Tisztelt Közgyűlés!

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az újraalkotott Rendelet 2017. július 1. napján lépett hatályba, és alapvetően az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díjak mértéket határozza meg. A díjak mértéke a 2011. évben megalkotott alaprendelet bevezetése óta nem változott, ezért jelen előterjesztéssel az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó díjazás módosítására teszek javaslatot az alábbi indokok alapján:

 

I. A vonatkozó jogszabályok alapján a házasságkötés méltó körülményeit biztosítani szükséges, melynek keretében az önkormányzatnak házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget kell rendelkezésre bocsátania. A jegyző – bizonyos feltételek teljesülése esetén – ettől eltérő (külső) helyszínen is engedélyezheti a házasságkötést, mely esetben külön díj megállapításának van helye. Településünkön ez a díj jelenleg 50.000 forint, amelyet javaslok 60.000 forintra módosítani. Ennek oka, hogy a külső helyszínen történő anyakönyvi szolgáltatás nyújtása jelentős többletterhet és költséget jelent a hivatal számára, ezért e díj emelésével jobban lehetne a hivatali helyiség használatára ösztönözni az érintetteket.

 

II. A Rendelet 7. §-a alapján a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül megtartott anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként anyakönyvi eseményenként 20 főt meg nem haladó vendéglétszám esetén 5.000 forint, 20 fő vendéglétszám felett 10.000 forint díjat kell fizetni.

 

E rendelkezés célja eredetileg az, hogy a díjak tekintetében kellő differenciálást kaphassanak a viszonylag kisebb vendéglétszámú rendezvények, ahol egy csekélyebb mértékű díj megfizetését írjuk elő. Azonban a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a 20 fős vendégszám túl alacsony, mert még az egyszerűbb szertartások esetén is jellemzően több vendég kerül meghívásra.

 

A rendelkezés eredeti céljának elérése érdekében javasolom, hogy a 20 fős létszám kerüljön 30 főben meghatározásra, mellyel több alkalommal nyílhat lehetőség a kisebb mértékű díj alkalmazására. Ezzel egyidejűleg a kapcsolódó díjak mértékét is javaslom módosítani, a 30 fő alatti létszám esetén 5.000 forintról 7.000 forintra 30 fő felett pedig 10.000 forintról 20.000 forintra.

III. A házasságkötéseket három anyakönyvvezető bonyolítja le heti beosztásban. A házasságkötések száma évről évre nő, mely az anyakönyvvezetőknek egyre több munkaidőn kívüli elfoglaltsággal jár. Az esketések számát az alábbi táblázat mutatja:

 

Év

Esketések száma

2014

217

2015

214

2016

276

2017

257

2018

256

2019

364

Forrás: anyakönyvi helyi statisztika

 

Az anyakönyvvezetők részére korábban a Polgármesteri Hivatal más munkakört ellátó köztisztviselőinek juttatásával azonos mértékben volt biztosítva a ruházati támogatás. Annak megvonásával került bevezetésre a szabadidő megváltása, azonban a növekvő munkaterhek miatt a hétvégi munkavégzésre fordított időt e kollégák hétköznap kivenni nem tudták, ezért került bevezetésre a túlmunka elszámolása.

Tekintettel arra, hogy a díjazás annak bevezetése óta változatlan összegű, ezért javasolom, hogy a munkaidőn kívül a hivatali helyiségben megrendezett anyakönyvi események után az anyakönyvvezetőket a jelenlegi 5.500 forint helyett a jövőben 7500 forint illesse meg.

 

Ugyanezen okok alapján a hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi események tekintetében is javaslom az anyakönyvvezetőket megillető díj mértékét módosítani, mégpedig a jelenlegi 10.000,- forintról 12.000 forintra.

 

Jelen előterjesztéshez kapcsolódóan tájékoztatom a Közgyűlést, hogy folyó év augusztus 31. napjáig az anyakönyvi eseményekből befolyt bevétel 2.972.930 forint volt, ugyanakkor az anyakönyvvezetők részére szabadidő-megváltásra, illetve megbízási díjra 2020. augusztus 31. napjáig 1.812.000 forint került kifizetésre.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Jelen előterjesztői indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a rendelet-módosítás elfogadására!

 

Érd, 2020. október 16.                                                                    

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2020. (____)

önkormányzati rendelete

 

 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatalai munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.)önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

„6. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként a (2) bekezdésben foglaltak kivételével anyakönyvi eseményenként 60.000 forint díjat kell fizetni.

 

2. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül megtartott anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként anyakönyvi eseményenként 30 főt meg nem haladó vendéglétszám esetén 7.000 forint, 30 fő vendéglétszám felett 20.000 forint díjat kell fizetni”

3. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1)  Hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben megrendezett anyakönyvi eseménynél az anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett, 7.500 forint díjazás illeti meg.”

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynél az anyakönyvvezetőt 12.000 forint díjazás illeti meg.”

 

4. § A Rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

 

„12. § (1) E rendeletnek a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2020. (…..) önkormányzati rendelettel megállapított 6. § (1) bekezdését és 7. § -át a 2020. december 1. napja után bejelentett anyakönyvi események esetén kell alkalmazni.”

 

(2) E rendeletnek a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2020. (…..) önkormányzati rendelettel megállapított 8. §-át a 2020. december 1. napja után lebonyolításra kerülő anyakönyvi események esetén kell alkalmazni.”

 

5. § Ez a rendelet 2020. december 1. napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita                                                                             dr. Csőzik László

     jegyző                                                                                           polgármester