Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) felhatalmazása alapján - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3.§-ában meghatározza az általa kötelezően ellátott és az önként vállalt közművelődési feladatainak körét. Ez utóbbi körben szabályozza a Rendelet az Érd, Alsó u. 2. szám alatt található (Gesztelyi ház) Érdi Galériának a működtetését is. A Rendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezését és folyamatos hozzáférhetőségét közművelődési megállapodások megkötésével biztosítja (jelenleg az Érdi Galériával).

 

A Galéria szakmai, kulturális működtetésének céljából az Önkormányzat 2013. június 30. napján határozatlan időre közművelődési megállapodást kötött a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd, Csopaki utca 6., cégjegyzékszám: 13-09-156755; adószám: 23471539-2-13, továbbiakban: Társaság). E tevékenysége körében a Társaság az alábbi feladatokat látja el:

 

 • működteti a város művészeti galériáját;
 • rendszeresen szervez kortárs képző- és iparművészeti, valamint fotóművészeti kiállításokat;
 • kiadványokat ad ki;
 • segíti a helyi művészeti élet szerveződését, kapcsolatot tart a város és vonzáskörzete alkotóival, valamint az országos művészeti intézményekkel, szervezetekkel;
 • segíti a kortárs művészet értékeinek megismerését;
 • biztosítja a galéria tevékenységének sajtónyilvánosságát;
 • szabad kapacitásában helyt ad egyéb rendezvények, programok szervezéséhez.

 

A Társaság 2012. december 1. napjától - a bérleti szerződésben bérbeadott helyiségcsoport kivételével - folyamatosan üzemelteti az ingatlant. A Társaság évről évre közbeszerzési eljáráson került kiválasztásra. Legutóbb a 2018. augusztus 30. napján aláírt szerződéssel (to-vábbiakban: Üzemeltetési szerződés) bízta meg az önkormányzat az üzemeltetési feladatok-kal, mely szerződés 2020. február 29. napján szűnik meg.

A Társaság e körben többek között elvégzi a Városi Galéria működését szolgáló valamennyi gépészeti berendezés felügyeletét, üzemeltetését valamint karbantartását, az Ingatlan őrzését, burkolatainak, nyílászáróinak karbantartását, a zöld felületek (gyepszőnyeg és telepített növényzet) gondozását, a nyitva tartás biztosítását.

 

Az önkormányzat évről évre támogatás nyújt a Társaság részére a Városi Galéria szakmai, kulturális működtetéséhez szükséges bérek és azok járulékai fedezése céljából. Az ún. csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma 779.000,- Ft/hó. A jelen-leg hatályos szerződést (továbbiakban: Támogatási szerződés) 2018. december 27. napján írtuk alá.

 

 • Az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervében pedig az év hátralévő felére szükséges pénzügyi forrásokat biztosítjuk a feladatellátáshoz.

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati-javaslatot!

 

 

Érd, 2020. január 16.          

 

 

 

   Szűcs Gábor

   alpolgármester   

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 • Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd, Csopaki utca 6., cégjegyzékszám: 13-09-156755) 2013. június 30. napján megkötött közművelődési megállapodást 2020. január 31. napjával - 90 napos felmondási idő mellett - 2020. április 30. napi hatállyal felmondja.
 • A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésében március és április hónapra 779.000,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a társaság részére a személyi jellegű juttatások fedezetére, valamint ugyanerre az időre 815.500,- Ft + ÁFA/hó összeget nyújt számla ellenében dologi kiadásokra szolgáltatási díjként.
 • A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a feladat ellátásához március és április hónapokban összesen bruttó 3.629.370,- Ft-ot biztosít.
 •  A Közgyűlés 2020. május 1. napjától az Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetésének céljából határozatlan időre közművelődési megállapodást köt az Érdi Városfejlesztési Kft.-vel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében meghatározott tartalommal.
 • A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési Kft.-vel a 4. pont szerinti közművelődési megállapodást megkösse, valamint az önkormányzat 2020. évi költségvetésének, valamint az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének tervezése során a határozatban foglalt feladatok ellátásához szükséges pénzügyi forrást betervezze.

 

 

Határidő: határozat továbbítása - azonnal

 

Felelős: Dr. Csőzik László - polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.