszforduló tervezésére is elkészült a felhívás. A program megvalósításához kapcsolódó vállalkozói központ és raktárbázis tervezési folyamata is a végéhez közeledik: az építési engedélyezési dokumentáció megkapta a végleges engedélyt, a kiviteli tervek bírálati anyaga elkészült, jelenleg a terv megbízó által történő elfogadása van folyamatban.

 

VÁROSRENDÉSZETI CSOPORT

 

A Városrendészeti Csoport 2019. évi fő feladatai

A közterület-felügyelők, portaszolgálat vonatkozásában:

 • a közterületen engedély nélkül tárolt, illetve üzemképtelen gépjárművek elszállítása;
 • a közterületen engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek kiterjedt ellenőrzése, helyszíni intézkedések, hatósági eljárások lefolytatása. Az engedély nélküli árusítás, az illegális hulladéklerakás megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, a tettenérések számának növelése;
 • a csoport belső tevékenységi folyamatainak vizsgálata, a társirodákkal, társhatóságokkal való együttműködés, a közterületen keletkező, társirodák, társszervek hatáskörébe tartozó információk átadása;
 • a gazos és gyomos ingatlanok és ingatlan előtti közterületek állapotának kiemelt ellenőrzése;
 • az együttműködés kiszélesítése a rendőrség, polgárőrség és társhatóságok képviselőivel;
 • közös hatósági ellenőrzésekben való részvétel;
 • időközönkénti hétvégi szolgálatok ellátása, közös ellenőrzések a mezőőri szolgálattal;
 • a városi és sport rendezvények eredményes biztosítása.

 

 

Agyepmesteri szolgálat vonatkozásában:

 • a város közigazgatási határain belül a kóbor állatok begyűjtése, azonosítása, visszajuttatása az állat tulajdonosához, eredménytelenség esetén a gyepmesteri telepre;
 • az állati tetemek begyűjtése, átadása az ATEV felé;
 • együttműködés a Lakosságszolgálati Iroda illetékes munkatársával, illetve a Sírius Állatmenhellyel.

A mezőőri szolgálat vonatkozásában:

 • a gyümölcsösök, illetve mezőgazdasági területek vagyonvédelme;
 • a területen illetéktelenül tartózkodók feltartóztatása, kikísérése a területről;
 • az illegális szemétlerakás, a természetrongálás, fatolvajlás megakadályozása;
 • mindezek érdekében szoros együttműködés a közterület-felügyelőkkel, a rendőrséggel, polgárőrséggel.

A portaszolgálat és a diszpécser szolgálat kiemelt feladatai:

 - a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó objektumok őrzése,

 - a Hivatalban a ki-beléptetés folyamatának figyelemmel kísérése,

 - a hivatal gépjárműveinek, illetve a behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművek    parkolási rendjének betartatása, a parkoló őrzése,

- az őrzött objektumok területére illetéktelenek bejutásának megakadályozása,

- az ügyfélfogadási rend betartatása.

A városi térfigyelő kamerarendszer vonatkozásában:

- a városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési feladatainak ellátása a diszpécser szolgálat útján.

 

A Városrendészeti Csoport létszáma:

Két ügyintéző látja el a közterület-felügyelői intézkedések és más, a csoport tevékenységéhez köthető feladatok ügyintézését, kiemelten a helyszíni bírságok feldolgozásához, illetve a közigazgatási hatósági eljárásokhoz valamint gépkocsi elszállításhoz köthető adminisztratív feladatokat.

Június és július hónapban 2 fő érkezett közterület-felügyelőnek, jelenleg próbaidejüket töltik. Szeptember hónapban 1 fő adminisztrátor is megkezdte munkáját. A csoport személyi állománya: 1 fő csoportvezető, 2 fő ügyintéző, 7 fő közterület-felügyelő, 4 fő mezőőr, 7 fő porta-szolgálat, 4 fő diszpécser, 1 fő gyepmester.

 

Az ez évi képzési és vizsgakötelezettségének mindenki eleget tett.

 

A városrendészeti csoportnál 1325 db főszám, 1900 db alszám, összesen 3225 db irat keletkezett 2019-ben.

 

2019. évben kiszabott bírságok, feljelentések:

 

Megnevezés                                                   darabszám                összeg Ft          

Közigazgatási bírság, helyszíni bírság           257                           4.065.000,-       

Helyszíni bírság (Szabs.tv. alapján)               96                             1.310.000,-       

Gépjárművezető távollétében                        733                           10.985.000,-     

kiszabott helyszíni bírság (Szabs.tv. alapján)

 

(A 2012. évi II. törvény szerint kiszabott helyszíni bírságok a MÁK bevételét képezik.)

 

A 2012. évi II. törvény 99/A. §-a szerint kérelemre illetve hivatalból történt döntés felülvizsgálati eljárás során 15 db helyszíni bírság vagy a gépjárművezető távollétében kirótt helyszíni bírság került felülvizsgálatra. Hét alkalommal helytelen jogszabályi hivatkozás, tartalmi vagy formai hiányosság miatt kellett a döntést visszavonni, nyolc esetben a felügyelői intézkedés megalapozott és jogszerű volt.

 

A szabálysértési törvény alapján 841 esetben kiszabott, meg nem fizetett bírságok esetében 221 ügy feljelentéssel továbbításra került az elkövető vagy üzembentartó lakhelye szerinti szabálysértési hatósághoz.

 

Fő feladat volt a közterületen engedély nélkül tárolt, illetve üzemképtelen gépjárművek elszállítása. Hivatalbóli észlelés és lakossági bejelentés alapján közel 100 gépjármű esetében s történt intézkedés. Ebből 87 gépjármű felszólítást követően került eltávolításra a közterületről. Hét gépjárművet elszállítással, illetve 1 gépjárművet átszállítással távolított el a csoport. A gépjárművek hat hónapos tárolási ideje még nem járt le.

 

A Városrendészeti Csoport rendszeresen együttműködik a Hivatal más szervezeti egységeivel. Ezek leginkább a közösen végzett helyszínelési, hatósági és egyéb ellenőrzési feladatok ellátásában nyilvánulnak meg. Ezek közül kiemelést érdemel:

- 2019-ben hat alkalommal volt közös ellenőrzés a rendőrséggel, NAV-val, más hatóságokkal.

- Rendőri intézkedés során a közterület-felügyelők harminckettő esetben segítőként működtek közre.

- Három alkalommal sikerült körözött személyt a rendőrségre előállítani.

- Ötvennyolc alkalommal biztosították az Adócsoport, a Lakosságszolgálati Iroda intézkedéseit.

- Három alkalommal közreműködtek a Lakosságszolgálati Iroda által szervezett éjszakai, hétvégi hatósági ellenőrzésekben.

- Rendszeres az együttműködés a mezőőri szolgálat és a közterület-felügyelők között a gyümölcslopások, fatolvajlás, illegális szemetelés megelőzése érdekében.

 

Kiemelt feladatként kezelték a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek, különleges gépjárművek behajtási engedélyeinek ellenőrzését, és a szükséges intézkedések megtételét. A kiszabott közigazgatási helyszíni bírságok túlnyomó részét ezek az ügyek tették ki.

 

Az illegális hulladék elhelyezés, szemetelés tekintetében több mint 60 alkalommal intézkedtek a közterület-felügyelők.

A helyszíni intézkedés során a felügyelők konzekvensen és kellő szigorral lépnek fel. Amennyiben helyszíni bírság kiszabására került sor, abban az esetben a hulladékot is összeszedették az elkövetőkkel. 15 esetben a figyelmeztetés is elég volt a hulladék összeszedéséhez és a helyszínről történő eltávolításához. E feladatban ki kell emelni az ÉTH átlagon felüli együttműködési készségét is.

 

Tanítási napokon a város területén található, forgalmas helyen elhelyezkedő iskolák biztonságos megközelítésének (gyalogátkelőhelyek) érdekében a közterület-felügyelők 07:15-08:00 óra közötti időszakban biztosítják a gyalogátkelő helyeken történő biztonságos áthaladást.

 

A rendőrséggel közös járőrözés érdekében az Érdi Rendőrkapitányság minden műszakban biztosít a felügyelő járőr mellé szabadidős rendőrt.

 

A közterület-felügyelők – az előző évekhez hasonlóan – részt vesznek a közterületi városi rendezvények és sport rendezvények helyszíni biztosításában. Ezen rendezvények biztosítását a csoport rendes munkaidőben, illetve túlmunka elrendelése mellett oldotta meg.

 

Mezőőri szolgálat

A mezőőri szolgálat feladatellátása során ebben az évben 48 főt szóban figyelmeztetett, 11 főt tetten ért gyümölcslopáson, 9 alkalommal kért rendőri intézkedést, 12 alkalommal ért tetten illegális hulladékot lerakó személyeket, és a helyszínen kötelezte annak visszarakására és a terület elhagyására, a területről 28 jogellenesen ott tartózkodó személyt kísért ki.

Seregélyriasztásra, róka és kártevő gyérítésre 200 darab/fő lőszer került felhasználásra.

A mezőőri szolgálat folyamatos kapcsolatot tart fenn a helyi gazdákkal. Kiemelten kezeli a lopások számának csökkentését, valamint az illegálisan lerakott hulladék elhelyezésének visszaszorítását.

 

Gyepmesteri szolgálat

A szolgálat napi átlagban 6-7 bejelentést kap, melynek 15-20%-a pontatlannak bizonyul. Érd közigazgatási területén befogásra került 505 kutya, ebből 219 db a telepre került, 286 kutyáért – azok beazonosítását követően - a gazdája jelentkezett, illetve hazaszállításra került. A befogott állatokat és a tetemeket a gyepmester a Sírius Állat és Természetvédelmi Alapítvány által üzemeltetett telephelyre szállítja be.

A gyepmester napi szinten együttműködött a Lakosságszolgálati Iroda állatvédelemmel kapcsolatos ügyekért felelős ügyintézőjével, a rendőrség és polgárőrség képviselőivel is.

 

A városi térfigyelő rendszer diszpécser szolgálata

A szolgálat folyamatosan szolgáltat adatokat a rendőrség részére a vonatkozó jogszabályok szerint. A diszpécser szolgálat segítségével a közterület-felügyelők is hatékonyabban tudnak fellépni a behajtási engedéllyel nem rendelkező gépjárművek szankcionálása tekintetében.

 

 

VÉDELMI REFERENS

 

A védelmi igazgatási feladatok közvetlenül a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartoznak, melyek tervezését és végrehajtásuk szervezését, koordinálását a védelmi referens a kijelölt közbiztonsági referenssel együttműködve végzi. Egyes védelmi feladatok végrehajtására a polgármesteri hivatalnál és önkormányzati intézményeknél munkacsoportok kerültek kijelölésre. Az önkormányzat együttműködése a helyi védelmi bizottsággal és katasztrófavédelmi kirendeltséggel, valamint a védekezésben közreműködő rendvédelmi szervekkel és egyéb szervezetekkel biztosított.

A honvédelmi kötelezettségekkel összefüggő közigazgatási feladatok végrehajtása elrendelésük esetén biztosított.

 

 

SZEMÉLYZETI CSOPORT

 

A 2 fővel működő Személyzeti Csoport ellátta a Hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak, Érd Megyei Jogú Város Intézményei intézményvezetőinek és a közcélú foglalkoztatottaknak a személyzeti/munkaügyi vonatkozású ügyei intézését az alábbiak szerint:

 

 • közszolgálati jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok (kinevezések, kinevezés módosítások, jogviszony megszüntetések, áthelyezések) ellátása;
 • közcélú foglalkoztatásban részt vevők (Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban hosszú időtartamú (napi 8 órás) közcélú foglalkoztatásban résztvevők) munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok (munkaszerződések, munkaviszony megszüntetések) ellátása;
 • közreműködés a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által a közcélú foglalkoztatásba intézményi szinten bevonandó leendő munkavállalók foglalkoztatásához szükséges önrész biztosításában;
 • a köztisztviselők éves továbbképzési tervének összesítése, a Hivatal éves továbbképzési tervének továbbítása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére, a sikeres vizsgát igazoló tanúsítványok összegyűjtése és megőrzése;
 • a teljesítménykövetelmények, éves teljesítményértékelések iratainak hivatalon belüli bekérése, a TÉR rendszer támogatói működtetése, karbantartása;
 • a minősítések elkészítésével kapcsolatos intézkedések;
 • köztisztviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok ellátása a 2007. évi CLII. törvény alapján;
 • a választható béren kívüli juttatások igénylésének nyilvántartása, felhasználásnak nyomon követése a Cafetéria Szabályzat alapján;
 • szabadság vezetése a Polgármesteri Hivatal egészére kiterjedően.

 

Az eddigi évekhez hasonlóan a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a települési önkormányzatok továbbra is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatásból.  A foglalkoztatás időtartama 12 hónapra (2018. 07. 01 – 2019. 02. 28., valamint 2019. 03. 18-tól 2020. 02. 29-ig) tervezhető, és napi 8 órás munkaidőben történik. A kérelemmel összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint kell eljárni. A kérelem támogatásáról a Járási Hivatal mérlegelési jogkörben dönt. A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a Járási Hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően, a hatósági szerződésben rögzített időponttól lehet megkezdeni, a foglalkoztatottakat a Járási Hivatal közvetíti ki a közfoglalkoztatóhoz.

 

2019-ben 6 fő (3 fő adminisztrátor, 3 fő fizikai alkalmazott) közfoglalkoztatott dolgozott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál.

 

2019-ben a Hivatal kötelező szakmai gyakorlat letöltésére 2 főnek biztosított lehetőséget.

 

A 2019. évben többletfeladatként jelentkezett a nagymértékű fluktuáció miatt (2019. december 09. napjáig jogviszonyt/munkaviszonyt létesítők száma: 25 fő, illetve jogviszonyt/munkaviszonyt megszüntetők száma: 34 fő) a kollégák be- és kiléptetése, pályázatok kiírása, pályázók meghallgatása.

 

Ügyiratforgalom 2019. december 09. napjáig: főszám: 319 db, alszám: 1027 db, összesen: 1346 db.

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT

 

A Polgármesteri Hivatalban a Jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként működik a Belső Ellenőrzési Csoport. Tevékenységét 2019-ben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzetközi és hazai belső ellenőrzési standardok, a minisztériumi módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv alapján végezte.

 

A belső ellenőrök feladatköri és szervezeti (funkcionális) függetlensége biztosított volt. A munkájuk tervezésében, az ellenőrzési program összeállításában és végrehajtásában, a módszerek kiválasztásában önállóan jártak el. A belső ellenőrzést végzők betartották a belső ellenőrzési alapszabályban és a rájuk vonatkozó szakmai etikai kódexben foglaltakat. Az ellenőrzések nyilvántartását az előírt tartalommal, elektronikusan vezették. Nyilvántartották és nyomon követték a belső ellenőrzések alapján megtett intézkedéseket.

A Belső Ellenőrzési Csoport vezetőjének személye 2019. szeptember 1-jén változott. A csoport engedélyezett létszáma három fő, amelyből egy fő tartósan távol volt. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi belső ellenőrzési terveit a Közgyűlés a 251/2018. (XII.20.)számú határozatában hagyta jóvá.

A 2019. évben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ belső ellenőrzési tervének végrehajtása feladat-ellátási megállapodás alapján, külső szolgáltató bevonásával valósult meg. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél a kettő, az Intézményi Gondnokságnál és a Szociális Gondozó Központban három-három tervezett belső ellenőrzés lefolytatására került sor.

 

A Polgármesteri Hivatalnál tervezett tizenhárom belső ellenőrzési feladat közül tizenegy lezárult, egy ellenőrzés felfüggesztésre került, egy ellenőrzés áthúzódott a következő évre. A felfüggesztett ellenőrzést a belső ellenőrzés 2020-ban folytatja le. 2019-ben soron kívüli ellenőrzést az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Érdi Sport Kft. működésére és gazdálkodására vonatkozóan végzett a belső ellenőrzés.

 

A belső ellenőrzési vezető által összeállított 2019. évi éves ellenőrzési jelentést a Polgármester a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg terjeszti a Közgyűlés elé.

 

 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI VEZETŐ

 

A Polgármesteri Hivatalban a jegyzői törzskar részeként működik a minőségirányítás. Egy fő teljes munkaidős minőségirányítási vezető látja el a minőségirányítási rendszer működtetését, a belső szabályzatok, utasítások elkészítését, módosítását, nyilvántartását, aktualizálását és betartásának folyamatos ellenőrzését, valamint a jogszabályfigyelést (2019-ben 30 db tájékoztató készült a vezetők részére), az önkormányzati rendeletek felsőbb szintű jogszabályokkal való összhangja érdekében.

 

A hivatalvezetés döntése alapján 2019-ben megszűnt az ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány alapján működő minőségirányítási rendszer és a Belső kontroll kézikönyvben kidolgozott saját minőségirányítási rendszer alapján működik tovább a minőségirányítás, mely szabályozza a belső kontroll rendszer működésének elemeit, a szervezeti integritást sértő események kezelését, az integrált kockázatkezelési rendszer működtetését - melynek szervezeti felelőse a minőségirányítási vezető - és a belső törvényességi ellenőrzés eljárásrendjét.

 

2019-ben 1 szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos eljárás került lefolytatásra.

A belső törvényességi ellenőrzési terv alapján 4 témakörben került sor ellenőrzés lefolyatatására. Ezek a következők voltak:

 •  az egységes panaszkezelő rendszer működése a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodán és a Városrendészeti Csoportnál;
 • a hagyatéki ügyekben keletkezett iratok jogszerűsége, a nyomtatványok tartalma a Lakosság-szolgálati Irodán;
 •  a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás megállapításának vizsgálata a Humán Iroda, Szociálpolitikai Csoportjánál;
 • engedély köteles ipari tevékenységgel kapcsolatos eljárások vizsgálata a Lakosság-szolgálati Irodán.

 

A fentieken kívül a minőségirányítási vezető feladata:

- az Állami Számvevőszék részére teljesíti a Polgármesteri Hivatal évenkénti Integritás felmérés jelentését,

- a Miniszterelnökség részére elkészíti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program részeként félévenként esedékes hatósági statisztikát az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek vonatkozásában,

- a Közgyűlési egyebek napirend keretében és a közmeghallgatáson feltett kérdésekre történő válaszadás koordinálása.

 

JEGYZŐI TITKÁRSÁG, POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG

 

A Jegyzői Titkárságon egy fő látja el a következő feladatokat: aJegyző részére érkező küldemények, ügyiratok bontása, rendszerezése, nyilvántartásba vétele, továbbítása; a Jegyző által szignált anyagok továbbítása, jegyzői fogadóóra megszervezése, ügyfelek informálása, panaszkezelő rendszer és elektronikus szerződés-nyilvántartási rendszer kezelése.

 

Polgármesteri Titkárság: aPolgármester, és az alpolgármesterek részére érkező küldemények, ügyiratok bontása, rendszerezése, nyilvántartásba vétele, továbbítása; Polgármester által szignált anyagok továbbítása, polgármesteri fogadóóra megszervezése.

 

***

 

A beszámoló - hasonlóan az előző évekhez - megkísérel teljes képet adni a Polgármesteri Hivatal, mint Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított közigazgatási, költségvetési szerv sokrétű, és szerteágazó tevékenységeiről. A hivatal 2019-ban is igyekezett a rendszerszerű működésből adódó követelményeknek, és az új kihívásoknak megfelelni.

 

 

Kérem a T. Közgyűlést a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására!

 

Érd, 2020. január 24.                                                                                                                           

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.