Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján az önkormányzatok helyben ellátandó közfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi ágazat tekintetében az önkormányzat kötelező feladatait az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény részletezi.

 

Az önálló orvosi tevékenység végzésének kereteit az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet határozza meg. Ezen jogszabályok teszik lehetővé, hogy az orvosok privát formában végezzenek alapellátási feladatokat az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

 

A fenti jogszabályok alapján a Közgyűlés 23/2015. (II.26.) határozatával öt évre szóló feladat-ellátási szerződést kötött a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel az 1. számú házi-gyermekorvosi alapellátási körzetre, a tevékenység vállalkozás formájában történő feladatainak ellátására, valamint kapcsolódó iskolaorvosi feladatok ellátására. A házi gyermekorvosi feladatokat személyesen ellátó orvos Kovácsné dr. Palánki Mónika, aki egyben a társaság ügyvezetője is.

 

Tekintettel arra, hogy a szerződés a határozott időtartam eltelte miatt a közeljövőben megszűnik, az új szerződés megkötése érdekében megkerestük a házi gyermekorvost, aki úgy nyilatkozott, hogy tevékenységét a területi ellátási kötelezettség megtartásával folytatni szeretné.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályaa működési engedélyt abban az esetben adja ki az egészségügyi szolgáltató részére, ha a praxis működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani tudja. Kovácsné dr. Palánki Mónika a társaság képviseletében nyilatkozott arról, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott személyi feltételeknek megfelel, az előírt tárgyi eszközökkel (felszereléssel) rendelkezik, és azokat a továbbiakban is biztosítja.

 

Az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas orvosi rendelő a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény energetikai felújítása alatt átmeneti jelleggel az Érd Bagoly utca 47. szám alatti rendelőben kapott helyet, amíg az újonnan kialakításra kerülő „Staud József Egészségház” átadása nem történik meg az Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanban. Az önkormányzat az Egészségház üzemeltetésére az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést, ami azt jelenti, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. fog szerződést kötni a társasággal a rendelő helyiségeinek használatával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, valamint az átadásra kerülő helyiségek, tárgyi eszközök tekintetében, mely szerződés a feladat-ellátási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Ezzel összefüggésben a Közgyűlésnek hozzá kell járulnia ahhoz is, hogy a társaság új feladat-ellátási szerződéseiben már az Érd Bagoly utca 2/A telephely kerüljön bejegyzésre.

 

A társaság úgy nyilatkozott, hogy a rendelési idő és a tanácsadás munkarendje változatlan marad. A helyettesítő orvosok továbbra is Dr. Bognár Sára, Dr. Makay Erika és Dr. Neumann Rita házi gyermekorvosok lesznek, melyet nyilatkozatukkal is alátámasztottak.

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott szerződés-tervezet tartalmi elemei a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetésre kerültek. Az orvos az előírt szakmai követelményeknek továbbra is megfelel, panaszbejelentés a működésével kapcsolatban nem érkezett, ennek megfelelően javasolom a feladat-ellátási szerződés megkötését további öt éves időtartamra.

 

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el!

 

 

Érd, 2020. január 15.

 

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. március 4. napjától 2025. március 3. napjáig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (székhely: 2030 Érd, Fűzfa utca 17., cégjegyzékszám: 13-09-195135, adószám: 25156177-1-13) az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletben megállapított 1. számú házi-gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó gyermekorvos: Kovácsné dr. Palánki Mónika házi gyermekorvos.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 1775 helyrajzi számon, a természetben Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanban található - az önkormányzat tulajdonában álló - rendelő használatára a társaság üzemeltetési szerződést kössön az ingatlan üzemeltetőjével az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel.

 

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Kft. a 3. pont szerinti rendelőt a házi gyermekorvosi feladatok ellátásának időtartama alatt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek tekintetében az önkormányzatot kötelezettség nem terheli, a helyiséggel kapcsolatban a feladat-ellátási és a rendelő használati szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti.

 

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. március 4. napjától 2025. március 3. napjáig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (székhely: 2030 Érd, Fűzfa utca 17., cégjegyzékszám: 13-09-195135, adószám: 25156177-1-13) az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti iskolaorvosi ellátási területe vonatkozásában. Az iskolaorvosi tevékenységet Kovácsné dr. Palánki Mónika házi gyermekorvos személyesen látja el.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.