Tisztelt Közgyűlés! 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2015. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 3. számú módosítására tett javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés 2. számú módosítása óta az előirányzatok jegyzői és polgármesteri hatáskörben három alkalommal kerültek módosításra, ezek dokumentumait csatoltuk az előterjesztéshez. A saját hatáskörben végrehajtott módosításokat az előirányzatok pénzforgalmi teljesítésekhez történő igazítása, a kötelezettségvállalások, továbbá a feladatfinanszírozási támogatási bevételi előirányzatok Magyar Államkincstár által végrehajtott módosításai indokolták, továbbá a közgyűlési döntéseknek megfelelő fedezetek átvezetései is megtörténtek. 

A költségvetési rendelet 3. számú módosítása keretében az alábbi jelentősebb átvezetések történtek: 

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az Önkormányzat 30.000 e Ft támogatást nyert a az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton, amely összeg beérkezett az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A támogatási forrásból a Bajcsy-Zsilinszky u. 47. szám alatti háziorvosi rendelő kerül felújításra. A pályázati projektre a Céltartalék soron elkülönített 1.718 eFt önrész összeg feloldásra került, a pályázati bevételek közé beépült a támogatás összege és a felhalmozási kiadások között biztosítottuk a felújítási kiadások előirányzatait.

A „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása” című pályázat keretein belül 19.300 e Ft támogatásban részesül az Önkormányzat, a céltartalékok között a projekthez biztosított 1.763 e Ft fedezet, a bevétel előirányzatosítása és a felhalmozási kiadásokhoz szükséges fedezet biztosítása ebben az esetben is megtörtént.

A Svájci Alap projekthez Önerő támogatást igényelt az Önkormányzat, az igénylésre 28.591 e Ft érkezett a Magyar Államkincstártól az Önkormányzat elszámolási számlájára, amely bevétel előirányzatosításra került.

Az Önkormányzat által a „nyári diákmunka” program keretében foglalkoztatottak bér- és járulék kiadásai, valamint a program 100%-os mértékű támogatása összesen 1.096 e Ft összegben a bevételi és kiadási oldalon egyaránt beépítésre került.

Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett munkáltatói kölcsön előirányzata 7.000 e Ft-tal kiegészítésre került a hivatali dolgozók által benyújtott kérelmekben foglaltak alapján.

Az egyéb módosító tételek átvezetéseket tartalmaznak, amelyeket a kötelezettségvállalások és pénzforgalmi teljesítések alapján szükséges átvezetni. 

Az intézményi költségvetésekbe beépítésre került a 2015. évi május, június, július havi bérkompenzáció összege. 

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény  a saját bevételét  az OEP-től várt többlet bevétel összegével, 55.000e Ft-al emelte, melyet a kiadási oldalon a dologi előirányzati sorra épített be. 

A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt III. negyedéves szociális ágazati pótlék összege 5.716 e Ft, és a szintén átutalt 14.888 eFt szociális kiegészítő ágazati pótlék, melynek kiadási előirányzata az intézmény személyi juttatás során jelenik meg. A közüzemi kiadásokra 5.000 e Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges az intézmény részére a tavalyi évhez képest megnövekedett telephelyszámok miatt.

Az ÁNTSZ által tartott helyszíni ellenőrzés alapján az Aprófalva Bölcsődében  gyermekasztal és székek cseréje szükséges, a tárgyi eszközök beszerzéséhez az intézmény részére 787 e Ft plusz forrást biztosítottunk. Az intézmény költségvetésébe beépítésre került a nyári diákmunka költségvetési fedezete, mely 100%-ban támogatott, 1.928 e Ft összegben. 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére plusz finanszírozás került biztosításra az Érdligeti Általános Iskola szociális blokkjának kialakítására 12.000 e Ft összegben.

Továbbá szintén plusz finanszírozás szükséges az intézmény informatikai eszközeinek beszerzésére és fejlesztésére, a jelenlegi gépek és hálózatok elavultak, a feladat ellátására nem alkalmasak, az eszközfejlesztésre 4.086 e Ft került biztosításra.

A piacon új portásfülke kialakítása szükséges, melynek fedezetét az intézmény a vállalkozási tevékenység dologi előirányzatának átcsoportosításából biztosítja felújítási kiadásra 3.810 e Ft összegben.

Az intézmény a vállalkozási tevékenységéből megkötött szerződései és áfa visszaigénylései alapján 7.150 e Ft többletbevétellel számol, mely előirányzatot a kiadási oldalon a személyi juttatás soron a vállalkozási tevékenység túlóra kifizetéseire fordítja.

 A további módosítások esetében az intézménynél csak a szükséges rovatrend szerinti átcsoportosítások történtek. 

A Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésében biztosításra került a közművelődési érdekeltség növelő pályázaton nyert 700 e Ft, melyhez az önkormányzat finanszírozásként biztosított 2.500 e Ft önrészt. Az így kapott összeget a Művelődési Központ kulturális programok szervezésére, illetve beruházásra fordítja. 

Az önkormányzat a közétkeztetési feladatait az Intézményi Gondnokságon keresztül látja el a  Pensió Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján, a vállalkozó részére fizetendő díj a nyersanyagnorma+116%-os vállalkozói díj+áfa. Az intézmény eredeti költségvetésében   tervezett 510.000e Ft+áfa  vásárolt élelmezés előirányzat nem fedezi a szeptember, október, november, decemberben  a vállalkozó részére fizetendő étkezési szolgáltatási díjat, ezért az előirányzat 62.000 e Ft-tal történő emelése szükséges. Ennek indoka egyrészt az EMMI rendelet miatt szeptember 1-től hatályba lépett nyersanyag norma emelés, másrészt  az ingyenes óvodai és bölcsődei étkezés biztosítása.

Továbbá az intézmény részére biztosításra került egy számítógép beszerzéshez szükséges 244 e Ft költségvetési fedezet, valamint a munkakörülmények megfelelő biztosításához most már nélkülözhetetlen a klíma beszerzés, melyhez 556 e Ft került megállapításra. 

A Magyar Földrajzi Múzeum költségvetésébe beépítésre került az EMMI pályázaton megnyert 3.800 eFt, amit az intézmény a pályázatban megjelölt célokra fordíthat, mint például múzeumi programok és tárlatok bővítése.

Gazdaságilag az Intézményi Gondnoksághoz tartozó Csuka Zoltán Városi Könyvtár, valamint a Kincses és a Szivárvány óvodák részére a bérkompenzációhoz szükséges fedezet került beépítésre. Amennyiben a pénzforgalmi teljesítések igényelték, az intézményen belüli rovatrendek közötti átcsoportosítás történt. 

Összességében az intézmények 3. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 103.693 e Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében 4.092 e Ft  finanszírozást biztosított. 

Áthúzódó kötelezettségvállalás 

Érd Város Önkormányzata 2013.09.25-én a GREP Zrt-vel, a nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kötött határozott öt éves időtartamra a villamos energia adásvételről és a közvilágítási rendszer üzemeltetésére az aktív elemek karbantartására. Az üzemeltető jelezte, hogy a jelenlegi technológia fejlesztéseknek köszönhetően olyan új LED-es technológia érhető el, amely alapján további megtakarításokat realizálhat a város.

Az üzemeltető kezdeményezte a szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését.

Tekintettel arra, hogy a város a korszerűsítéssel és a közvilágítás egységesítésével további megtakarításokat realizálhat, elfogadtuk a szerződés megszüntetését azzal, hogy mindaddig az üzemeltető köteles a közvilágítás biztosítására, ameddig a város új, nyílt közbeszerzési eljáráson eredményt nem hirdet. 

A becsült érték megállapításának alapjául szolgáló dokumentumok: a műszaki adatok és a korábbi évek tapasztalatai alapján a közszolgáltatás műszaki paraméterei. 

Munka, szállítás tervezett kezdete: 2016.01.01.

Szerződés időtartama/ teljesítés határideje: 2016.01.01. – 2031.12.31. 

Nyertes ajánlattevő feladata a jelenlegi rendszer korszerűsítése és üzemeltetése, villamos energia biztosításával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy korábbi szerződése megszűnésének kikötött feltétele 45.000.000 Ft + ÁFA szerződés megváltási díj megfizetése a korábbi szolgáltatónak. A nyertes ajánlattevő ezt a kötelezettséget köteles átvállalni Ajánlatkérőtől, és a szerződéskötést követő 8 napon belül ezt a díjat közvetlenül a jogosultnak megfizetni. Ez a szerződés hatályba lépésének feltétele. 

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő továbbá azt is előírja, hogy az ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt hibabejelentő szolgálatot kell működtetnie. 

Mivel a közvilágítás fentiek szerinti biztosítására - a közbeszerzési eljárás eredményeként - a szerződés határozott, 2016.01.01-jétől 2031.12.31-ig terjedő időszakra kerülne megkötésre, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közvilágítás közszolgáltatás ellátására a mindenkori hatályos költségvetési törvény alapján a közvilágítási feladatra biztosított normatíva összegét   a szerződés időtartamára a határozati javaslat elfogadásával biztosítsa a város költségvetésében. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz. 

Kérem a T. Közgyűlést a rendeletalkotási, és a határozati javaslat elfogadására! 

Érd, 2015. szeptember 18. 

 

 

T. Mészáros András

 Előterjesztés 1. melléklete

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2015. (__.__.)

önkormányzati rendelete

  az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételét 11.177.142 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 1.152.729 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 260.418 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 12.590.289 e Ft-ban állapítja meg. 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait 12.237.936 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 91.935 e Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 260.418 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 12.590.289 e Ft-ban állapítja meg.” 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 262.453 e Ft, ebből

általános tartalék

157.126 e Ft

céltartalék

105.327 e Ft.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 Melléklet