Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. szeptember 24-ei ülésén tárgyalta a Szociális Gondozó Központ átszervezéséhez kapcsolódó előterjesztési javaslatot, melyet követően döntést hozott arról, hogy           a Szociális Gondozó Központ önállóan működő és gazdálkodási jogkörét módosítja és önállóan működő intézménnyé alakítja át 2021. január 1 napjától, valamint arról, hogy a Pöttöm Sziget Bölcsőde és az Aprófalva Bölcsőde 2021. január 1-jétől kiválik a Szociális Gondozó Központ intézményi szervezetéből. A Szociális Gondozó Központ, valamint az újonnan alapítandó bölcsőde gazdálkodási feladatait a továbbiakban az Intézményi Gondnokság látja el.

 

A napirend tárgyalása során felmerült a Szociális Gondozó Központ jelenlegi tevékenysége, feladatai, működése, amikhez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást nyújtom:

 

 1. A veszélyhelyzet időtartama alatt meghozott polgármesteri határozatok, melyek a Szociális Gondozó Központ működését érintették, illetve a Szociális Gondozó Központhoz kapcsolódnak az alábbiak voltak:

 

Határozat száma

Határozat címe

3/2020. (III.15.)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban és bölcsődékben visszavonásig rendkívüli szünet elrendeléséről

13/2020. (III. 26.)

Önkormányzati hatósági ügy (bölcsődei ellátás iránti kérelem elbírálásáról)

14/2020. (III. 26.)

Önkormányzati hatósági ügy (bölcsődei ellátás iránti kérelem elbírálásáról)

17/2020. (III. 30.)

a Szociális Gondozó Központ szervezeti egységei szakmai programjának módosításáról

20/2020. (IV. 17.)

a Szociális Gondozó Központ részére térítésmentes ingatlanrész biztosításról szóló polgármesteri döntésről

37/2020. (V. 14)

óvodai, bölcsődei rendkívüli szünet ideje alatt a gyermekek felügyeletéről

42/2020. (V. 20.)

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!!!

 

44/2020. (V. 20.)

a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról

 

47/2020. (V. 22.)

a rendkívüli szünet megszüntetéséről, valamint az óvodák újranyitásáról

56/2020. (V. 29.)

a 2019. évi átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

62/2020. (VI. 17.)

az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék 2020. évi nyári zárásának meghatározásáról szóló 24/2020. (I. 30.) számú határozat módosításáról

66/2020. (VI. 17.)

a 2020. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

73/2020. (VI. 17.)

a Szociális Gondozó Központ 2019. évi munkájáról

 

 

 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban Gyvt.) által az Önkormányzat részére meghatározott kötelező és a fenntartó által meghatározott önként vállalt szociális és gyermekjóléti szolgáltatásait látja el. A Szociális Gondozó Központ által biztosított szolgáltatások az alábbiak:

Szolgáltatás

Működési engedélyben meghatározott szolgáltatási terület

Feladat-ellátási szerződés más önkormányzattal

Család és Gyermekjóléti Központ

Érdi Járás

 

Érd, Diósd, Százhalombatta

 

Tárnok

 

Sóskút

 

Törökbálint

 

Pusztazámor

 

családok átmeneti otthona

Érd, Diósd

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

 

 

családsegítés

Érd, Diósd

Diósd

gyermekjóléti szolgáltatás

Érd, Diósd

Diósd

támogató szolgálat

Érd, Diósd Tárnok

 

 

Hajléktalanokat Ellátó Központ

 

 

hajléktalanok nappali melegedője

Pest megye

 

hajléktalanok átmeneti szállása férfi

Pest megye

Tárnok

hajléktalanok átmeneti szállása női

Pest megye

Tárnok

hajléktalanok éjjeli menedékhely

Pest megye

 

utcai szociális munka

Érd, Diósd, Tárnok

 

Időseket Ellátó Központ

 

 

 

idősek ápolást-gondozást nyújtó otthona

Érd

 

idősek nappali ellátása

Érd

 

demens idősek nappali ellátása

Érd

 

házi segítségnyújtás

Érd, Diósd

Diósd

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Érd, Diósd Tárnok

Diósd, Tárnok

étkeztetés

Érd, Diósd

Diósd

Apró Falva Bölcsőde

 

 

bölcsődei ellátás

Érd

 

nappali gyermekfelügyelet

Érd

 

Pöttöm Sziget Bölcsőde

 

 

bölcsődei ellátás

Érd

 

Dr. Dizseri T. Habilitációs Kp.

Országos

 

fogyatékosok nappali ellátása

 

Fejlesztő foglalkoztatás

 

 

 

A Szociális Gondozó Központ minden évben beszámol a tevékenységéről, melynek elfogadásáról a fenntartó dönt. A 2019. évi beszámoló a 73/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri határozat mellékletét képezi.

 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy jelenleg a támogató szolgálat, az utcai szociális munka, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a fejlesztő foglalkozás önként vállalt feladata önkormányzatunknak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet alapján térítési díj megfizetése nélkül (ingyenesen) biztosítjuk az ellátottak részére.

 

Mind az Szt., mind a Gyvt. rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a szociális szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgáltatásokat egyházi vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.  Azonban fontos kritérium, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötésére, a szerződés módosítására, illetve megszüntetésére vonatkozó döntését nem ruházhatja át.

 

A fentiek alapján, tekintettel arra, hogy a feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatos döntések nem átruházhatóak, ugyanakkor a költségvetési szerv feladatait az alapító okirat tartalmazza és ezeket érintő polgármesteri határozat nem született a veszélyhelyzet időtartama alatt, így az intézmény tevékenységének átszervezésére irányuló döntés nem született.

 • Az Szt 92. § (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció célja a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása és a biztosított ellátási formák megszervezése. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Érd Megyei Jogú Város hatályos szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára várhatóan 2020 decemberében kerül sor, ahol a demográfiai mutatókat, a gyakorló szakemberek által felmért valós igényeket, a jelenlegi szolgáltatási rendszer struktúráját, a működtetés, finanszírozás kereteit figyelembe véve kerül kialakításra az az irányvonal, amely meghatározza a tervezett időszakban elvégzendő feladatokat.

A felülvizsgálat előkészítése során figyelembe kell vennünk a Szociális és gyermekjóléti Komplexum kialakításához kapcsolódó változásokat is. Jelenleg a beruházáshoz kapcsolódóan folyamatban van a lakossági igények figyelembevételével a funkció és indikátormutatók változtatásához kapcsolódó egyeztetések.

A Komplexumhoz kapcsolódó átköltözések következtében várhatóan az alábbi önkormányzati ingatlanok fognak felszabadulni:

Szociális Gondozó Központ intézményvezetése      2030 Érd, Emma utca 7.

Családok Átmeneti Otthona                                     2030 Érd, Nyírfa utca 11.

Idősek nappali ellátása                                              2030 Érd, Jázmin utca 8

A felszabaduló ingatlanok értékesítését nem tarom indokoltnak, elsősorban a civil és egyházi szervezetekkel való együttműködés keretében az önkormányzat kötelező feladatainak hatékonyabb és szélesebb körű biztosítása indokolt.

 • A Szociális Gondozó Központ intézményvezetőjének tájékoztatása alapján a civil szervezetekkel való együttműködésük, együttműködési megállapodások, nyilatkozatok és közös szervezések keretében működik:

 

 • – 2019/2020 és 2020/2021 időszakra Együttműködési Szándéknyilatkozatot került aláírásra. Együttműködés célja, hogy a Budapesten és Pest megyében működő, hajléktalan ellátással foglalkozó szervezetek a 2020/2021. évi ellátást célzó programjaikra készülve a közterületeken élő fedél nélküli emberek felkutatásának és egyéni szükségleteikhez alkalmazkodó hatékony ellátás érdekében tevékenységeiket egymással együttműködve végezzék.
 • – 2019. és 2020. évben szerződéses jogviszony
 • – 2019 évtől megállapodás keretében kerámiai termékeket vásárolnak az intézménytől
 • – Helyiségbérleti Szerződés keretében az Érd, Bajcsy Zsilinszky u 206. szám alatti ingatlant bérbe vette a Roma Hagyományőrző kulturális és hitéleti tevékenység folytatására 2019. és 2020. évben is 2-3 hónapra.
 • –Nyilatkozat keretében 2019 és 2020. évben vásárok, úszás, csengettyűzés programok megvalósításában.
 • – adománylevél keretében adományt nyújt a rászorulók támogatására.
 • – téli krízis időszakban, hétvégenként együttesen meleg ételosztásban vettünk részt 2019 és 2020 évben együttműködés keretében.
 • – egy napos helyiségbérleti szerződés 2020.02.29.
 • - terembérleti szerződés 2019.07.14.-2019.08.25
 • – helyiségbérleti szerződés 2019.01.01-2020.12.31

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére!

 

Érd, 2020. október 6.

 

 

 Tetlák Örs

 alpolgármester