Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 78/2020. (VII. 16.) számú határozatával döntött az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról 2020. július 16. napjától 2020. december 31. napjáig. Gregus László a mandátumáról időközben lemondott, ezért a megüresedett helyre új felügyelőbizottsági tag megválasztása vált szükségessé.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személyből áll.

 

A Ptk. 3:121. § (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól, de ettől el lehet térni. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Ptk. 3:122. § (1) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

 

A fenti rendelkezésekre tekintettel javasolom a Közgyűlésnek, hogy a felügyelőbizottság tagját a határozati javaslatban foglaltak szerint válassza meg 2020. október 22. napjától 2020. december 31. napjáig.

 

A Felügyelőbizottság tagja feladatát ingyenesen látja el.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy támogassa a határozati javaslatban foglaltakat!

 

Érd, 2020. október 16.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Felügyelőbizottság tagjának megválasztja 2020. október 22. napjától 2020. december 31. napjáig Sevcsik-Magyar Annát.

 

2. Alapító az Alapító Okirat XI. 6. pontját (a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiakra módosítja:

 

„6. A Társaság Felügyelőbizottsága 2020. július 1. napjától 2020. december 31. napjáig:

 

Bodacz Péter (anyja születési neve: ; lakcíme: ),

Sevcsik-Magyar Anna (anyja születési neve:  lakcíme: ),

Varga Gábor (anyja születési neve: ; lakcíme: ).

 

A Felügyelőbizottság tagjai feladatukat ingyenesen látják el.

 

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

 

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

 

A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.”

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

4. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

  • melléklet a …/2020. (X. 22.) számú önkormányzati határozathoz

 

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

 

(2030 Érd, Budai út 16–18.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

1/2020. (X. 22.) alapítói határozat

 

  • Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság Felügyelőbizottság tagjának megválasztja 2020. október 22. napjától 2020. december 31. napjáig Sevcsik-Magyar Annát.

 

  • Az Alapító a Társaság alapító okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) XI. 6. pontját az alábbiakra módosítja:

„6. A Társaság Felügyelőbizottsága 2020. július 1. napjától 2020. december 31. napjáig:

 

Bodacz Péter (anyja születési neve: ; lakcíme: ),

Sevcsik-Magyar Anna (anyja születési neve: ; lakcíme:),

Varga Gábor (anyja születési neve: ; lakcíme: ).

 

A Felügyelőbizottság tagjai feladatukat ingyenesen látják el.

 

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

 

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

 

A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.”

 

  • Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

  • Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

Érd, 2020. október 22.

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2020. október 22. napján ellenjegyzem: