Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési Program VIII. ütemének pályázati felhívására a Közgyűlés 98/2014. (IV.24.) határozata alapján 2014. április 10-én pályázatot nyújtott be nagyméretű műfüves pálya 105x68 m (111x72 m) építésére, és opcionális tételként kettő darab fedett kispad (12-18 fő) beszerzésére. A beruházás helyszínéül a 24801/2 helyrajzi számú, 2030 Érd, Ercsi út 34. címen található önkormányzati tulajdonú ingatlan került megjelölésre. 

A fenti határozatban az előzetes kalkulációk alapján a beruházás megvalósításának bruttó költsége 152.971.500,- Ft összegben lett meghatározva, amelyből az önerő összege 45.891.4ű,- Ft, azzal, hogy ezen összegből 20.000.000,- Ft-ot az Érdi Városi Sport Alapítvány önerőként biztosít Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 

A támogató szervezet 2015. július 24-én kelt levele alapján pályázatunk támogatást nyert.

A Magyar Labdarúgó Szövetség által megbízott kivitelezők a helyszín bejárását követően árajánlatot adtak. A nyertes kivitelező, az Everling Kft., akinek árajánlata alapján a beruházás teljes bruttó költsége 92.602.923,- Ft, melyből 27.580.877,- Ft-ot Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata önerőként biztosít. Az önerő összege tartalmazza a pályázat benyújtásához szükséges 200.000,- Ft pályázati biztosítékot is, mely már átutalásra került. 

A fentiekre tekintettel a 98/2014. (IV.24.) határozatban elfogadott 45.891.4ű,- Ft önerő összege 27.580.877,- Ft-ra módosul. Az elkülönített önerő összege és a ténylegesen felmerülő összeg közötti különbség (összegszerűen 18.310.573,- Ft.) átcsoportosításra kerül az Érdi Városfejlesztési Kft. részére annak érdekében, hogy a kivitelezéshez kapcsolódóan az alábbi feladatokat végezze el: 

- kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése;

- az építkezés alatt felvonulási terület biztosítása, vízvételi lehetőség, áramvételi lehetőség;

- munkaterület kivitelezésre alkalmassá tétele, építési terület előkészítése;

- anyagok, gépek építési területre történő beszállításához szükséges bejárás, útvonal biztosítása kb. 40 tonna/gépkocsi súlyhatárig. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot! 

Érd, 2015. szeptember 3.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra benyújtott pályázat jóváhagyásáról szóló 98/2014. (IV.24.) határozatát a következők szerint módosítja:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Labdarúgó Szövetség – MLSZ – által kiírt Országos Pályaépítési Program VIII. ütemének pályázati felhívásra benyújtott pályázatot jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elbírálása során felmerülő hiánypótlás – különös tekintettel az előterjesztés 4. és 5. számú mellékletében foglalt nyilatkozatok aláírására – teljesítésére és a nyertesség esetén a 2. számú mellékletként csatolt Együttműködési megállapodás megkötésére.

2. A Közgyűlés a pályázat megvalósításához szükséges 27.580.877,- Ft összegű önerőt biztosítja, és felhatalmazza a Polgármestert az Érdi Városi Sport Alapítvány által biztosított 20.000.000,- Ft összegű önerő Önkormányzat részére történő rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés aláírására. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés vállalja, hogy a pályázat nyertessége esetén az MLSZ-szel kötött együttműködési megállapodás időtartama alatt a Futballpálya teljes körű üzemeltetéséről és az együttműködési megállapodás 3. számú melléklete szerinti karbantartásáról, valamint esetleges eszközpótlásáról és felújításáról saját költségén gondoskodik.

3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, 2030 Érd, Ercsi út 34. címen található ingatlanon a Magyar Labdarúgó Szövetség a pályázatban foglaltaknak megfelelő futballpályát megépítse.

4. A Közgyűlés a pályázat megvalósítását követően, a futballpálya üzembe helyezésétől számított 15 év határozott időtartamra az Ingatlant és a Futballpályát a Magyar Labdarúgó Szövetség ingyenes, részleges használatába adja közfeladat ellátása céljából.

A Közgyűlés hozzájárul továbbá ahhoz, hogy - amennyiben a sportpálya létesítése építési engedély köteles tevékenység -, az ingatlanon a Magyar Állam javára 15 évre szóló jelzálogjog bejegyzésre kerülhessen a beruházás összegének 70% erejéig. Az önkormányzat vállalja a bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését, amelynek fedezete a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

5. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 18.310.573,- Ft összegben előirányzatot biztosít az Érdi Városfejlesztési Kft. részére a pályázatban és az együttműködési megállapodásban vállalt feladatok elvégzéséhez.”

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.