Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyar Kormány és Érd Megyei Jogú Város között született együttműködési megállapodás, a Batthyány 2015-2020 városfejlesztési program keretében a városi közszolgáltatások minőségének javítását elősegítve, többek között a köznevelési intézmények fejlesztését tűzte ki célul. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 

Az Nkt. 74. § (2) bekezdése értelmében a köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján látja el. Az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik. 

A köznevelési intézmények koncepcionális fejlesztése érdekében elkészült program főbb elemei az alábbiakban foglalhatók össze: 

1.    Óvodai nevelés komplex helyzetelemzése

Az Oktatási Hivatal által működtetett országos program IKER (Integrált Köznevelési Elemző Rendszer) elemzéséből készült, kiegészítve azon adatokkal, melyek az egységes értelmezést elősegítik, tekintettel arra, hogy az intézményekben lévő férőhelyek az Nkt. 25. § (7) bekezdésének figyelembe vételével kerültek meghatározásra, a gyermekek létszáma miatt. 

Több intézmény az átlagos óvodai létszámhoz viszonyítva 150%-os kihasználtság mellett működik. Fontos megjegyezni, hogy a gyermeklétszámok az októberi statisztikai adatok figyelembevételével kerültek meghatározásra, mely sok esetben nem fedi a későbbi tényleges igénybevételt. 

A helyzetelemzés tartalmazza az egyes intézmények és tagintézmények főbb jellemzőit: férőhelyek száma, gyermekek száma, kihasználtság, csoportok száma, átlaglétszám, életkori bontás szerinti gyermeklétszám, pedagógus létszám, egy pedagógusra jutó gyermekek száma. 

2.    Intézményfejlesztés

Azon túl, hogy évek óta problémát jelent az óvodáskorú gyermekek óvodai ellátásának biztosítása városunkban, mely magába foglalja az óvodai csoportok zsúfoltságát is, megoldásra váró problémát jelent az is, hogy óvodáinknak helyet adó építmények nagy része nem óvodai feladatok ellátására épült. Az egyszerű családi házak átalakítása több szempontból nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak (pl.: 1 gyermek számára 2 m2-t kell biztosítani, orvosi-szoba, foglalkoztató-szoba, logopédusi szoba, stb. biztosítása szükséges). 

A helyiséghiány nehezíti a gyermekek teljes körű ellátását, sőt a maximális csoportlétszám (25 fő) befogadására sem minden esetben alkalmasak a csoportszobáink. Az intézmény felújítások, építések előtt feltétlenül szükségessé válik a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, intézménytípusonként felsorolt helyiségek minimum követelményeinek való megfelelés felülvizsgálata. 

Fontos kiemelni, hogy a jogszabályi felhatalmazás következtében az átlagcsoport létszámhoz (20 fő/csoport) viszonyítva jelentősen magasabb számban került meghatározásra az indítható csoportokba felvehető maximális gyermeklétszám (akár 150%), annak érdekében, hogy minden óvodaköteles gyermek felvételt nyerhessen intézményeinkbe. A mennyiségi szolgáltatás biztosításával egyidejűleg szükséges a minőségi szolgáltatás biztosítása is, ezért a jogszabályban meghatározott átlaglétszám figyelembevételével került megfogalmazásra a szükséges intézkedések, beruházások koncepciója. 

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatot fogadja el! 

Érd, 2015. szeptember 8.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, „Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményrendszerének (óvodák) fejlesztése” című programját elfogadja.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

Mellékletek:

Fejlesztési program (óvodák)

Szervezeti ábra - Kincses Óvoda

Szervezeti ábra - Szivárvány Óvoda

Szervezeti ábra - Magánóvodák

Eszközjegyzék - Kincses Óvoda

Eszközjegyzék - Szivárvány Óvoda